Docensi pályázatok

2015. november 16.

A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARA

pályázatot hirdet az

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszékre

két teljes munkaidős egyetemi docensi munkakör betöltésére.

A kinevezendő egyetemi docens feladata:

1. A kinevezendő docens feladata: vezető szerep ellátása a tanszéken a felhő alapú szolgáltatások, alkalmazások, backend rendszerek tervezése, aláíráshitelesítési K+F feladatok és web alapú rendszerek kutatásában, fejlesztésében és oktatásában. Aktív részvétel Az új generációs .NET platform, Multiplatform szoftverfejlesztés, Számítási felhő alapú szoftverfejlesztés, Szoftverarchitektúrák, Szoftverfejlesztés .NET platformon és Szoftvertechnikák tárgyak oktatásában és oktatásszervezésében. A feladat kiterjed a témához kapcsolódó tananyagok kidolgozására és beillesztésére a tanszék által gondozott szaktárgyakra, laborfejlesztésekre, TDK dolgozatok létrejöttének elősegítésére, a PhD hallgatókkal illetve értekezésekkel kapcsolatos konzultációkra, nemzetközi és hazai kutatási projektekben való részvételre, K+F+I projektek létrehozására, valamint a tanszék vezetésének segítésére a tanszék oktatási tevékenységének megszervezésében és a tanszéki pályázati projektek koordinálásában. 

2. A kinevezendő docens feladata: vezető szerep ellátása a tanszéken a jelszintű és a teljesítményszintű elektronika kutatásában, fejlesztésében és oktatásában, a területhez kapcsolódó tárgyak, („Elektronika 2”, „Tápegységek és topológiák”, „Készüléktervezés”) gondozásában. A feladat kiterjed a témához kapcsolódó tananyagok kidolgozására és beillesztésére a tanszék által gondozott szaktárgyakra, laborfejlesztésekre, TDK dolgozatok létrejöttének elősegítésére, a PhD hallgatókkal, illetve értekezésekkel kapcsolatos konzultációkra, nemzetközi és hazai kutatási projektekben való részvételre, K+F+I projektek létrehozására, valamint a tanszék vezetésének segítésére a tanszék oktatási tevékenységének megszervezésében és a tanszéki pályázati projektek koordinálásában.

 

A kinevezés feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:

(1) Egyetemi docenssé nevezhető ki, aki

a)   MA/MSc vagy azzal egyenértékű végzettséggel, doktori fokozattal rendelkezik,

b)   oktató és tudományos, illetve szakmai tevékenységével igazolta, hogy alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve szakmai munkájának vezetésére,

c)   idegen nyelven is képes előadás tartására,

d)   rendelkezik legalább 10 éves, felsőoktatási intézményben szerzett oktatói-kutatói tapasztalattal. Oktatói-kutatói tapasztalatnak számít a demonstrátorként, valamint doktoranduszként végzett oktatási, vagy kutatási munka. Habilitált oktató-kutató esetén az oktatói-kutatói tapasztalat időtartamára vonatkozó feltétel teljesítése nem szükséges.,

e)   megfelelő publikációs tevékenységet végez, idegen nyelven is,

f)    rendszeres szakmai közéleti tevékenységet folytat,

g)   széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel, valamint szakmai közéleti elismertséggel rendelkezik.

 

A pályázóknak továbbá meg kell felelniük az álláshelyre kiírt speciális követelményeknek.

A kinevezésére és javadalmazásra a jogszabályok közül a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, e törvények végrehajtásáról rendelkező 355/2008. (XII. 31.) Korm. rendelettel módosított 53/2006.(III.14.) Korm. rendelet megfelelő rendelkezései, valamint az Egyetem Szervezeti Felépítés és Működési Rendje és Humánpolitikai Szabályzata vonatkozó rendelkezései, illetve az Egyetem mindenkori belső szabályozásai az irányadóak.

Az egyetemi docensi munkakörbe történő kinevezés során határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony létesül, ill. - az Egyetem közalkalmazottja esetében - a korábbi kinevezés módosul.

A pályázó pályázatában hitelt érdemlően mutassa be, hogy teljesíti a kinevezéshez előírt feltételeket.

