FELVÉTELI TÉMAKÖRÖK RÉSZLETEZÉSE ÉS FELKÉSZÜLÉST SEGÍTŐ FORRÁSOK AZ ŰRMÉRNÖK MESTERSZAKRA
v.2.3.
2022. március 4.

 

MATEMATIKA

Témakörök

Jegyzet, tankönyv oldalszáma

1. Polárkoordináták                            

[1] 35-39

2. Sorozatok                                   

[1] 66-78

3. Végtelen sorok                              

[1] 79-87

4. Integrálkritérium                          

[1] 88-92

5. Összehasonlító kritériumok                  

[1] 93-95

6. Hányados- és gyökkritérium                  

[1] 96-100

7. Alternáló sorok, abszolút és feltételes konvergencia   

[1] 101-107

8. Hatványsorok                                

[1] 108-117

9. Taylor- és Maclaurin-sorok                  

[1] 118-122

10. Taylor-sorok konvergenciája, Taylor tétel   

[1] 123-131

11. Háromdimenziós koordináta-rendszerek        

[1] 155-159

12. Vektorok                                  

 [1] 160-167

13. Skalárszorzat                               

[1] 168-175

14. Vektoriális szorzat                         

[1] 176-181

15. Egyenesek és síkok a térben                 

[1] 182-190

16. Többváltozós függvények                     

[1] 257-265

17. Határérték és folytonosság magasabb dimenzióban 

[1] 266-272

18. Parciális deriváltak                       

[1] 273-283

19. Láncszabály                                 

[1] 284-290

20. Iránymenti deriváltak és gradiens vektor   

[1] 291-298

21. Érintősíkok és differenciálok              

[1] 299-309

22. Szélsőértékek és nyeregpontok              

[1] 310-320

 

FELKÉSZÜLÉST SEGÍTŐ FORRÁSOK

[1] Thomas-féle kalkulus, 3. kötet, Typotex, 2007. ISBN: 978-963-279-438-9

 

FIZIKA

Témakörök

Jegyzet, tankönyv oldalszáma

1. Kinematika: megtett út, elmozdulás, sebesség, gyorsulás; hajítások, körmozgás.

[1]: 7-29, 65-70

2. Dinamika: Newton-törvények, gravitációs erő, rugóerő, kényszererők, súrlódási erő, közegellenállás, mozgásegyenlet.

[1]: 75-115

3. Munka, energia, teljesítmény: mozgási energia, konzervatív erőtér, potenciális energia, munkatétel, mechanikai energia és annak megmaradása.

[1]: 117-147; 159-173

4. Pontrendszerek: tömegközéppont fogalma, lendület, lendületmegmaradás, ütközések, lendülettétel, perdület, perdületmegmaradás, perdülettétel; Kepler törvényei.

[1]: 183-193; 203-228; 375-400

5. Merev testek: egyensúly, forgómozgás alapegyenlete, tehetetlenségi nyomaték, merev testek perdülete, forgási energia, tisztán gördülés.

[1]: 229-311

6. Rugalmas alakváltozások: Hooke-törvény, Young-modulus, nyírási modulus.

[2]: 207-220

7. Rezgések: harmonikus rezgés, csillapított rezgés, kényszerrezgés, gerjesztett rezgés, csatolt rezgés.

[1]: 343-374; [2]: 283-301

8. Hullámok: transzverzális, longitudinális, polarizáció, rugalmas kötélben terjedő hullám, állóhullám, hanghullám, sípok.

[1]: 423-452

9. Folyadékok mechanikája: Pascal-törvénye, hidrosztatikai nyomás, felhajtóerő, felületi jelenségek; áramlások: kontinuitási törvény, Bernoulli-törvény, viszkozitás.

[1]: 401-422; [2]: 266-270

10. Szilárd és folyékony anyagok hőtágulása; kalorimetria, fajhő fogalma; olvadás, forrás, párolgás.

[1]: 453-468

11. Kinetikus gázelmélet, hőtani folyamatok ideális gázokkal, tágulási munka, belső energia, hőtan első főtétele, hőerőgép, hűtőgép.

