Pályázati felhívás 4 éves doktori (Ph.D.) képzésre

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kara felvételt hirdet a PhD. fokozat megszerzésére felkészítő 4 éves szervezett doktori képzésre. A képzés 2024. szeptemberben indul, tudományos kutatómunkából, szakmai tárgyak tanulásából, nyelvtanulásból és oktatómunkából tevődik össze.

A pályázatokat a weboldalon megadott pontozási rendszer alapján értékeljük és rangsoroljuk. Az ösztöndíjak allokálásáról a rendelkezésre álló Állami Ösztöndíjak száma, valamint a Kar e célra elkülönített egyéb anyagi lehetőségei alapján döntünk.

A doktori tanulmányokban való előrehaladás félévente ellenőrzésre kerül, amelyek közül kiemelkedő állomás a második év végén a komplex szűrővizsga. Ekkor a doktorandusz hallgatónak a témavezető jelenlétében kell szóbeli beszélgetésen részt vennie, ahol az eddigi teljesítménye értékelésre kerül. Az idevágó útmutatások a képzési tervben, illetve a http://www.doktori.hu/cikk_file/komplex_160415.pdf oldalon megtalálhatók.

Ténylegesen azok kerülnek felvételre, akik az elért eredmények sorrendjében állami vagy kari ösztöndíjban részesíthetők, továbbá azok, akik különböző alapítványoktól és vállalatoktól ösztöndíjat és költségtérítést szereznek vagy saját erőből vállalják azt.

A nappali tagozatos, államilag finanszírozott képzésre felvett hallgatókat teljes naptári évre állami ösztöndíj illeti meg (2024-ben 140.000,- Ft/hó/első 4 félévben, majd 180.000.-/hó/ második 4 félévben). Az egyetem, a kar, illetve a jelölt más forrásból is szerezhet ösztöndíjat.

A ténylegesen felvételt nyertek hallgatói jogviszonyba kerülnek.

A képzésre egyetemi diplomával rendelkezők, illetve felsőoktatási intézmények utolsó éves hallgatói jelentkezhetnek abban az esetben, ha diplomájukat a jelentkezés félévének végéig megszerzik és annak minősítése minimum "jó" rendű.

 

A pályázatoknak az alábbiakat kell tartalmazniuk:

  • kitöltött jelentkezési lapot (a formanyomtatvány letölthető a honlapról),
  • szakmai önéletrajzot,
  • előzetes tanszéki fogadónyilatkozatot (formanyomtatvány letölthető a honlapról),
  • a már végzetteknél az oklevelet és egy pecséttel ellátott záróvizsga eredményt igazoló lapot (a tárgyévben végzők a záróvizsga után, egy későbbi időpontban, adhatják le igazolásukat),
  • a nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolatát,
  • a tudományos közlemények listáját a Kari felvételi pontozási rendszerben leírtak szerint csoportosítva és a publikációk másolatait.
  • bármely diákköri konferencián nyert oklevelek másolatát,
  • a 8.000,- Ft eljárási díj befizetését igazoló csekkszelvényt (átutalás esetén az alábbi számlaszámra: 10032000-01425279-00000000 és közlemény feltüntetésével kérjük: A befizető neve, címe és adószáma mellett a VIK-PhD elj.díj; 214/14519),
  • (a kollégiumi elhelyezés iránti kérelmet a Kollégiumba kell benyújtani)

A pályázatot 2024. június 19-ig lehet beadni elektronikusan az alábbi jelentkezési oldalak egyikén:

Edu ID jelentkezés: https://forms.office.com/e/iZpiq2nYZK

Külsős jelentkezők: https://forms.office.com/e/MqP4qFHLJs
 

Figyelem, amennyiben hibás jelentkezés került leadásra, ne adjon be újabb jelentkezést, hanem vegye fel a kapcsolatot a PhD képzés ügyintézőjével az alábbi email címen: pasztor-csizmas.boglarka@vik.bme.hu 

 

A jelentkezőket felvételi elbeszélgetésre hívjuk be 2024. június 24-28. között.   

A Felvételi Bizottság itt alakítja ki a felvételi pontszámot.

 

A felvételről 2024. július 4-ig történik döntés és annak eredményéről minden pályázó e-mailban kap értesítést.

A Kari Felvételi pontozási rendszer itt olvasható.

A Kar által meghirdetett témák megtekinthetők a tanszéki hirdető táblákon (honlapokon) ill. a két doktori iskola által meghirdetett témák oldalán: Villamosmérnöki Tudományok Doktori Iskola témakiírásai  Informatikai Tudományok Doktori Iskola témakiírásai.

A doktori képzéssel kapcsolatos részletes információkat a BME Doktori Szabályzata, a Szervezett Doktori és Mesterképzésben Résztvevők Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata, valamint a BME-vel hallgatói jogviszonyban állók részére nyújtott támogatásokról és az általuk fizetendő díjakról és térítésekről szóló Szabályzat tartalmazza.

 

   

 

          Dr. Levendovszky János                                                                       Dr. Bíró József                

Informatikai Tudományok Doktori Iskola vezető                 Villamosmérnöki Tudományok Doktori Iskola vezető