Duális mesterképzések

A BME VIK 2017. februártól kezdve hirdeti meg duális MSc képzéseit, ma már mind a gazdaságinformatikus, a mérnökinformatikus és a villamosmérnöki mesterszakon. E szakok fő- és mellék-specializációi (a gazdaságinformatikus szakon specializációi) meghatározott választékára duális képzéseket dolgozott ki a VIK olyan ipari/szolgáltatói partnerekkel, amelyekkel a kar hosszú évek óta tart fenn sikeres kapcsolatot. Az egyes duális képzések kidolgozását az ipari/szolgáltatói partnerek kezdeményezték. A duális képzés tantervi programját a VIK és a duális partnervállalat által megkötött együttműködési megállapodás részletesen leírja. A duális szakok akkreditálásáért és minőségének biztosításáért a Duális Képzési Tanács felelős.

Ezt a tudást igényli a munkaerőpiac

A duális képzés lényege, hogy a képzésben résztvevő hallgatók az elméletet az egyetem falai között, a gyakorlati tudást pedig az ipari/szolgáltatói partner szakembereitől sajátítják el. Így a mérnöki pályára készülő hallgatók még az egyetemi évek alatt friss, a jelen munkaerőpiaca elvárásainak megfelelő gyakorlati tudásra is szert tesznek, és könnyebben is alkalmazkodnak a munkahelyi környezethez, elvárásokhoz. A duális MSc képzésben részvevő hallgatók előnyre tesznek szert szakmai karrierjük építésében és szakmai vezetői pályafutásuk megalapozásában.

Ipari/szolgáltatói partner részvételével induló duális mesterképzés célja, hogy az egyetemről minél több - a gyorsan fejlődő szakmai területen jártas - mérnök kerüljön ki. Az „Ipar 4.0” alapú rendszerek fejlesztéséhez, tervezéséhez, teszteléséhez, beüzemeléséhez, továbbá üzemeltetéséhez és karbantartásához egyre több, az alrendszerek közötti kapcsolatokat átlátó, magasan képzett mérnököt igényel az ipar és a szolgáltatás. Ezért is alakult meg Magyarországon 2016. májusában az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform, 40 hazai intézmény és vállalat együttműködésével.

Ehhez pedig az elméletet és a gyakorlatot egyaránt magában foglaló komplex képzésre van szükség. A hallgatók megismerkedhetnek a legújabb műszaki megoldásokkal, ezek elveivel és előnyeivel, továbbá képesek lesznek az „Ipar 4.0” alapú folyamatokat megtervezni és üzemeltetni. Ehhez megismerhetik az adott szakmai terület műszaki alapjait és az azt kiszolgáló informatikai megoldásokat. A gyakorlati képzés során határterületi szempontok is előtérbe kerülhetnek, mint pl. az energiafelhasználás hatékonysága vagy a környezetszennyezési mutatók. A képzésben részt vevő hallgatók megismerkednek e szakmai területek korszerű megoldásaival, és jártasságot szereznek a fenntarthatóságát szolgáló legmodernebb módszerekben is. Az meghirdetett szakmai témakörhöz kapcsolódóan a képzésben előírt tantervi tematika, a téma köré szervezett laborok valamint az ipari/szolgáltatói partner hazai és nemzetközi kompetenciája, technológiai és infrastrukturális háttere révén széles körű, megalapozott és naprakész tudást ad a végzett hallgatók számára.

