Egyetemi tanári pályázatok

2018. október 25.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
 
Egyetemi tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2. Q épület

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Nemzetközi szintű oktató és kutatómunka végzése a szoftvermodellezés és korszerű informatikai rendszerfejlesztési technológiák területén. A kinevezendő egyetemi tanár feladata kiterjed szakterületén a tanszéken folyó oktató- és kutatómunka szervezésére, koordinálására; beosztott oktatók és kutatók tevékenységének irányítására és segítésére; nemzetközi és hazai kapcsolatok folyamatos fenntartására, a kutatási eredmények folyamatos publikálására nemzetközileg mérvadó fórumokon, a tanszék vezetésének segítésére az oktatás és PhD képzés minőségfejlesztésében; a tanszék képviseletére hazai és nemzetközi szakmai testületekben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, e törvények végrehajtásáról rendelkező 355/2008. (XII. 31.) Korm. rendelettel módosított 53/2006.(III.14.) Korm. rendelet megfelelő rendelkezései, valamint az Egyetem Szervezeti és Működési Rendje és Humánpolitikai Szabályzata vonatkozó rendelkezései, illetve az Egyetem mindenkori belső szabályozásai, rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, MA/MSc vagy azzal egyenértékű végzettség, doktori fokozat, MTA doktora cím vagy sikeresen lezárult MTA doktori habitusvizsgálat, valamint habilitáció,
 • A pályázó az adott tudomány- vagy művészeti terület olyan nemzetközileg elismert képviselője, aki kiemelkedő tudományos kutatói, illetve művészi munkásságot fejt ki.
 • A pályázó az oktató és tudományos, illetve szakmai tevékenységével, továbbá az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalatai alapján alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve művészi munkájának vezetésére.
 • A pályázó iskolateremtő oktatási, tudományos és szakmai munkássággal, oktatási és tudományszervezői tapasztalattal és irányítási készséggel bír.
 • A pályázó idegen nyelven is képes előadás, szeminárium tartására, megfelelő publikációs tevékenységet végez (idegen nyelven is), rendszeres szakmai közéleti tevékenységet folytat, széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel, valamint szakmai közéleti elismertséggel rendelkezik.
 • A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását, tudományos fokozatát, kitüntetését, idegennyelv-tudását, szakmai, illetőleg oktatói, tudományos munkáját és annak eredményeit, jelentősebb tanulmányútjait, az Egyetem számára bevételt szerző tevékenységét, ill. külső pályázónál: e vonatkozású elképzeléseit, oktató-nevelő és tudományos munkájára vonatkozó jövőbeni terveit.
 • Az egyetemi tanári pályázatokkal kapcsolatos részletes tudnivalók a MAB honlapján – www.mab.hu – cím alatt elérhetők. A pályázatot feltétlenül az ott leírtak szerint kell összeállítani. Kiemelten felhívjuk a figyelmet, hogy a MAB szabályzatának megfelelően a pályázatot magyar és angol nyelven is be kell nyújtani!
 • Külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pályázó a tudományos publikációira vonatkozó adatokat tegye hozzáférhetővé a Magyar Tudományos Művek Tárában (www.mtmt.hu), valamint, hogy a pályázati anyagokat kétoldalas nyomtatásban kell elkészíteni.
 • Közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén érvényes, 3 hónapnál nem régebbi a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. §. (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása szükséges.
 • A pályázónak okleveles műszaki informatikus vagy villamosmérnök végzettséggel, legalább 15 éves oktatási és kutatási gyakorlattal kell rendelkeznie.
 • Követelmény a szakmában meghatározó nemzetközi folyóiratokban és konferenciákon való folyamatos publikálás, élő nemzetközi együttműködések a szakma meghatározó szereplőivel, nemzetközi szinten hivatkozott publikációs tevékenységgel is alátámasztható ismertség, alkalmasság a hallgatók és a tudományos utánpótlás kutatómunkájának vezetésére. Elvárás a folyamatos közéleti tevékenység és az angol nyelv előadói szintű ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • Tudományos munkák és publikációs tevékenység jegyzéke
 • Az egyetemi szintű végzettség, szakképzettség, tudományos fokozat, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok, továbbá jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó okiratok közjegyző által hitelesített másolata
 • Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem szabályzatai szerint erre jogosult testületek megismerhetik, ill. hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a szűkített példány megegyezik az elektronikus változattal.
 • Az Egyetemi Habilitációs Bizottság véleményezéséhez a pályázat részeit képező, valamint a tudományos publikációs tevékenységet alátámasztó alábbi dokumentumokat elektronikusan is fel kell tölteni az egyetemi adatbázisba (https://portal.vik.bme.hu/et_palyazat/) a belépési jogosultságot a Dékáni Hivatal szolgáltatja.
 • Személyi adatok, szakmai önéletrajz, oktatási tevékenység, kiemelt publikációk, műszaki vagy művészeti alkotások listája (max. 10 az elmúlt 10 évből),a kiemelt publikációk elektronikus formája, illetve a műszaki vagy művészeti alkotásokat ismertető leírások, a publikációs és hivatkozási lista URL címe, a személyes honlap URL címe.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Azary Orsolya nyújt, a +36-1-463-1503 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Humán Erőforrás Igazgatóság részére a humaneroforras@mail.bme.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az egyetemi tanári kinevezésre az Nftv. 28. § és 29. §- ában, továbbá a BME Humánpolitikai Szabályzatában foglalt eljárás, valamint a MAB véleményezési eljárása alapján kerül sor (www.mab.hu).