A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá a pályázó

-     munkahelyének megnevezését, beosztását,

-     tudományos fokozatát, kitüntetését, idegennyelv-tudását,

-     szakmai, illetőleg oktatói, tudományos vagy művészeti munkáját és annak eredményeit,

-     jelentősebb tanulmányútjait,

-     oktató-nevelő és tudományos (művészi) munkájára vonatkozó jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:

-     részletes szakmai önéletrajzot,

-     a tudományos munkák publikációs jegyzékét,

-     az egyetemi szintű végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok, továbbá jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó okiratok hitelesített másolatát,

-     a pályázónak nem szükséges benyújtania a pályázathoz előírt iratok, igazolások közül azokat, amelyek az Egyetemhez már korábban benyújtásra kerültek, azok fellelhetőek és érvényesnek tekinthetőek,

-     az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetén érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

-     nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem szabályzatai szerint erre jogosult testületek megismerhetik, ill. hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

 

A kinevezésre, ill. kinevezés-módosításra - az Egyetem Humánpolitikai Szabályzatában foglalt eljárás alapján – 1-es pályázat esetén 2016. február 1-i, 2-es pályázat esetén 2016. július 1-i hatállyal kerül sor.

A pályázatok benyújtásának határideje 2015. december 15.

A pályázatok elbírálási határideje: 2016. január 20.

A pályázattal kapcsolatos további információt Azary Orsolya ad.

(Telefon: 463-1503, e-mail: orsolya@vik-dh.bme.hu)

A pályázatokat elektronikusan az orsolya@vik-dh.bme.hu e-mail címre, továbbá az alábbi címre kell benyújtani 1 eredeti és 1 másolati példányban, ahol az Egyetem belső szabályzatai és egyéb szabályozásai megtekinthetők.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Villamosmérnöki és Informatikai Kar Dékáni Hivatala

Cím: 1117 Budapest XI., Magyar tudósok körútja 2.

Q. ép. B. szárny mfszt. 17.

 

                                                                                                          Dr.Vajta László s.k.

                                                                                                   a munkáltatói jogkör gyakorlója


A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARA

pályázatot hirdet az

Elektronikus Eszközök Tanszékére

két teljes munkaidős egyetemi docensi munkakör betöltésére.

A kinevezendő egyetemi docens feladata:

1. A Tanszéknek a Kari programozás oktatásban való részvételének koordinálása. Részvétel a tanszék által oktatott alaptárgyak megújításában, folyamatos korszerűsítésében és új szaktárgyak kidolgozása a hardverleíró nyelveken alapuló magas szintű áramkörtervezés területén. A kapcsolódó területeken kutatómunka végzése és irányítása.

2. A kinevezendő docens az alábbi témakörökben kell, hogy oktatási, kutatási feladatokat ellásson:

-           Mikroelektronikai eszközök működése, gyártástechnológiája és minősítése, e területen új tantárgyak, képzési programok kidolgozása és bevezetése,

-           Feladata tudományos utánpótlás nevelése, a mikroelektronikai technológia területén működő fiatal kollégák munkájának összefogása és irányítása, a tanszéki félvezető laboratórium irányítása.

-           Feladata továbbá a nemzetközi szakmai hálózata révén a Tanszék kutató munkájának erősítése, új kutatási irányok és témák meghonosítása és ezekhez pályázati támogatások megszerzése, ill. az elnyert pályázatokban kutatási részterületek irányítása.

 

A kinevezés feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:

(1) Egyetemi docenssé nevezhető ki, aki

a)   MA/MSc vagy azzal egyenértékű végzettséggel, doktori fokozattal rendelkezik,

b)   oktató és tudományos, illetve szakmai tevékenységével igazolta, hogy alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve szakmai munkájának vezetésére,

c)   idegen nyelven is képes előadás tartására,

d)   rendelkezik legalább 10 éves, felsőoktatási intézményben szerzett oktatói-kutatói tapasztalattal. Oktatói-kutatói tapasztalatnak számít a demonstrátorként, valamint doktoranduszként végzett oktatási, vagy kutatási munka. Habilitált oktató-kutató esetén az oktatói-kutatói tapasztalat időtartamára vonatkozó feltétel teljesítése nem szükséges.,

e)   megfelelő publikációs tevékenységet végez, idegen nyelven is,

f)    rendszeres szakmai közéleti tevékenységet folytat,

g)   széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel, valamint szakmai közéleti elismertséggel rendelkezik.