[1]: 483-525; 534-541

12. Hővezetés, hőáramlás, hősugárzás.

[1]: 468-482

13. Sztatikus elektromos tér: ponttöltés, Coulomb-törvény, elektromos térerősség, potenciál, feszültség, elektromos megosztás, Gauss-törvény, kondenzátorok, dielektrikum.

[1]: 567-654

14. Sztatikus mágneses tér: mágneses indukció, mágneses dipólus, mágneses Gauss-törvény, Lorentz-erő, mágneses anyagok.

[1]: 705-733; 775-786

15. Áram/mozgó töltések mágneses tere, Ampére-féle gerjesztési törvény, Biot—Savart-törvény.

[1]: 733-748

16. Faraday-féle indukciós törvény, önindukció, tekercs.

[1]: 749-774

17. Egyenáramú hálózatok, Ohm-törvény, Kirchhoff-törvényei, Joule-hő; be- és kikapcsolási jelenség.

[1]: 655-704

18. Váltóáramú hálózatok, effektív érték, soros rezgőkör, transzformátor.

[1]: 787-843

19. Eltolási áram, Maxwell-egyenletek, elektromágneses hullámok.

[3]: 328-361

20. Geometriai optika: visszaverődés, törés, tükrök, vékony lencsék leképezése.

[1] 847-906

21. Fizikai optika: koherencia, interferencia, elhajlás kettős résen, egyrésen, rácson, polarizált fény.

[1]: 907-966

 

FELKÉSZÜLÉST SEGÍTŐ FORRÁSOK

[1] A. Hudson – R. Nelson: Útban a modern fizikához, LSI, 1994, ISBN:9789635771974

[2] Budó Ágoston – Kísérleti fizika 1, Tankönyvkiadó, 1963.

[3] Budó Ágoston – Kíséreti fizika 2, Tankönyvkiadó, 1968.

 

INFORMATIKA

Témakörök

Jegyzet, tankönyv oldalszáma

1. A számítógép felépítése, a Neumann modell elve. Moduláris és
többprocesszoros kialakítás.

[1]: 1. - 2. fejezetek

2. Dedikált I/O utasítások, és memóriára leképzett perifériakezelés.
Forgalomszabályozás. Perifériák jelzéseinek feldolgozása: polling, interrupt, interrupt többprocesszoros környezetben, interrupt moderáció.

[1]: 4.1. - 4.4. fejezetek

3. Összeköttetések: busz, pont-pont, soros, párhuzamos, időzítés,
arbitráció. Egy-, több-buszos, ill. híd alapú rendszerek. PCI, PCI
Express és USB csatolófelületek.

[1]: 4.5. és 5. fejezetek

4. Virtuális memóriakezelés, a címfordítás működése, a TLB szerepe,
laptáblák. Cache memória elve, cache szervezés, cache tartalom menedzsment.

[1]: 9. és 10. fejezetek

5. Pipeline utasításfeldolgozás. Egymásrahatások fogalma és kezelése.
Egyszerű 5 fokozatú pipeline felépítése.

[1]: 3. és 13.1. – 13.4. fejezetek

6. Protokollarchitektúrák, referenciamodellek: ISO OSI referenciamodell,
TCP/IP protokoll-architektúra, áramkörkapcsolás, csomagkapcsolás, címzés.

[2] 1-49

7. Routing, útvonaltáblák, távolságvektor módszer, linkállapot módszer,
hierarchikus routing, autonóm rendszerek, multicast routing.

[2] 282-287, 335-354, 369-381

8. Internet Protokoll (IP): IP feladata, jellemzői, címzés
(címosztályok, privát címtartományok, Classless Inter-Domain Routing,
IPv4 címtartomány kimerülése), IP csomag szerkezete

[2] 305-325

9. IP routing (RIP, IGRP, EIGRP, OSPF, IS-IS, BGP), Address Resolution
Protocol, IP tördelés, IP jelzés- és menedzsmentüzenetei (ICMP és IGMP).