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.bme.hu
 • BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot kérjük 2 db eredeti (közjegyző által hitelesített okirat másolat), 2 db „szűkített" példányban (a MAB előírásai szerint) , valamint a teljes és a szűkített pályázatot 1-1 db példányban CD-n, vagy DVD-n benyújtani. Benyújtás helye: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamosmérnöki és Informatikai Kar Dékáni Hivatala, 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2. Q. épület B. szárny mfsz. 5. Az egyetemi tanári pályázatokkal kapcsolatos részletes tudnivalók a MAB honlapján – www.mab.hu – az „Útmutató a pályázat összeállításához – formai előírások” cím alatt elérhetők. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

 


Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Elektronikus Eszközök Tanszék
 
Egyetemi tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2. Q épület

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Mikroelektronika oktatásának irányítása, továbbvitele, különös tekintettel a félvezető eszközök működésének leírására, modellezésére. A kinevezendő egyetemi tanár feladata a tanszéki kompetenciák interdiszciplináris továbbfejlesztése; a hazai és nemzetközi kooperációk szélesítése, pályázati támogatások elnyerése, a szakterülettel kapcsolatos oktató-kutató munka végzése és irányítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, e törvények végrehajtásáról rendelkező 355/2008. (XII. 31.) Korm. rendelettel módosított 53/2006.(III.14.) Korm. rendelet megfelelő rendelkezései, valamint az Egyetem Szervezeti és Működési Rendje és Humánpolitikai Szabályzata vonatkozó rendelkezései, illetve az Egyetem mindenkori belső szabályozásai rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, MA/MSc vagy azzal egyenértékű végzettség, doktori fokozat, MTA doktora cím vagy sikeresen lezárult MTA doktori habitusvizsgálat, valamint habilitáció,
 • A pályázó az adott tudomány- vagy művészeti terület olyan nemzetközileg elismert képviselője, aki kiemelkedő tudományos kutatói, illetve művészi munkásságot fejt ki.
 • A pályázó az oktató és tudományos, illetve szakmai tevékenységével, továbbá az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalatai alapján alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve művészi munkájának vezetésére.
 • A pályázó iskolateremtő oktatási, tudományos és szakmai munkássággal, oktatási és tudományszervezői tapasztalattal és irányítási készséggel bír.
 • A pályázó idegen nyelven is képes előadás, szeminárium tartására, megfelelő publikációs tevékenységet végez (idegen nyelven is), rendszeres szakmai közéleti tevékenységet folytat, széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel, valamint szakmai közéleti elismertséggel rendelkezik.
 • A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását, tudományos fokozatát, kitüntetését, idegennyelv-tudását, szakmai, illetőleg oktatói, tudományos munkáját és annak eredményeit, jelentősebb tanulmányútjait, az Egyetem számára bevételt szerző tevékenységét, ill. külső pályázónál: e vonatkozású elképzeléseit, oktató-nevelő és tudományos munkájára vonatkozó jövőbeni terveit.
 • Az egyetemi tanári pályázatokkal kapcsolatos részletes tudnivalók a MAB honlapján – www.mab.hu – cím alatt elérhetők. A pályázatot feltétlenül az ott leírtak szerint kell összeállítani. Kiemelten felhívjuk a figyelmet, hogy a MAB szabályzatának megfelelően a pályázatot magyar és angol nyelven is be kell nyújtani!
 • Külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pályázó a tudományos publikációira vonatkozó adatokat tegye hozzáférhetővé a Magyar Tudományos Művek Tárában (www.mtmt.hu), valamint, hogy a pályázati anyagokat kétoldalas nyomtatásban kell elkészíteni.
 • Közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén érvényes, 3 hónapnál nem régebbi a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. §. (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása szükséges.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • 20 éves felsőoktatási tapasztalat mind angol, mind magyar nyelven, nemzetközileg is elismert publikációs tevékenység
 • Legalább egy évtizedes, nemzetközileg is elismert, egyetemi vagy vállalati K+F tapasztalat
 • Az elektronika / mikroelektronika számítógépes tervezési, modellezési és szimulációs kérdéseinek ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • Tudományos munkák és publikációs tevékenység jegyzéke
 • Az egyetemi szintű végzettség, szakképzettség, tudományos fokozat, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok, továbbá jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó okiratok közjegyző által hitelesített másolata
 • Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem szabályzatai szerint erre jogosult testületek megismerhetik, ill. hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a szűkített példány megegyezik az elektronikus változattal.
 • Az Egyetemi Habilitációs Bizottság véleményezéséhez a pályázat részeit képező, valamint a tudományos publikációs tevékenységet alátámasztó alábbi dokumentumokat elektronikusan is fel kell tölteni az egyetemi adatbázisba (https://portal.vik.bme.hu/et_palyazat/) a belépési jogosultságot a Dékáni Hivatal szolgáltatja.
 • Személyi adatok, szakmai önéletrajz, oktatási tevékenység, kiemelt publikációk, műszaki vagy művészeti alkotások listája (max. 10 az elmúlt 10 évből),a kiemelt publikációk elektronikus formája, illetve a műszaki vagy művészeti alkotásokat ismertető leírások, a publikációs és hivatkozási lista URL címe, a személyes honlap URL címe.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Azary Orsolya nyújt, a +36-1-463-1503 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Humán Erőforrás Igazgatóság részére a humaneroforras@mail.bme.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltatói oldalon a pályázat elbírálásának rendje: Az egyetemi tanári kinevezésre az Ftv. 28. § és 29. §- ában, továbbá a BME Humánpolitikai Szabályzatában foglalt eljárás, valamint a MAB véleményezési eljárása alapján kerül sor (www.mab.hu).

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.bme.hu
 • BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot kérjük 2 db eredeti (közjegyző által hitelesített okirat másolat), 2 db „szűkített" példányban (a MAB előírásai szerint) , valamint a teljes és a szűkített pályázatot 1-1 db példányban CD-n, vagy DVD-n benyújtani. Benyújtás helye: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamosmérnöki és Informatikai Kar Dékáni Hivatala, 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2. Q. épület B. szárny mfsz. 5. Az egyetemi tanári pályázatokkal kapcsolatos részletes tudnivalók a MAB honlapján – www.mab.hu – az „Útmutató a pályázat összeállításához – formai előírások” cím alatt elérhetők. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

 


Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem          

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamosmérnöki-és Informatikai Kar
Elektronikai Technológia Tanszék
 
Egyetemi tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1117 Budapest, Egry József utca 18. V épület