A pályázóknak továbbá meg kell felelniük az álláshelyre kiírt speciális követelményeknek.

A kinevezésére és javadalmazásra a jogszabályok közül a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, e törvények végrehajtásáról rendelkező 355/2008. (XII. 31.) Korm. rendelettel módosított 53/2006.(III.14.) Korm. rendelet megfelelő rendelkezései, valamint az Egyetem Szervezeti Felépítés és Működési Rendje és Humánpolitikai Szabályzata vonatkozó rendelkezései, illetve az Egyetem mindenkori belső szabályozásai az irányadóak.

Az egyetemi docensi munkakörbe történő kinevezés során határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony létesül, ill. - az Egyetem közalkalmazottja esetében - a korábbi kinevezés módosul.

A pályázó pályázatában hitelt érdemlően mutassa be, hogy teljesíti a kinevezéshez előírt feltételeket.

A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá a pályázó

-     munkahelyének megnevezését, beosztását,

-     tudományos fokozatát, kitüntetését, idegennyelv-tudását,

-     szakmai, illetőleg oktatói, tudományos vagy művészeti munkáját és annak eredményeit,

-     jelentősebb tanulmányútjait,

-     oktató-nevelő és tudományos (művészi) munkájára vonatkozó jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:

-     részletes szakmai önéletrajzot,

-     a tudományos munkák publikációs jegyzékét,

-     az egyetemi szintű végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok, továbbá jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó okiratok hitelesített másolatát,

-     a pályázónak nem szükséges benyújtania a pályázathoz előírt iratok, igazolások közül azokat, amelyek az Egyetemhez már korábban benyújtásra kerültek, azok fellelhetőek és érvényesnek tekinthetőek,

-     az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetén érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

-     nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem szabályzatai szerint erre jogosult testületek megismerhetik, ill. hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A kinevezésre, ill. kinevezés-módosításra - az Egyetem Humánpolitikai Szabályzatában foglalt eljárás alapján –2016. február 1-i hatállyal kerül sor.

A pályázatok benyújtásának határideje 2015. december 15.

A pályázatok elbírálási határideje: 2016. január 20.

A pályázattal kapcsolatos további információt Azary Orsolya ad.

(Telefon: 463-1503, e-mail: orsolya@vik-dh.bme.hu)

A pályázatokat elektronikusan az orsolya@vik-dh.bme.hu e-mail címre, továbbá az alábbi címre kell benyújtani 1 eredeti és 1 másolati példányban, ahol az Egyetem belső szabályzatai és egyéb szabályozásai megtekinthetők.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Villamosmérnöki és Informatikai Kar Dékáni Hivatala

Cím: 1117 Budapest XI., Magyar tudósok körútja 2.

Q. ép. B. szárny mfszt. 17.

 

                                                                                                          Dr.Vajta László s.k.

                                                                                                   a munkáltatói jogkör gyakorlója


A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARA

pályázatot hirdet az

Távközlési és Médiainformatikai Tanszékre

egy teljes munkaidős egyetemi docensi munkakör betöltésére.

A kinevezendő egyetemi docens feladata:

A kinevezendő egyetemi docens feladata a tanszéken folyó oktató- és kutatómunka erősítése a felhő alapú hálózatok elmélete, illetve annak kommunikációs hálózati aspektusai területén. A feladat kiterjed a témához kapcsolódó tananyag folyamatos fejlesztésére és oktatására a graduális/posztgraduális illetve a doktori képzésben; hallgatók és doktoranduszok témavezetésére; kutatási projektekben való részvételre, illetve azok vezetésére; a hazai és nemzetközi közéletben való aktív részvételre, ipari és egyetemi kapcsolatok ápolására, valamint tanszéki és kari feladatok elvégzésére.

