Docensi és tudományos fõmunkatársi pályázatok

2012. október 29.

A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARA

pályázatot hirdet az

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszékre

egy teljes munkaidős egyetemi docensi munkakör betöltésére.

A kinevezendő egyetemi docens feladata:

Vezető szerep ellátása a tanszéken az irányítástechnikai és web alapú rendszerek kutatásában, fejlesztésében és oktatásában, a „Szabályozástechnika” tárgyon túlmenően a területhez kapcsolódó tárgyak, („Web technológiák”, „Web technológiák fejlesztése”) gondozásában. A feladat kiterjed a témához kapcsolódó tananyagok kidolgozására és beillesztésére a tanszék által gondozott szaktárgyakra, laborfejlesztésekre, TDK dolgozatok létrejöttének elősegítésére, a PhD hallgatókkal illetve értekezésekkel kapcsolatos konzultációkra, nemzetközi és hazai kutatási projektekben való részvételre, K+F+I projektek létrehozására, valamint a tanszék vezetésének segítésére a tanszék oktatási tevékenységének megszervezésében és a tanszéki pályázati projektek koordinálásában.

Elektronikai Technológia Tanszékre

egy teljes munkaidős egyetemi docensi munkakör betöltésére.

A kinevezendő egyetemi docens feladata:

Forrasztott kötések szemcseszerkezetének alakulása, elektronikai kötési technológiák minőségbiztosítása és megbízhatósága, valamint forrasztott kötési profilok szimulációjának témakörében kutatási munka végzése, a témában rendszeres publikálás, önálló laboros, diplomatervező és doktorandusz hallgatók munkájának irányítása. Részvétel az Elektronikai technológia / Electronics technology című alaptárgy előadásainak és laboratóriumi gyakorlatainak megtartásában és a tananyagok fejlesztésében. Tantárgyfelelősség és részvétel az Elektronikai Gyártás és Minőségbiztosítás című BSc tantárgyban, illetve előadásainak megtartásában és a tananyagok fejlesztésében. Tantárgyfelelősség és részvétel a Technológiai Folyamatok és Minőségbiztosításuk című BSc labortárgyban, illetve gyakorlatainak megtartásában és a tananyagok fejlesztésében. EU és hazai keretprogramokban K+F pályázatok készítése és beadása.

Irányítástechnika és Informatika Tanszékre

egy teljes munkaidős egyetemi docensi munkakör betöltésére.

A kinevezendő egyetemi docensek feladatai:

A számítógépes grafika tárgycsoport oktatásában történő részvétel, előadások és gyakorlatok tartása játékfejlesztés, virtuális valóság, digitális filmkészítés, grafikus felhasználói interfészek tárgyakban, laboratóriumi mérésfejlesztés, oktatási segédanyagok írása. Kutatási programokban történő részvétel, ill. azok vezetése. Új tantárgyak kidolgozása, a meglévő tantárgyak fejlesztése. Hallgatók, ill. doktoranduszok témavezetése, részvétel a doktori képzésben. Hazai és nemzetközi részvételű új kutatási, kutatásfejlesztési programok indítása. Kutatási eredmények nemzetközi közzététele konferenciákon és folyóiratokban. Részvétel a nemzetközi és a hazai szakmai közéletben.

�(1) Egyetemi docenssé az nevezhető ki, aki

a) MA/MSc vagy azzal egyenértékű végzettséggel, legalább három éve szerzett doktori fokozattal, vagy három évnél rövidebb ideje szerzett doktori fokozat esetén legalább 10 éves felsőoktatási oktatói-kutatói gyakorlattal rendelkezik,

b) oktató és tudományos, illetve szakmai tevékenységével igazolta, hogy alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve szakmai munkájának vezetésére,

c) idegen nyelven is képes előadás tartására,

d) rendelkezik megfelelő, felsőoktatási intézményben szerzett szakmai tapasztalattal,

e) megfelelő publikációs tevékenységet folytat,

f) rendszeres szakmai közéleti tevékenységet folytat,

g) széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel, valamint szakmai közéleti elismertséggel rendelkezik.

A pályázóknak továbbá meg kell felelniük az álláshelyre kiírt speciális követelményeknek.

A kinevezésére és javadalmazásra a jogszabályok közül a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, e törvények végrehajtásáról rendelkező 53/2006.(III.14.) Korm. rendelet megfelelő rendelkezései, valamint az Egyetem Szervezeti Felépítés és Működési Rendje és Humánpolitikai Szabályzata vonatkozó rendelkezései, illetve az Egyetem mindenkori belső szabályozásai az irányadóak.

Az egyetemi docensi munkakörbe történő kinevezés során határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony létesül, ill. - az Egyetem közalkalmazottja esetében - a korábbi kinevezés módosul.

A pályázó pályázatában hitelt érdemlően mutassa be, hogy teljesíti a kinevezéshez előírt feltételeket.

A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá a pályázó

-���� munkahelyének megnevezését, beosztását,

-���� tudományos fokozatát, kitüntetését, idegennyelv-tudását,

-���� szakmai, illetőleg oktatói, tudományos vagy művészeti munkáját és annak eredményeit,

-���� jelentősebb tanulmányútjait,

-���� oktató-nevelő és tudományos (művészi) munkájára vonatkozó jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:

-���� részletes szakmai önéletrajzot,

-���� a tudományos munkák publikációs jegyzékét,

-���� az egyetemi szintű végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok, továbbá jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó okiratok hitelesített másolatát.

-���� érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

-���� nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem szabályzatai szerint erre jogosult testületek megismerhetik, ill. hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A kinevezésre, ill. kinevezés-módosításra - az Egyetem Humánpolitikai Szabályzatában foglalt eljárás alapján – 2013. január 1-i hatállyal kerül sor.