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Magas szintű oktatási tevékenység a tanszék következő tantárgyaiban: Elektronikai technológia és anyagtudomány, Minőségbiztosítás a mikroelektronikában, Technológiai Folyamatmodellezés. A képzés ezekhez kapcsolódó területeinek felügyelete, tárgyainak bővítése, korszerűsítése, a gyakorlati oktatás kereteinek megteremtése és folyamatos biztosítása. A Tanszéken működő laboratóriumok működéséhez szükséges anyagi erőforrások lehetőség szerinti bővítése, laboratóriumok fejlesztése, hazai és nemzetközi projektekben való részvétel, K+F és szakértői feladatok elvégzése, kapcsolódó új kutatócsoportok szervezése, korszerű technológiák bevezetése, PhD témavezetés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, e törvények végrehajtásáról rendelkező 355/2008. (XII. 31.) Korm. rendelettel módosított 53/2006.(III.14.) Korm. rendelet megfelelő rendelkezései, valamint az Egyetem Szervezeti és Működési Rendje és Humánpolitikai Szabályzata vonatkozó rendelkezései, illetve az Egyetem mindenkori belső szabályozásai, rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, MA/MSc vagy azzal egyenértékű végzettség, doktori fokozat, MTA doktora cím vagy sikeresen lezárult MTA doktori habitusvizsgálat, valamint habilitáció,
 • A pályázó az adott tudomány- vagy művészeti terület olyan nemzetközileg elismert képviselője, aki kiemelkedő tudományos kutatói, illetve művészi munkásságot fejt ki.
 • A pályázó az oktató és tudományos, illetve szakmai tevékenységével, továbbá az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalatai alapján alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve művészi munkájának vezetésére.
 • A pályázó iskolateremtő oktatási, tudományos és szakmai munkássággal, oktatási és tudományszervezői tapasztalattal és irányítási készséggel bír.
 • A pályázó idegen nyelven is képes előadás, szeminárium tartására, megfelelő publikációs tevékenységet végez (idegen nyelven is), rendszeres szakmai közéleti tevékenységet folytat, széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel, valamint szakmai közéleti elismertséggel rendelkezik.
 • A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását, tudományos fokozatát, kitüntetését, idegennyelv-tudását, szakmai, illetőleg oktatói, tudományos munkáját és annak eredményeit, jelentősebb tanulmányútjait, az Egyetem számára bevételt szerző tevékenységét, ill. külső pályázónál: e vonatkozású elképzeléseit, oktató-nevelő és tudományos munkájára vonatkozó jövőbeni terveit.
 • Az egyetemi tanári pályázatokkal kapcsolatos részletes tudnivalók a MAB honlapján – www.mab.hu – cím alatt elérhetők. A pályázatot feltétlenül az ott leírtak szerint kell összeállítani. Kiemelten felhívjuk a figyelmet, hogy a MAB szabályzatának megfelelően a pályázatot magyar és angol nyelven is be kell nyújtani!
 • Külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pályázó a tudományos publikációira vonatkozó adatokat tegye hozzáférhetővé a Magyar Tudományos Művek Tárában (www.mtmt.hu), valamint, hogy a pályázati anyagokat kétoldalas nyomtatásban kell elkészíteni.
 • Közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén érvényes, 3 hónapnál nem régebbi a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. §. (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása szükséges.
 • Szakértői tapasztalat a forrasztástechnológia folyamatok tervezése és fejlesztése területén, és metallurgia vizsgálatok területén. Legalább évtizedes egyetemi oktatói múlt, kiterjedt nemzetközi és hazai szakmai kapcsolatrendszer.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Előnyt jelent a forrasztás technológiai folyamatok, minőségügyi és megbízhatóságai problémák ismerete, hazai ipari és nemzetközi projektek vezetésében és végrehajtásában szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • Tudományos munkák és publikációs tevékenység jegyzéke
 • Az egyetemi szintű végzettség, szakképzettség, tudományos fokozat, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok, továbbá jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó okiratok közjegyző által hitelesített másolata
 • Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem szabályzatai szerint erre jogosult testületek megismerhetik, ill. hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a szűkített példány megegyezik az elektronikus változattal.
 • Az Egyetemi Habilitációs Bizottság véleményezéséhez a pályázat részeit képező, valamint a tudományos publikációs tevékenységet alátámasztó alábbi dokumentumokat elektronikusan is fel kell tölteni az egyetemi adatbázisba (https://portal.vik.bme.hu/et_palyazat/) a belépési jogosultságot a Dékáni Hivatal szolgáltatja.
 • Személyi adatok, szakmai önéletrajz, oktatási tevékenység, kiemelt publikációk, műszaki vagy művészeti alkotások listája (max. 10 az elmúlt 10 évből),a kiemelt publikációk elektronikus formája, illetve a műszaki vagy művészeti alkotásokat ismertető leírások, a publikációs és hivatkozási lista URL címe, a személyes honlap URL címe.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Azary Orsolya nyújt, a +36-1-463-1503 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Humán Erőforrás Igazgatóság részére a humaneroforras@mail.bme.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltatói oldalon a pályázat elbírálásának rendje: Az egyetemi tanári kinevezésre az Nftv. 28. § és 29. §- ában, továbbá a BME Humánpolitikai Szabályzatában foglalt eljárás, valamint a MAB véleményezési eljárása alapján kerül sor (www.mab.hu).