A kinevezés feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:

(1) Egyetemi docenssé nevezhető ki, aki

a)   MA/MSc vagy azzal egyenértékű végzettséggel, doktori fokozattal rendelkezik,

b)   oktató és tudományos, illetve szakmai tevékenységével igazolta, hogy alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve szakmai munkájának vezetésére,

c)   idegen nyelven is képes előadás tartására,

d)   rendelkezik legalább 10 éves, felsőoktatási intézményben szerzett oktatói-kutatói tapasztalattal. Oktatói-kutatói tapasztalatnak számít a demonstrátorként, valamint doktoranduszként végzett oktatási, vagy kutatási munka. Habilitált oktató-kutató esetén az oktatói-kutatói tapasztalat időtartamára vonatkozó feltétel teljesítése nem szükséges.,

e)   megfelelő publikációs tevékenységet végez, idegen nyelven is,

f)    rendszeres szakmai közéleti tevékenységet folytat,

g)   széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel, valamint szakmai közéleti elismertséggel rendelkezik.

 

A pályázóknak továbbá meg kell felelniük az álláshelyre kiírt speciális követelményeknek.

A kinevezésére és javadalmazásra a jogszabályok közül a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, e törvények végrehajtásáról rendelkező 355/2008. (XII. 31.) Korm. rendelettel módosított 53/2006.(III.14.) Korm. rendelet megfelelő rendelkezései, valamint az Egyetem Szervezeti Felépítés és Működési Rendje és Humánpolitikai Szabályzata vonatkozó rendelkezései, illetve az Egyetem mindenkori belső szabályozásai az irányadóak.

Az egyetemi docensi munkakörbe történő kinevezés során határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony létesül, ill. - az Egyetem közalkalmazottja esetében - a korábbi kinevezés módosul.

A pályázó pályázatában hitelt érdemlően mutassa be, hogy teljesíti a kinevezéshez előírt feltételeket.

A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá a pályázó

-     munkahelyének megnevezését, beosztását,

-     tudományos fokozatát, kitüntetését, idegennyelv-tudását,

-     szakmai, illetőleg oktatói, tudományos vagy művészeti munkáját és annak eredményeit,

-     jelentősebb tanulmányútjait,

-     oktató-nevelő és tudományos (művészi) munkájára vonatkozó jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:

-     részletes szakmai önéletrajzot,

-     a tudományos munkák publikációs jegyzékét,

-     az egyetemi szintű végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok, továbbá jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó okiratok hitelesített másolatát,

-     a pályázónak nem szükséges benyújtania a pályázathoz előírt iratok, igazolások közül azokat, amelyek az Egyetemhez már korábban benyújtásra kerültek, azok fellelhetőek és érvényesnek tekinthetőek,

-     az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetén érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

-     nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem szabályzatai szerint erre jogosult testületek megismerhetik, ill. hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

 

A kinevezésre, ill. kinevezés-módosításra - az Egyetem Humánpolitikai Szabályzatában foglalt eljárás alapján –2016. február 1-i hatállyal kerül sor.

A pályázatok benyújtásának határideje 2015. december 15.

A pályázatok elbírálási határideje: 2016. január 20.

A pályázattal kapcsolatos további információt Azary Orsolya ad.

(Telefon: 463-1503, e-mail: orsolya@vik-dh.bme.hu)

A pályázatokat elektronikusan az orsolya@vik-dh.bme.hu e-mail címre, továbbá az alábbi címre kell benyújtani 1 eredeti és 1 másolati példányban, ahol az Egyetem belső szabályzatai és egyéb szabályozásai megtekinthetők.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Villamosmérnöki és Informatikai Kar Dékáni Hivatala

Cím: 1117 Budapest XI., Magyar tudósok körútja 2.

Q. ép. B. szárny mfszt. 17.

 

                                                                                                          Dr.Vajta László s.k.

                                                                                                   a munkáltatói jogkör gyakorlója


A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARA

pályázatot hirdet a

Villamos Energetika Tanszékre

három teljes munkaidős egyetemi docensi munkakör betöltésére.

