Általános munkavédelmi és környezetvédelmi ismeretek oktatási anyaga 

elsőéves hallgatók számára

 

Összeállította:

Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság -  Munka- és Környezetvédelmi Csoport, valamint Tűzvédelmi Csoport      

Budapest, 2015. július 10.

 

BME Munkavédelmi Szabályzat: http://www.gmf.bme.hu/doku/szabalyzat/munkavedelmi_szabalyzat.pdf

Munkavédelem

 

Bevezetés

A Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Mvt) 52. § (1) pontja alapján az iskolarendszerű oktatás, nevelés keretében a tanulókat és a hallgatókat meg kell ismertetni a biztonságos életvitel, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés alapvető szabályaival.

A Mvt 55. § (1) pontja szerint az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni.

A hallgatók oktatását

a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Munkavédelmi Szabályzata (továbbiakban: MvSz) írja elő

Az MvSz előírása a hallgatók oktatására:

4.4.11.                Az első éves hallgatókkal tanulmányaik                   megkezdésekor egy órás munkavédelmi oktatás keretében ismertetni kell az általános munkavédelmi tudnivalókat, beleértve az MvSz  hallgatókra vonatkozó előírásait.

4.4.12.                A hallgatók tantárgyi munkavédelmi oktatásának rendjét a tantervben kell előírni. A hallgatók részére a tantervben előírt oktatáson kívül, a gyakorlati foglalkozások féléves programjának megkezdése előtt munkavédelmi oktatást kell tartani.

Az oktatás megtartásáért a gyakorlatvezető felel, megtörténtét a hallgató aláírásával igazolja. Ennek hiányában a hallgató a gyakorlati képzést nem kezdheti meg.

4.4.13.                A hallgatók gyakorlati foglalkozást megelőző oktatásnak ki kell terjednie a (laboratórium, műhely stb.) munkahely munkavédelmi követelményeire, továbbá a munkavédelmi eszközök elhelyezésére és kezelésére, továbbá az alapvető elsősegélynyújtási ismeretekre.

4.4.14.                Tanulmányi kirándulás, üzemlátogatás alkalmazásával a vezető oktató köteles gondoskodni arról, hogy a hallgatók részére a fogadó fél ismertesse a munkahelyi magatartási szabályokat.

A szaktárgyak tananyagának kötelezően tartalmazni kell a vonatkozó munkabiztonsági tennivalókat is. A tantárgyi és a szaktárgyi munkavédelmi ismeretek elsajátítása megfelelő alapot biztosít a hallgatók számára a későbbi mérnöki munkához.

Alkotmányban foglalt elv

a Magyar Köztársaság területén munkát végzőknek joguk van a biztonságos és egészséges munkafeltételekhez.

A munkavédelem fogalma:

a szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és munka-egészségügyi követelmények törvénykezési, szervezési, intézményi előírások rendszere, valamint mindezek végrehajtása.

A munkavédelem két fő területe:

1.       munkabiztonság: feladata a munkabalesetek megelőzése és elhárítása különböző műszaki megoldásokkal

2.       munka-egészségügy

a foglalkozás-egészségügy  és a munkahigiéne szakterületeit foglalja magában. Feladata, hogy a foglalkozási megbetegedések megelőzésre kerüljenek.

A munkavédelem ellenőrző szervei:

1.          Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség Fővárosi Felügyelősége

 

2.          Állami Népegészségügyi Tiszti Orvosi Szolgálat

Baleset:

az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a sérült akaratától függetlenül, hirtelen vagy aránylag rövid idő alatt következik be és sérülést, mérgezést vagy más (testi, lelki) egészségkárosodást, illetőleg halált okoz.

Munkabaleset:

az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló közrehatásának mértékétől függetlenül.

Munkavállaló:

a szervezett munkavégzés keretében munkát végző személy

Munkáltató:

a munkavállalót szervezett munkavégzés keretében foglalkoztató.

Szervezett munkavégzés:

a hallgatói jogviszonyban a gyakorlati képzés során végzett munka.

Mit kell tenni, a hallgatónak, ha a gyakorlati oktatás során baleset éri?

A balesetet a sérültnek, vagy a sérülést észlelőnek azonnal jelenteni kell a gyakorlatot vezetőnek. A baleset milyenségétől függően elsősegélyben kell részesíteni a sérültet és/vagy mentőt kell hívni. Mentőt közvetlenül a 104-es telefonon, vagy a dicspécsereken (44-44 telefon) keresztül lehet.

