A Villamosmérnök szakon induló kiegészítő nappali képzés

tanterve és szabályai

 

A kiegészítő nappali képzés tanterve a műszaki főiskolák képzésére épül. A Kar oktatási színvonalának megőrzése érdekében a kiegészítő képzés 6 szemeszteres. A szintre hozás a nappali villamosmérnök szakos képzéstől eltérő, ún. átmeneti szemeszterrel oldható meg. Ennek teljesítését követően a hallgató a reguláris nappali képzés 6. szemeszterében folytathatja tanulmányait.

Az átmeneti, 5. szemeszter tanterve:

Tárgy                                     heti óraszám              kreditpont

Matematika                                         8                             10

Hálózatok és rendszerek                 4                               5

Digitális technika                               4                               5

Elektronika                                          4                               5

Kötelezően választott tárgy               4                               5

                                  Összesen:      24                             30            

 

Az oklevél minősítésének megállapításakor a reguláris képzés Matematika, Hálózatok és rendszerek és Digitális technika szigorlatainak érdemjegyei helyett rendre az átmeneti, 5. szemeszter azonos nevű tárgyainak vizsgajegyét kell számításba venni.

A szakirány-alapozó Villamos energetika, Híradástechnika, Elektronikai technológia és Szabályozástechnika tárgyak közül legalább kettőt kell felvennie a kiegészítő képzést végző hallgatóknak. Egyet az átmeneti, 5. szemeszterben Kötelezően választható tárgyként, a másikat a 6. szemeszterben a mintatanterv Laboratórium II. tárgya helyett. Egyik alapozó tárgy sem lehet abból a témakörből, amelyikből a hallgató a főiskolai végzettségét szerezte.

Az átmeneti, 5. szemesztert sikeresen, 30 kreditpont megszerzésével teljesítő hallgatóknak a főiskolai végzettséget a mintatanterv első négy szemeszterének megfelelő, további 120 kreditpont teljesítéseként fogadjuk el azzal a görgetett tanulmányi átlaggal, amely a felvételi rangsorba állítás alkalmával lett meghatározva (ettől eltérő súllyal számít bele a felvételi átlag a szakirányba menetelkor meghatározott ún. rangsorátlagba).

A kiegészítő nappali képzésre felvett hallgatókra ugyanazok a tanulmányi és vizsgaszabályok vonatkoznak, mint a többi hallgatóra. Az átmeneti szemeszter 30 kreditpontjának teljesítése előtt szakirány-tárgy nem vehető fel, utána is csak a szakirányba besorolt hallgatók vehetnek fel szakirányos tárgyakat. Az átmeneti szemeszter tárgyait keresztfélévben (egy félévvel az átmeneti félév után) csak vizsgakurzus felvételével, tehát tanórák hallgatása nélkül lehet teljesíteni, ha az átmeneti félévben a tárgy aláírását sikerült megszerezni.

Az átmeneti szemesztert sikeresen teljesítő hallgató szabadon (előképzettségétől függetlenül) választhat szakirányt a Szakirány-választási szabályzat előírásai szerint.

 

Budapest, 2006. Szept. 7.

 

(Dr.Mizsei János)

dékánhelyettes