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.bme.hu
 • BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot kérjük 2 db eredeti (közjegyző által hitelesített okirat másolat), 2 db „szűkített" példányban (a MAB előírásai szerint) , valamint a teljes és a szűkített pályázatot 1-1 db példányban CD-n, vagy DVD-n benyújtani. Benyújtás helye: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamosmérnöki és Informatikai Kar Dékáni Hivatala, 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2. Q. épület B. szárny mfsz. 5. Az egyetemi tanári pályázatokkal kapcsolatos részletes tudnivalók a MAB honlapján – www.mab.hu – az „Útmutató a pályázat összeállításához – formai előírások” cím alatt elérhetők. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

 


Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamosmérnöki-és Informatikai Kar
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
   
Egyetemi tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2. I épület

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő egyetemi tanár feladata a tanszék oktatási feladataiban való aktív részvétel mind a magyar, mind az angol nyelvű képzésben, oktatás-szervezési feladatok ellátása, a doktoranduszok szakmai előrehaladásának segítése, valamint a tanszéki kompetenciák kibővítése az adatmodellezés, adatelemzés területével.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, e törvények végrehajtásáról rendelkező 355/2008. (XII. 31.) Korm. rendelettel módosított 53/2006.(III.14.) Korm. rendelet megfelelő rendelkezései, valamint az Egyetem Szervezeti és Működési Rendje és Humánpolitikai Szabályzata vonatkozó rendelkezései, illetve az Egyetem mindenkori belső szabályozásai, rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, MA/MSc vagy azzal egyenértékű végzettség, doktori fokozat, MTA doktora cím vagy sikeresen lezárult MTA doktori habitusvizsgálat, valamint habilitáció,
 • A pályázó az adott tudomány- vagy művészeti terület olyan nemzetközileg elismert képviselője, aki kiemelkedő tudományos kutatói, illetve művészi munkásságot fejt ki.
 • A pályázó az oktató és tudományos, illetve szakmai tevékenységével, továbbá az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalatai alapján alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve művészi munkájának vezetésére.
 • A pályázó iskolateremtő oktatási, tudományos és szakmai munkássággal, oktatási és tudományszervezői tapasztalattal és irányítási készséggel bír.
 • A pályázó idegen nyelven is képes előadás, szeminárium tartására, megfelelő publikációs tevékenységet végez (idegen nyelven is), rendszeres szakmai közéleti tevékenységet folytat, széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel, valamint szakmai közéleti elismertséggel rendelkezik.
 • A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását, tudományos fokozatát, kitüntetését, idegennyelv-tudását, szakmai, illetőleg oktatói, tudományos munkáját és annak eredményeit, jelentősebb tanulmányútjait, az Egyetem számára bevételt szerző tevékenységét, ill. külső pályázónál: e vonatkozású elképzeléseit, oktató-nevelő és tudományos munkájára vonatkozó jövőbeni terveit.
 • Az egyetemi tanári pályázatokkal kapcsolatos részletes tudnivalók a MAB honlapján – www.mab.hu – cím alatt elérhetők. A pályázatot feltétlenül az ott leírtak szerint kell összeállítani. Kiemelten felhívjuk a figyelmet, hogy a MAB szabályzatának megfelelően a pályázatot magyar és angol nyelven is be kell nyújtani!
 • Külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pályázó a tudományos publikációira vonatkozó adatokat tegye hozzáférhetővé a Magyar Tudományos Művek Tárában (www.mtmt.hu), valamint, hogy a pályázati anyagokat kétoldalas nyomtatásban kell elkészíteni.
 • Közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén érvényes, 3 hónapnál nem régebbi a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. §. (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása szükséges.
 • MTA doktori fokozat, szakértői tapasztalat korszerű számítógép rendszerek és hálózati technológiák területén, kiterjedt nemzetközi és hazai szakmai kapcsolatrendszer.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • Tudományos munkák és publikációs tevékenység jegyzéke
 • Az egyetemi szintű végzettség, szakképzettség, tudományos fokozat, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok, továbbá jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó okiratok közjegyző által hitelesített másolata
 • Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem szabályzatai szerint erre jogosult testületek megismerhetik, ill. hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a szűkített példány megegyezik az elektronikus változattal.
 • Az Egyetemi Habilitációs Bizottság véleményezéséhez a pályázat részeit képező, valamint a tudományos publikációs tevékenységet alátámasztó alábbi dokumentumokat elektronikusan is fel kell tölteni az egyetemi adatbázisba (https://portal.vik.bme.hu/et_palyazat/) a belépési jogosultságot a Dékáni Hivatal szolgáltatja.
 • Személyi adatok, szakmai önéletrajz, oktatási tevékenység, kiemelt publikációk, műszaki vagy művészeti alkotások listája (max. 10 az elmúlt 10 évből),a kiemelt publikációk elektronikus formája, illetve a műszaki vagy művészeti alkotásokat ismertető leírások, a publikációs és hivatkozási lista URL címe, a személyes honlap URL címe.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Azary Orsolya nyújt, a +36-1-463-1503 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Humán Erőforrás Igazgatóság részére a humaneroforras@mail.bme.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltatói oldalon a pályázat elbírálásának rendje: Az egyetemi tanári kinevezésre az Nftv. 28. § és 29. §- ában, továbbá a BME Humánpolitikai Szabályzatában foglalt eljárás, valamint a MAB véleményezési eljárása alapján kerül sor (www.mab.hu).