Mit kell tenni ha nem gyakorlati oktatás során történik a baleset a hallgatóval?

Ebben az esetben, a sérült hallgató és/vagy a sérülést észlelő haladéktalanul jelentse a baleset a munkavédelmi csoportnak a 15-56-os telefonra, vagy a diszpécsereknek a 44-44-es telefonra. A munkavédelmi csoport a bejelentett balesetet kivizsgálja és ennek megfelelően a szükséges intézkedéseket meghozza.

Hol van elsősegély-nyújtóhely?

-          valamennyi épületben - ahol porta van - a portán

-          minden laboratóriumban

-          a K épület orvosi rendelőjében

-          minden olyan helyen, ahol tábla jelzi

Kinek a feladata elsősegélyben részesíteni a sérültet?

 

Az elsősegély-nyújtás állampolgári feladat. Mindenki a legjobb tudásának megfelelő segítséget adja meg a sérültnek. Abban az esetben, ha valaki nem tudja, mit tegyen, hívjon segítséget.

Mit tegyen a hallgató, ha valamilyen rendkívüli, baleset bekövetkezését elősegítő eseményt, eszközt lát?

Jelentse a Munkavédelmi csoportnak (tel:15-56) vagy a diszpécsereknek (tel:44-44).

Közlekedés:

-          a KRESZ szabályait kell betartani

-          az egyetem területén, az épületekben tilos görkorcsolyával és gördeszkával közlekedni

-          a kerékpárokat és a motorokat a kijelölt őrzőkben kell elhelyezni, az épületekbe bevinni tilos

-          a közlekedő utakat leszűkíteni nem lehet

-          a közlekedő utakon szétfolyt, összetört anyagokat a szennyeződést okozónak fel kell takarítani.

Dohányzás

 

Az 1999. évi XLII. törvény --a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól- szabályozza.

Az egyetem területén dohányozni a kijelölt, táblával ellátott dohányzóhelyeken lehet.

 

 

Környezetvédelem

  

Szükségessége

 

A környezet védelme az élővilág és az ember egészségének megőrzése érdekében minden állampolgár alapvető kötelessége. Csak így tudjuk elérni az emberi tevékenység és  a természet közötti harmóniát, amelynek elmulasztása a jelen generációk életminőségét és a jövő generációk létét veszélyezteti.

Törvényi háttér

A környezet védelmét jogszabályok írják elő. Alaptörvény: az 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól. A levegő, a víz, a föld védelmét, a hulladékgazdálkodást stb. további törvények és rendeletek szabályozzák.

Az Egyetemen a teendőket a BME Környezetvédelmi Szabályzata írja elő.

 

Tevékenységek az Egyetemen

 

 

-          A hulladék oldószerek gyűjtése és ártalmatlanításra történő 

      átadása

-          Lejárt vegyszerek, higanyhulladékok gyűjtése.

-          Hulladék kenőolaj gyűjtése.

-          Kimerült szárazelemek gyűjtése.

-          Szelektív papírgyűjtés az "R" épületben ahol az  irodák zöme található.

-          Használt sütőolaj gyűjtés a menzákon és az óvodában.

-          Zsírfogók a konyhák mellett a csatornába kerülő szennyvíz tisztítására.

-          Szemétgyűjtők az egyetem kertjében, intenzív parkgondozás környezetünk kultúráltsága érdekében.

-          Nyitott és zárt kerékpártárolók az egyetem kertjében.

-          Dohányzási tilalom az egyetem egész területén egészségünk, valamint külső és belső tereink tisztaságának védelme érdekében.

-          Dohányozni csak a  kijelölt dohányzóhelyeken lehet.

Feladatok

 

-          A laboratóriumokban, műhelyekben munkája során keletkező hulladék oldószert, hulladék kenőanyagot a kijelölt gyűjtőedénybe kell tölteni. Veszélyes szennyezőanyag nem kerülhet a csatornába.

-          Hulladékvegyszereket, fa és fémhulladékot csak a kijelölt helyre Szabad elhelyezni!

-          A kollégiumokban próbálkozások vannak a szelektív hulladékgyűjtés bevezetésére. Ahol ez már lehetséges a papírt, a műanyagot és üveget a szelektív gyűjtőhelyre kell tenni!

-          Szárazelem gyűjtőtartályok találhatók a kollégiumokban, a Goldmann menzán, a "K", "Z", "J", "R", "E", "V1" "V2", "CH" és Informatika épületekben.

-          Vigyázzunk az épületek és a közterületek tisztaságára!

-          Ne szemeteljünk!