Szakmai felvételi az űrmérnöki mesterképzési szakra

A mesterszakon a tanulmányok a tavaszi és az őszi félévben is megkezdhetők, ezzel biztosítva, hogy a BSc képzést 7 (ill. páratlan számú) félév alatt teljesítő hallgatók félévkihagyás nélkül megkezdjék MSc tanulmányaikat.

Az űrmérnöki mesterképzésében való részvétel előzetes követelményei 

Felvétel az űrmérnöki mesterszakra: a mesterképzésbe történő belépés előzményeként elfogadott szak a villamosmérnöki illetve a mechatronikai mérnöki (BSc) alapszak. Ezen alapszakon végzők esetén a követelmények automatikusan teljesülnek.

Egyéb – elsősorban a műszaki, az informatika és a természettudomány képzési területek alapképzési szakjai (gépészmérnöki, közlekedés- és járműmérnöki, had- és biztonságtechnikai mérnöki, energetikai mérnöki és mérnökinformatikus, fizikus) – esetén is lehetőség van jelentkezni, ha a megállapított ismeretkörökben megfelelő kredittel rendelkezik a hallgató. Ezen jelentkezők az alább részletezett követelmények teljesülését, illetve a teljesítés vállalását jelzik azzal, hogy a felvételi eljárásban részt vesznek.

A nem villamosmérnöki illetve mechatronikai mérnöki alapszakon végzettek esetében a mesterfokú diplomához a mintatantervben szereplő kreditek megszerzésén felül szükséges, hogy a hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek -- felsőoktatási törvényben meghatározott -- összevetése alapján elismerhető legyen legalább 80 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi, a vonatkozó 18/2016. (VIII.5) EMMI rendeletében rögzített ismeretkörökben:

Természettudományos ismeretek

matematika, fizika, anyagismeret;

20 kredit

Gazdasági és humán ismeretek

közgazdaságtani és menedzsment ismeretek, környezetvédelem, minőségbiztosítás, munkavédelem, szaknyelv, társadalomtudomány;

10 kredit

Műszaki és mérnöki alapismeretek

digitális technika, elektrotechnika, elektronika, gépészet, helymeghatározás, informatika, jelfeldolgozás, mechatronika, programozás, szabályozástechnika, optika, távérzékelés, térinformatika,

30 kredit

Szakmai alapismeretek

híradástechnika, irányítástechnika, mechanikus és termikus tervezés, méréstechnika, laboratóriumi mérések, termodinamika;

20 kredit

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felvételiző a fenti ismeretkörökből legalább 50 kreditnek megfelelő előismerettel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, az első két félév alatt kell megszerezni, melyet a szak kreditátviteli bizottságának előzetes vizsgálata és döntése alapján írunk elő.

 

Felvételi eljárás

Az űrmérnöki szakon a felvételizőknek felvételi vizsgát kell tenniük, a felvétel feltétele a felvételi eljárásban előírt minimális pontszám elérése.

A hallgatók bekerülése érdekében szakmai felvételit tartunk, melynek célja a felkészültség és az alkalmasság vizsgálata, valamint az esetlegesen felmerülő versenyhelyzetek kezelése.

A felvételi eljárás 100 pontos rendszerű, amelynek keretében: 

Ebből számítódik a felvételi pontszám. A jogszabályi minimum legalább 50 pont elérése, a kari gyakorlatnak megfelelően azonban legalább 70 pontot el kell érni a felvételhez.

 

A felvételi írásbeli vizsga tématerületei:

  • Matematika
  • Fizika
  • Digitális technika
  • Elektronika
  • Informatika
  • Szabályozástechnika

 A felvételizőnek a fenti hat tantárgyból kell 3 tetszőleges tárgyat választania az írásbeli felvételi során. A választott tárgyak mindegyike 1/3 súllyal számít bele a felvételi eredményébe.

 

 Témakörök részletezése és felkészülést segítő források.