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.bme.hu
 • BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot kérjük 2 db eredeti (közjegyző által hitelesített okirat másolat), 2 db „szűkített" példányban (a MAB előírásai szerint) , valamint a teljes és a szűkített pályázatot 1-1 db példányban CD-n, vagy DVD-n benyújtani. Benyújtás helye: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamosmérnöki és Informatikai Kar Dékáni Hivatala, 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2. Q. épület B. szárny mfsz. 5. Az egyetemi tanári pályázatokkal kapcsolatos részletes tudnivalók a MAB honlapján – www.mab.hu – az „Útmutató a pályázat összeállításához – formai előírások” cím alatt elérhetők. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

 


Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamosmérnöki- és Informatikai Kar
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék
  
Egyetemi tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2. I épület

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő egyetemi tanár feladata a beágyazott, valamint a kiberfizikai rendszerek témakörének oktatása, a kapcsolódó oktatási portfólió, valamint az oktatott tananyag folyamatos fejlesztése, ugyanezen témakör kutatásának szakmai irányítása hazai és nemzetközi együttműködések keretében, a hazai és a nemzetközi kapcsolatok ápolása, tanszéki kutatócsoportok és doktoranduszok munkájának irányítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, e törvények végrehajtásáról rendelkező 355/2008. (XII. 31.) Korm. rendelettel módosított 53/2006.(III.14.) Korm. rendelet megfelelő rendelkezései, valamint az Egyetem Szervezeti és Működési Rendje és Humánpolitikai Szabályzata vonatkozó rendelkezései, illetve az Egyetem mindenkori belső szabályozásai, rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, MA/MSc vagy azzal egyenértékű végzettség, doktori fokozat, MTA doktora cím vagy sikeresen lezárult MTA doktori habitusvizsgálat, valamint habilitáció,
 • A pályázó az adott tudomány- vagy művészeti terület olyan nemzetközileg elismert képviselője, aki kiemelkedő tudományos kutatói, illetve művészi munkásságot fejt ki.
 • A pályázó az oktató és tudományos, illetve szakmai tevékenységével, továbbá az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalatai alapján alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve művészi munkájának vezetésére.
 • A pályázó iskolateremtő oktatási, tudományos és szakmai munkássággal, oktatási és tudományszervezői tapasztalattal és irányítási készséggel bír.
 • A pályázó idegen nyelven is képes előadás, szeminárium tartására, megfelelő publikációs tevékenységet végez (idegen nyelven is), rendszeres szakmai közéleti tevékenységet folytat, széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel, valamint szakmai közéleti elismertséggel rendelkezik.
 • A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását, tudományos fokozatát, kitüntetését, idegennyelv-tudását, szakmai, illetőleg oktatói, tudományos munkáját és annak eredményeit, jelentősebb tanulmányútjait, az Egyetem számára bevételt szerző tevékenységét, ill. külső pályázónál: e vonatkozású elképzeléseit, oktató-nevelő és tudományos munkájára vonatkozó jövőbeni terveit.
 • Az egyetemi tanári pályázatokkal kapcsolatos részletes tudnivalók a MAB honlapján – www.mab.hu – cím alatt elérhetők. A pályázatot feltétlenül az ott leírtak szerint kell összeállítani. Kiemelten felhívjuk a figyelmet, hogy a MAB szabályzatának megfelelően a pályázatot magyar és angol nyelven is be kell nyújtani!
 • Külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pályázó a tudományos publikációira vonatkozó adatokat tegye hozzáférhetővé a Magyar Tudományos Művek Tárában (www.mtmt.hu), valamint, hogy a pályázati anyagokat kétoldalas nyomtatásban kell elkészíteni.
 • Közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén érvényes, 3 hónapnál nem régebbi a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. §. (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása szükséges.
 • Pályázhatnak okleveles villamosmérnök végzettséggel, 15 éves oktatási és kutatási gyakorlattal rendelkező személyek, akik a tématerületen nemzetközileg elismert kutatási eredményekkel, publikációkkal és legalább egy éves nemzetközi kutatói és/vagy oktatói tapasztalattal rendelkeznek. Követelmény az angol és a német nyelv tárgyalási/előadói szintű ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • Tudományos munkák és publikációs tevékenység jegyzéke
 • Az egyetemi szintű végzettség, szakképzettség, tudományos fokozat, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok, továbbá jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó okiratok közjegyző által hitelesített másolata
 • Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem szabályzatai szerint erre jogosult testületek megismerhetik, ill. hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a szűkített példány megegyezik az elektronikus változattal.
 • Az Egyetemi Habilitációs Bizottság véleményezéséhez a pályázat részeit képező, valamint a tudományos publikációs tevékenységet alátámasztó alábbi dokumentumokat elektronikusan is fel kell tölteni az egyetemi adatbázisba (https://portal.vik.bme.hu/et_palyazat/) a belépési jogosultságot a Dékáni Hivatal szolgáltatja.
 • Személyi adatok, szakmai önéletrajz, oktatási tevékenység, kiemelt publikációk, műszaki vagy művészeti alkotások listája (max. 10 az elmúlt 10 évből),a kiemelt publikációk elektronikus formája, illetve a műszaki vagy művészeti alkotásokat ismertető leírások, a publikációs és hivatkozási lista URL címe, a személyes honlap URL címe.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Azary Orsolya nyújt, a +36-1-463-1503 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Humán Erőforrás Igazgatóság részére a humaneroforras@mail.bme.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltatói oldalon a pályázat elbírálásának rendje: Az egyetemi tanári kinevezésre az Nftv. 28. § és 29. §- ában, továbbá a BME Humánpolitikai Szabályzatában foglalt eljárás, valamint a MAB véleményezési eljárása alapján kerül sor (www.mab.hu).

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.bme.hu
 • BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot kérjük 2 db eredeti (közjegyző által hitelesített okirat másolat), 2 db „szűkített" példányban (a MAB előírásai szerint) , valamint a teljes és a szűkített pályázatot 1-1 db példányban CD-n, vagy DVD-n benyújtani. Benyújtás helye: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamosmérnöki és Informatikai Kar Dékáni Hivatala, 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2. Q. épület B. szárny mfsz. 5. Az egyetemi tanári pályázatokkal kapcsolatos részletes tudnivalók a MAB honlapján – www.mab.hu – az „Útmutató a pályázat összeállításához – formai előírások” cím alatt elérhetők. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.