Az ipari/szolgáltatói partner, mint vállalat, duális hallgatói munkaszerződést köt a hallgató MSc képzésének időszakára. A vizsgaidőszakot a vállalat tiszteletben tartja, nyáron a szakmai gyakorlaton való részvételt, félévente pedig gyakorlatorientált projektekben való aktív részvételt kéri - MSc tanulmányi szinten. A kétéves képzés alatt a fiatalok évente kb. 22 teljes munkaidejű hét munkaidejét töltik a vállalatnál, amely magába foglalja a képzésben előírt nyári Szakmai gyakorlatot is (teljes munkaidő), ezen felül a hallgatók a vállalat telephelyén dolgozzák ki önálló labor feladataikat és a mester szintű diplomamunkájukat a tanulmányi félévek szorgalmi időszaka alatt (kb. fél munkaidő). A hallgatók munkába állási képzésekben és szakismereti képzésekben vesznek részt a vállalatnál, és vállalati projektmunkába becsatlakozhatnak a tanulmányi félévek időszakában is. Összességében, a hallgatói munkaidő kb. 20 óra/hétre jön ki éves átlagban. A hallgatóknak a munka törvénykönyvében meghatározott éves szabadság jár. Az alapszabadság a hallgatók életkorában 20 munkanap.

Tekintettel arra, hogy az ipari partner vállalatok globális piaci igényeket szolgálnak ki, munkájuk során pedig globálisan elérhető tudásbázisok felhasználásával dolgoznak, szükséges, hogy a duális MSc képzés aktív szakmai angol/német nyelvű tudást is nyújtson. Ennek érdekében prioritásként kezeljük, hogy a hallgatók angol/német nyelven teljesítsék az Önálló laboratórium 1&2, a Szakmai gyakorlat és a Diplomatervezés 1&2 tantárgyak követelményeit. A vállalatok támogatják, hogy a jól teljesítő hallgatók TDK dolgozatokat is beadhassanak. A legjobb hallgatók részére pedig fennáll a PhD képzés lehetősége is. Ehhez az szükséges, hogy a hallgató már az MSc képzése idején kapjon kezdeti tudományos publikáció benyújtását megalapozó feladatot is, mert az ilyen publikációk benyújtása felvételi követelmény az egyetemi PhD képzésre.

A hallgatónak nem kell minden iparban végzett tevékenységük eredményét dokumentálniuk az Önálló laboratórium 1&2, a Szakmai gyakorlat és a Diplomatervezés 1&2 tantárgyak teljesítéséhez. Másrészről, ezek teljesítéséhez olyan részek kidolgozására is szükség lehet, amelyet a vállalat nem követelne meg, pl. a témakör előzetes szakirodalmi felmérése. A gyakorlati képzés minőségbiztosításában együttműködik az egyetem és a vállalat. Az Önálló laboratórium 1&2 tantárgyak témakiírásai, továbbá írásbeli és szóbeli beszámolói és a TDK dolgozatok az egyetemen nyilvánosak. A diplomamunka alapértelmezés szerint szintén nyilvános, de különösen indokolt esetben (pl. szabadalom benyújtása előkészítés alatt áll) titkosítás kérelmezhető a VIK dékánjától.

A hallgató vállalatnál végzett munkájáért díjazás jár.  A vállalat arra törekszik, hogy az MSc-s duális hallgató havonta esedékes díjazásában elismerje, hogy a hallgató már BSc diplomával rendelkezik, figyelembe véve az éves átlagban 20 óra/hét hallgatói munkaidőt is. Az díjazás tényleges mértéke hallgatóként változhat a hallgató teljesítményétől és tanulmányi eredményétől függően.

A jelentkezés és a felvétel rendje

Az egyes ipari partnerekkel meghirdetett duális mesterképzésben részt venni kívánó hallgatók

  1. jelentkezzenek a BME VIK mesterképzésére meghirdetett duális képzésben előírt szakra, a www.felvi.hu honlapon megadott módon (e-felvételi) az ott előírt határidőig;
  2. jelentkezzenek a BME VIK mesterképzés duális formájára a vállalat karrierportálján vagy vállalati email címen az egyes duális képzések - VIK honlapjára félévenként kitett - felvételi hirdetményeiben megadott határidőig és módon.

A vállalati jelentkezéshez csatolják a hallgatók a szakmai életrajzukat, megadva ebben a BSc szintű szakdolgozatuk címét és angol/német nyelvtudásuk szintjét. Az angol/német nyelv használati képessége felvételi követelmény. Ennek mérése vállalatonként eltérő lehet, akár a szóbeli felvételi szintjén, akár dokumentált nyelvtudás szintjén.