A kinevezendő egyetemi docens feladata:

1. Vezető szerep vállalása a Tanszék oktatási, kutatási profiljába eső kisfrekvenciás elektromágneses kompatibilitás (EMC) területén, különösképpen a villamosenergia-rendszer és más vonalas létesítmények (pl. távközlő vonalak, nagyvasúti villamos vontatás,…), berendezések, elektronikus eszközök (pl. védelmek és automatikák), rendszerek (pl. Smart, BPL) interoperábilitására, ezzel összefüggő számításokra, mérésekre, kutatásokra. További feladat erőművi, átviteli és elosztóhálózati lég- és gázszigetelésű transzformátorállomásokkal, távvezetékekkel, kábelvonalakkal összefüggő villamos biztonsági, földelési és EMC kérdések vizsgálata, tranziens és üzemi frekvenciájú potenciál-eloszlás, transzferpotenciál számítása, mérése, mérési módszerek kidolgozása, szekunder rendszerek EMC biztosítása, valamint a villamoshálózati távközlés (PLC/BPL) és a villamos vontatási rendszerek szakterületek művelése, továbbfejlesztése. A témakörhöz kapcsolódóan a Villamosenergia-rendszerek (BSc), Védelmek (BSc), Védelmi rendszerek és méréstechnika (MSc), Elektromágneses kompatibilitás (PhD) és Villamosenergia-rendszerek II. (PhD) tantárgyak oktatásszervezésében, továbbfejlesztésében való vezető szerep betöltése.

A témakörön belül BSc, MSc és PhD hallgatók szakdolgozat/diplomaterv/kutatási tevékenységének irányítása. Részvétel hazai és nemzetközi kutatási együttműködésekben, szakmai szervezetekben, ipari kapcsolatok építése és ápolása.

2. A kinevezendő docens feladatát képezi a villamosenergia-rendszerek és a hálózati áramellátás minőségi kérdéseinek témaköréhez kapcsolódó tantárgyak oktatásában, oktatásszervezésében, továbbfejlesztésében való vezető szerep betöltése mind BSc, MSc és PhD szinten (pl. Elektronika és alkalmazások, Villamos Energetika, Villamosenergia-átvitel, Hálózati áramellátás és feszültségminőség), a kari angol nyelvű képzés villamos energetikai irányvonalának kiemelt tanszéki támogatása. További feladat a szakterülethez kötődő kutatási vonal erősítése, továbbvitele és vezetése a tanszéken mind saját kutatási feladatokkal, mind diákok önálló feladatainak felkarolásával. Kutatási területe kiterjed a különböző típusú fogyasztók és hálózati minőségre veszélyes termelők (pl. egyes megújuló energiaforrások) hálózati visszahatásának egyedi és együttes modellezésére, a visszahatás csökkentési lehetőségeinek elemzésére, az ezzel kapcsolatos hálózat minőségi mutatók és irányelvek szükségszerű felülvizsgálatára. További kapcsolódó témakör a hálózati minőség pénzügyi, energiahatékonysági és környezetvédelmi hatásainak vizsgálata. A kinevezendő docens feladatát képezi a szakterületéhez tartozó PhD kutatási tevékenység irányítása is, a hazai és nemzetközi konferenciákon, mérnök- és szakirányú továbbképzés keretében előadások tartása, a szakterület hazai és nemzetközi elismertségének növelése, kapcsolatépítés és -tartás a fejlődő világ vezető egyetemeivel, a kutató-, fejlesztő- és innovációs kapcsolatok szélesítése, ipari kapcsolatok építése és ápolása, a tanszék képviselete a hazai és nemzetközi szakmai és tudományos szervezetekben, az egyetemi, kari és szakmai közéleti munkában.

3. - A BSc oktatásban az új szakmakultúráknak a megjelenítése, az új eredményeknek a nagy hallgatói létszám mellett is biztonságos és eredményes átadása, az MSc és PhD képzésekben a projekt alapú oktatás bővítése, a kutatás-fejlesztés-innováció folyamatának alapján  

- a nagyfeszültségű és nagyáramú technika,

- a preventív villámvédelem,

-  a szigetelésdiagnosztika és

-  a feszültség alatti munkavégzés (FAM)

szakmai területeken.

- Az alábbi tantárgyak oktatása, fejlesztése a hozzájuk kapcsolódó kutatási és laboratóriumi háttér bővítése:

- a Szigetelések fizikája és diagnosztikája,

- a Fenntartható energetika villamos rendszerei,

- a  Budapesti erőművek és

- a Villamosenergetikai nagyberuházások.

- A Nagyfeszültségű Laboratórium és a FAM Oktatóközpont folyamatos továbbfejlesztése, az akkreditált szerep bővítése.