A pályázatok benyújtásának határideje 2012. november 30.

A pályázatok elbírálási határideje: 2012. december 12.

A pályázattal kapcsolatos további információt Azary Orsolya ad.

(Telefon: 463-1503, e-mail: orsolya@vik-dh.bme.hu)

A pályázatokat elektronikusan az orsolya@vik-dh.bme.hu e-mail címre, továbbá az alábbi címre kell benyújtani 1 eredeti és 1 másolati példányban, ahol az Egyetem belső szabályzatai és egyéb szabályozásai megtekinthetők.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Villamosmérnöki és Informatikai Kar Dékáni Hivatala

Cím: 1117 Budapest XI., Magyar tudósok körútja 2.

Q. épület B. szárny mfszt. 17.

��������������������������������������������������������������������������������������������� ����������� Dr. Vajta László s.k.

��������������������������������������������������������������������������������������������� ���� a munkáltatói jogkör gyakorlója


A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARA

pályázatot hirdet a

Távközlési és Médiainformatikai Tanszékre

egy teljes munkaidős tudományos főmunkatársi munkakör betöltésére.

A kinevezendő tudományos főmunkatárs feladata:

A Tanszéken folyó kutató- és oktató munka erősítése a hálózati útvonalválasztási technológiák, az adaptív forgalommenedzsment mechanizmusok, a hibatűrő csomagkapcsolt hálózatok, illetve a hálózattudomány elmélete és gyakorlata területén. Kiemelt feladata még hallgatók és doktoranduszok témavezetése, nemzetközi és hazai kutatási projektekben való részvétel illetve azok vezetése, továbbá az így létrejött kutatási eredmények nemzetközileg kiemelkedő fórumokon történő publikálása és az ipari technológiatranszfer támogatása demonstrációs környezetek és prototípusok kifejlesztésével. A feladat kiterjed továbbá a kutatási területekhez kapcsolódó tantárgyak („Alkalmazott optimalizálás és játékelmélet”, VITMD097) tematikájának gondozására és az előadások megtartására, valamint a tárgy beillesztésére a Tanszék által gondozott szaktárgyakba.

(1)���� A tudományos főmunkatárs kinevezésének feltételei:

a)�� legalább 6 évi eredményes kutatói, oktatói, illetve szakmai gyakorlat,

b)�� MA/MSc vagy azzal egyenértékű végzettség, legalább három éve doktori (PhD vagy DLA) vagy azzal egyenértékű tudományos fokozat,

c)�� alkalmasság a hallgatók és a tudományos utánpótlás kutatómunkájának vezetésére,

d)�� önálló kutatási gyakorlat alapján széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszer,

e)�� rendszeres szakmai közéleti tevékenység folytatása,

f)��� megfelelő publikációs tevékenység végzése, idegen nyelven is,

g)�� képesség idegen nyelvű előadás tartására.

A pályázóknak továbbá meg kell felelniük az álláshelyre kiírt speciális követelményeknek.

A kinevezésére és javadalmazásra a jogszabályok közül a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, e törvények végrehajtásáról rendelkező 53/2006.(III.14.) Korm. rendelet megfelelő rendelkezései, valamint az Egyetem Szervezeti Felépítés és Működési Rendje és Humánpolitikai Szabályzata vonatkozó rendelkezései, illetve az Egyetem mindenkori belső szabályozásai az irányadóak.

A tudományos főmunkatársi munkakörbe történő kinevezés során határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony létesül, ill. - az Egyetem közalkalmazottja esetében - a korábbi kinevezés módosul.

A pályázó pályázatában hitelt érdemlően mutassa be, hogy teljesíti a kinevezéshez előírt feltételeket.

A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá a pályázó

-���� munkahelyének megnevezését, beosztását,

-���� tudományos fokozatát, kitüntetését, idegennyelv-tudását,

-���� szakmai, illetőleg oktatói, tudományos vagy művészeti munkáját és annak eredményeit,

-���� jelentősebb tanulmányútjait,

-���� oktató-nevelő és tudományos (művészi) munkájára vonatkozó jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:

-���� részletes szakmai önéletrajzot,

-���� a tudományos munkák publikációs jegyzékét,

-���� az egyetemi szintű végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok, továbbá jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó okiratok hitelesített másolatát.

-���� érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

-���� nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem szabályzatai szerint erre jogosult testületek megismerhetik, ill. hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A kinevezésre, ill. kinevezés-módosításra - az Egyetem Humánpolitikai Szabályzatában foglalt eljárás alapján – 2013. január 1-i hatállyal kerül sor.

A pályázatok benyújtásának határideje 2012. november 30.

A pályázatok elbírálási határideje: 2012. december 12.

A pályázattal kapcsolatos további információt Azary Orsolya ad.

(Telefon: 463-1503, e-mail: orsolya@vik-dh.bme.hu)

A pályázatokat elektronikusan az orsolya@vik-dh.bme.hu e-mail címre, továbbá az alábbi címre kell benyújtani 1 eredeti és 1 másolati példányban, ahol az Egyetem belső szabályzatai és egyéb szabályozásai megtekinthetők.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Villamosmérnöki és Informatikai Kar Dékáni Hivatala

Cím: 1117 Budapest XI., Magyar tudósok körútja 2.

Q. épület B. szárny mfszt. 17.

��������������������������������������������������������������������������������������������� ����������� Dr. Vajta László s.k.

��������������������������������������������������������������������������������������������� ���� a munkáltatói jogkör gyakorlója