A jelentkezőket a vállalat szóbeli, vagy szóbeli és írásbeli formában felvételizteti a VIK honlapjára félévente kitett duális felvételi hirdetményekben megadott időszakban, amelyre a vállalat meghívót küld a jelentkezők közül kiválasztott hallgatóknak. A felvételi beszélgetés motivációs felmérésből és szakmai beszámolóból áll. A motivációs felmérés lényegi eleme, hogy a pályázó hallgató milyen jellegű tevékenységgel venne részt a gyakorlat orientált projektekben, és ehhez milyen tapasztalatokat gyűjtött már az eddigiek során. A szakmai beszámoló a BSc szakdolgozatban elért saját eredményekre összpontosít. A felvételi utolsó része angol/német nyelven történik.

A vállalati felvételi alkalmával vagy azt követően dől el, hogy az adott jelentkező milyen szakmai területre és szakmai csoportba kerül - felvétele esetén. A vállalat a VIK honlapjára félévente kitett duális felvételi hirdetményekben megadott időszakban, még az egyetemi MSc írásbeli felvételi vizsga előtt értesíti a jelentkezőket, hogy felveszi-e őket feltételesen a duális képzésbe. A feltételes vállalati felvétel akkor lép érvénybe, ha majd a BME-VIK is felveszi őket az MSc képzésbe.

A BME-VIK által meghirdetett MSc felvételi vizsga a mindenkori záróvizsga-időszak előtt esedékes, a BME-VIK honlapján előre megadott időpontban. A vizsga - alapértelmezés szerint - 2 órás írásbeli formában valósul meg, a kar honlapján előre megadott szakmai témakörökből. Az MSc felvételi vizsga tematikája nem függ attól, hogy a hallgató milyen BSc szakon szerezte/szerzi meg a diplomáját. A BSc képzésben jól teljesítő hallgatók azonban kérhetik a szóbeli MSc felvételi vizsga lehetőségét is, a kar honlapján megadott feltételek és eljárás szerint.

Az egyetemi felvételi vizsga során kell azt is megadni, hogy a hallgató milyen fő- és mellék-specializációt választ az MSc az adott szakon belül. Ha a jelentkező hallgató előzetes felvételt nyert a vállalatnál, akkor a VIK honlapjára félévente kitett duális felvételi hirdetményekben megadott fő- és mellékspecializációt szükséges megadnia az egyetemi felvételi vizsga során. A megadott fő- és mellék-specializáció megkezdését a BME VIK mindenképpen lehetővé teszi, ha a hallgató felvételi tudásszintje eléri az MSc felvételhez szükséges tudásszintet. Másrészről, a megadott fő- és mellék-specializáció esetleges megváltoztatására a későbbiekben egyáltalán nincs mód.

Ha a hallgatót mind a BME-VIK felvette az MSc képzésbe, mind a vállalat felvette a duális képzésbe, akkor a BME VIK is felveszi a hallgatót a duális képzésbe, és a felvett hallgatókkal a vállalat hallgatói munkaszerződést köt.

Induló duális mesterképzések

Villamosmérnöki szak
Indulás
 Vállalat
Felhívás
 További információk

2024 tavasz

Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.

Automated Driving System Simulation Technologies

Steer-by-wire system and software UML & sysML design modelling

Trailer central ECU embedded software development

Automatized framework development for Test Driven Development (TDD)

Automotive Cybersecurity Analyst

Predictive Health Management System for Heavy-Duty Vehicles

e-Motor Design for High Voltage Compressor Application/Steer-by wire system

Elektromechanikus fék járműdinamikai vezérlése, elektromotoros aktuátor funkciófejlesztés és HW (ECU) tervezés, tesztelés

Redundáns jármű architektúrákhoz szükséges elektronikus egységek HW és SW fejlesztése

Autóipari beágyazott szoftverfejlesztés (Middleware)

Autóipari konfiguráció-menedzsment rendszer kialakítása

-

2024 tavasz

MÁV Magyar Államvasutak Zrt.