[2] 305-325, 355-368

10. Szállítási réteg feladata és protokolljai. User Datagram Protocol
(portkezelés, fejléc, alkalmazása), Transmission Control Protocol (fő
jellemzői, szegmensformátum, hívásfelépítés, sorszámok és nyugtaszámok használata, újraküldési esetek, fast retransmit), forgalomszabályozás, torlódásvezérlés, AIMD, Slow Start.

[2] 177-264

11. Alkalmazás rétegbeli protokollok. DNS (névfeloldás szerepe és
követelményei, névtér, zóna és névszerverek, névfeloldás menete, DNS
üzenetek), DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), HTTP (HyperText Transfer Protocol, perzisztens és nem perzisztens kapcsolat,
üzenetformátumok, parancsok, fejlécek), SMPT (Simple Mail Transfer
Protocol).

[2] 75-133

 

FELKÉSZÜLÉST SEGÍTŐ FORRÁSOK

[1] Horváth Gábor – Számítógép Architektúrák (http://www.hit.bme.hu/~ghorvath/szga.pdf)

[2] James F. Kurose - Keith W. Ross: Számítógép-hálózatok működése, Panem, 2008 (ISBN 978-963-5454-98-3).  

 

ELEKTRONIKA

(a villamosmérnöki mesterképzés felvételi anyagával azonos)

 

DIGITÁLIS TECHNIKA

(a villamosmérnöki mesterképzés felvételi anyagával azonos)

 

  

SZABÁLYOZÁSTECHNIKA

Témakörök

Jegyzet, tankönyv oldalszáma

1. Irányítástechnika alapfogalmai, a szabályozási kör és minőségi jellemzői.

[1] 17-26 (1.1, 1.2)

2. Folytonos és diszkrét idejű lineáris dinamikus szakaszmodellek és leírásuk, alapkapcsolások, egyhurkú szabályozási körök hatásvázlata (jelei és blokkjai) az zárt kör átviteli függvényeinek meghatározása, átviteli függvények aszimptotikus amplitúdó-jelleggörbéi.

[1] 41-58  (3, 4)

[1] 85-101 (6.1, 6.2, 6.3)

3. A szabályozási kör állandósult állapotai, az alapjelkövetés és a zavarelnyomás állandósult állapotbeli jellemzőinek kapcsolata a körerősítéssel és a típusszámmal.

[1] 105-109 (6.4)

4. Egyváltozós, folytonos idejű, lineáris, időben állandó paraméterű szabályozási körök stabilitása, a stabilitás vizsgálatára szolgáló kritériumok (Nyquist és Bode).

[1] 110-124 (6.5)

5. Folytonos idejű lineáris szabályozók tervezése egyváltozós rendszerekhez frekvenciatartományban: soros kompenzátorok (PID) méretezése sávszélességre és fázistartalékra, a beavatkozó jel korlátosságának figyelembevétele, holtidős tagok kompenzálása.

[1] 125-139 (7.1, 7.2, kivéve 7.2.5)

[1] 153-158 (7.5)

[1] 160-168 (7.6)

6. Soros kompenzátorok mintavételes megvalósítása: a Shannon-tétel következménye, az ideális aluláteresztő szűrő közelítése tartószervekkel, differenciáló és integráló operátorok mintavételes közelítése, soros kompenzátorok (PID) mintavételes megvalósítása.

[1] 187-213 (8.1, 8.2. 8.3, 8.4, 8.5)

7. Állapoteres módszerek lineáris, időben állandó paraméterű rendszerekhez: irányíthatóság és megfigyelhetőség és vizsgálatuk (Kálmán-kritériumok), állapotteres szabályozók méretezése (pólusáthelyezés, állapotmegfigyelő és terhelésbecslő, integráló szabályozás, alapjel erősítései). Hasonlóságok és különbségek a folytonos és diszkrét idejű esetek között.

[1] 261-286 (10)

[1] 287-311 (11)

 

FELKÉSZÜLÉST SEGÍTŐ FORRÁSOK

[1] Lantos Béla: Irányítási rendszerek elmélete és tervezése I. Egyváltozós szabályozások. Akadémiai Kiadó, 2. kiadás, 2005, ISBN 963 05 8249 X. (hozzáférhető elektronikusan: https://eisz.mersz.org/)