- A tudományos kutatás szervezése a hazai és a nemzetközi együttműködésre építve. 

- Állandó jelenlét és vezető szerep a hazai és nemzetközi tudományos szervezetekben.

- Együttműködés szervezése és vezetése a hazai és a külföldi ipari kapcsolatok további bővítésében.

 

A kinevezés feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:

(1) Egyetemi docenssé nevezhető ki, aki

a)   MA/MSc vagy azzal egyenértékű végzettséggel, doktori fokozattal rendelkezik,

b)   oktató és tudományos, illetve szakmai tevékenységével igazolta, hogy alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve szakmai munkájának vezetésére,

c)   idegen nyelven is képes előadás tartására,

d)   rendelkezik legalább 10 éves, felsőoktatási intézményben szerzett oktatói-kutatói tapasztalattal. Oktatói-kutatói tapasztalatnak számít a demonstrátorként, valamint doktoranduszként végzett oktatási, vagy kutatási munka. Habilitált oktató-kutató esetén az oktatói-kutatói tapasztalat időtartamára vonatkozó feltétel teljesítése nem szükséges.,

e)   megfelelő publikációs tevékenységet végez, idegen nyelven is,

f)    rendszeres szakmai közéleti tevékenységet folytat,

g)   széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel, valamint szakmai közéleti elismertséggel rendelkezik.

 

A pályázóknak továbbá meg kell felelniük az álláshelyre kiírt speciális követelményeknek.

A kinevezésére és javadalmazásra a jogszabályok közül a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, e törvények végrehajtásáról rendelkező 355/2008. (XII. 31.) Korm. rendelettel módosított 53/2006.(III.14.) Korm. rendelet megfelelő rendelkezései, valamint az Egyetem Szervezeti Felépítés és Működési Rendje és Humánpolitikai Szabályzata vonatkozó rendelkezései, illetve az Egyetem mindenkori belső szabályozásai az irányadóak.

Az egyetemi docensi munkakörbe történő kinevezés során határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony létesül, ill. - az Egyetem közalkalmazottja esetében - a korábbi kinevezés módosul.

A pályázó pályázatában hitelt érdemlően mutassa be, hogy teljesíti a kinevezéshez előírt feltételeket.

A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá a pályázó

-     munkahelyének megnevezését, beosztását,

-     tudományos fokozatát, kitüntetését, idegennyelv-tudását,

-     szakmai, illetőleg oktatói, tudományos vagy művészeti munkáját és annak eredményeit,

-     jelentősebb tanulmányútjait,

-     oktató-nevelő és tudományos (művészi) munkájára vonatkozó jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:

-     részletes szakmai önéletrajzot,

-     a tudományos munkák publikációs jegyzékét,

-     az egyetemi szintű végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok, továbbá jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó okiratok hitelesített másolatát,

-     a pályázónak nem szükséges benyújtania a pályázathoz előírt iratok, igazolások közül azokat, amelyek az Egyetemhez már korábban benyújtásra kerültek, azok fellelhetőek és érvényesnek tekinthetőek,

-     az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetén érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

-     nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem szabályzatai szerint erre jogosult testületek megismerhetik, ill. hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

 

A kinevezésre, ill. kinevezés-módosításra - az Egyetem Humánpolitikai Szabályzatában foglalt eljárás alapján –2016. február 1-i hatállyal kerül sor.

A pályázatok benyújtásának határideje 2015. december 15.

A pályázatok elbírálási határideje: 2016. január 20.

A pályázattal kapcsolatos további információt Azary Orsolya ad.

(Telefon: 463-1503, e-mail: orsolya@vik-dh.bme.hu)

A pályázatokat elektronikusan az orsolya@vik-dh.bme.hu e-mail címre, továbbá az alábbi címre kell benyújtani 1 eredeti és 1 másolati példányban, ahol az Egyetem belső szabályzatai és egyéb szabályozásai megtekinthetők.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Villamosmérnöki és Informatikai Kar Dékáni Hivatala

Cím: 1117 Budapest XI., Magyar tudósok körútja 2.

Q. ép. B. szárny mfszt. 17.

 

                                                                                                          Dr.Vajta László s.k.

                                                                                                   a munkáltatói jogkör gyakorlója