Vasúti biztosítóberendezések ismerete, üzemeltetése, vizsgálata, karbantartása

Villamos vontatási energiaellátó rendszerek

Sínáramkörök üzemeltetési problémái, méretezése , földelési rendszerek és sínáramkörök kölcsönhatásai, vontatási áram okozta zavartatások hatásainak
vizsgálata

Kiviteli tervek véleményezése, műszaki és karbantartási tervek véleményezése, összeállítása

-

Mérnökinformatikus szak
Indulás
 Vállalat
Felhívás
 További információk

2024 tavasz

evosoft Hungary Kft.

Autonóm- és felhő alapú rendszerek informatikája -

2024 tavasz

Nokia Solutions and Networks Kft.

4G/5G mobilhálózatok informatikája

-

2024 tavasz

Magyar Államkincstár (MÁK)

Pénzbeli ellátórendszerek adattárházainak fejlesztése és kiaknázása

Teljesítendő plusz MSc tantárgy: Matematikai statisztika (VISZM102)

Gazdaságinformatikus szak
Indulás
 Vállalat
Felhívás
 További információk

2024 tavasz

Magyar Államkincstár (MÁK)

Pénzbeli ellátórendszerek riport- és vezetői rendszereinek fejlesztése SAS környezetben

Jelentkezési és felvételi határidők

Jelentkezés a BME VIK villamosmérnöki vagy mérnökinformatikus vagy gazdaságinformatikus MSc szakára a www.felvi.hu honlapon megadott módon (e-felvételi), 2023. november 15-ig
Vállalati felhívás duális MSc képzésre a vállalati honlapon, a honlap címek az egyes vállalati felhívásokban vannak megadva

Jelentkezés a BME VIK villamosmérnöki vagy mérnökinformatikus vagy gazdaságinformatikus MSc képzés duális formájára a VIK duális partner vállalatainál

vállalati e-mail címen, az email címek az egyes vállalati felhívásokban vannak megadva.
Általában: tavaszi félévekben május 31-ig,
őszi félévekben december 15-ig

Vállalati felvételi vizsga időpontja az egyes vállalatok tájékoztatása szerint
Vállalati felvételi vizsga helye az egyes vállalatok tájékoztatása szerint
BME-VIK MSc felvételi vizsga, hallgató fő- és mellék-specializációt választ a villamosmérnöki és a mérnökinformatikus szakon
2024. január 8. (hétfő)
a gazdaságinformatikus szakon
2024. január 15. (hétfő)
Oktatási Hivatal közzéteszi a felvételi ponthatárokat 2024. január 23.
Oktatási Hivatal értesíti a hallgatót a felvételről a villamosmérnöki vagy a mérnökinformatikus vagy a gazdaságinformatikus MSc képzésbe 2024. január 25-ig
A BME-VIK duális villamosmérnöki vagy mérnökinformatikus MSc képzésbe sorolja a hallgatót 2024. január vége
Vállalati munkaszerződés megkötése 2024. február eleje


Megjegyzés a vállalti felvételi vizsgához

A vállalati felvételi időben megelőzi az egyetemi MSc felvételi vizsgát, így lehetőség van olyan fő- és mellékspecializációk (villamosmérnöki és mérnökinformatikus szakokon) vagy specializáció (gazdaságinformatikus szakon) választására az egyetemi MSc felvételi vizsga alkalmával, amelyek megfelelnek a vállalati felhívás előírásainak.

Tájékoztatók

evosoft Hungary Kft.

Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.

Magyar Államkincstár

Magyar Államvasutak Zrt.

Nokia Solutions and Networks Kft.

Kérdések és válaszok

Duális GYIK a VIK-en

További információk

Dr. Kovács Tibor, a duális képzések felelőse (mail: Kovacs.Tibor@aut.bme.hu, tel: (1) 463-1648)