Pályázati kiírások

2017. november 13.

A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARA

pályázatot hirdet a

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszékre

egy teljes munkaidős egyetemi docensi munkakör betöltésére.

A kinevezendő egyetemi docens feladata:

A pályázó feladata a Tanszék kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének támogatása, valamint a médiaátviteli technológiák és 3D videó rendszerek kutatási tevékenység megerősítése és új irányokban (pl. járművek közötti médiakommunikáció) történő továbbfejlesztése.

Oktatási területen a Tanszék kapcsolódó BSc és MSc szakirány-tárgyaiban meghatározó szerep betöltése. A Hálózati multimédia rendszerek és szolgáltatások (MSc) és Multimédia technológiák és rendszerek (BSc) tárgyak oktatása, megújítása, oktatási segédanyagokkal való megtámogatása.

Követelmények:

A meghirdetendő docensi állásra jelentkezőtől a médiakommunikáció szakterületen mutatott jártasságot, és kiemelkedő ismereteket várunk el. Pályázhatnak okleveles villamosmérnöki végzettséggel, PhD fokozattal, hosszabb idejű egyetemi oktatási és/vagy kutatási gyakorlattal, rangos tudományos elismertséggel, továbbá folyamatos publikációs tevékenységgel rendelkezők. Követelmény az angol nyelv előadói szintű ismerete, más európai nyelvek ismerete természetesen előnyt jelent.

A kinevezés feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:

(1) Egyetemi docenssé nevezhető ki, aki

a)   MA/MSc vagy azzal egyenértékű végzettséggel, doktori fokozattal rendelkezik,

b)   oktató és tudományos, illetve szakmai tevékenységével igazolta, hogy alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve szakmai munkájának vezetésére,

c)   idegen nyelven is képes előadás tartására,

d)   megfelelő publikációs tevékenységet végez, idegen nyelven is,

e)   rendszeres szakmai közéleti tevékenységet folytat,

f)   széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel, valamint szakmai közéleti elismertséggel rendelkezik.

A pályázóknak továbbá meg kell felelniük az álláshelyre kiírt speciális követelményeknek.

A kinevezésére és javadalmazásra a jogszabályok közül a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, e törvények végrehajtásáról rendelkező 355/2008. (XII. 31.) Korm. rendelettel módosított 53/2006.(III.14.) Korm. rendelet megfelelő rendelkezései, valamint az Egyetem Szervezeti Felépítés és Működési Rendje és Humánpolitikai Szabályzata vonatkozó rendelkezései, illetve az Egyetem mindenkori belső szabályozásai az irányadóak.

Az egyetemi docensi munkakörbe történő kinevezés során határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony létesül, ill. - az Egyetem közalkalmazottja esetében - a korábbi kinevezés módosul.

A pályázó pályázatában hitelt érdemlően mutassa be, hogy teljesíti a kinevezéshez előírt feltételeket.

A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá a pályázó

-     munkahelyének megnevezését, beosztását,

-     tudományos fokozatát, kitüntetését, idegennyelv-tudását,

-     szakmai, illetőleg oktatói, tudományos vagy művészeti munkáját és annak eredményeit,

-     jelentősebb tanulmányútjait,

-     oktató-nevelő és tudományos (művészi) munkájára vonatkozó jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:

-     részletes szakmai önéletrajzot,

-     a tudományos munkák publikációs jegyzékét,

-     az egyetemi szintű végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok, továbbá jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó okiratok hitelesített másolatát,

-     a pályázónak nem szükséges benyújtania a pályázathoz előírt iratok, igazolások közül azokat, amelyek az Egyetemhez már korábban benyújtásra kerültek, azok fellelhetőek és érvényesnek tekinthetőek,

-     az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetén érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

-     nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem szabályzatai szerint erre jogosult testületek megismerhetik, ill. hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A kinevezésre, ill. kinevezés-módosításra - az Egyetem Humánpolitikai Szabályzatában foglalt eljárás alapján - 2018. március 1-i hatállyal kerül sor.

A pályázatok benyújtásának határideje 2017. december 14.

A pályázatok elbírálási határideje: 2018. február 21.

A pályázattal kapcsolatos további információt Azary Orsolya ad.

(Telefon: 463-1503, e-mail: orsolya@vik-dh.bme.hu)

A pályázatokat elektronikusan a Humán Erőforrás Igazgatóság részére, a humaneroforras@mail.bme.hu e-mail címre, továbbá az alábbi címre kell benyújtani 1 eredeti és 1 másolati példányban, ahol az Egyetem belső szabályzatai és egyéb szabályozásai megtekinthetők.

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Villamosmérnöki és Informatikai Kar Dékáni Hivatala

Cím: 1117 Budapest XI., Magyar tudósok körútja 2.

Q. ép. B. szárny mfszt. 17.

                                                                                                          Dr. Jakab László s.k.

                                                                                                   a munkáltatói jogkör gyakorlója


 A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARA

pályázatot hirdet az

Irányítástechnika és Informatika Tanszékre

egy teljes munkaidős egyetemi docensi munkakör betöltésére.

A kinevezendő egyetemi docens feladata: Oktatói és kutatói tevékenység az alábbi szakterületeken: számítógépes grafika, orvosi képmegjelenítés, GPU technológiák, GPGPU algoritmusok, továbbá különösen az alábbi részterületeken: inverz problémák, Pozitron Emissziós Tomográfia (PET), mélységkép alapú 3D rekonstrukció és automatikus 3D navigáció. Oktatóként a docens feladata a tanszék által a szakterületen tartott egyes tárgyak (ideértve labortárgyakat is) tárgyfelelősi feladatainak ellátása a tantárgyak tematikájának és oktatási anyagainak naprakészen tartása és folyamatos fejlesztése, indokolt esetben új tárgyak kifejlesztése. A kinevezendő docenssel szemben elvárás, hogy a szakterületen dolgozó hallgatók önálló munkáját irányítja, adott esetben doktorandusz témavezetői feladatot is visz. Kutatóként a kinevezendő docens feladata a szakterületen aktív tanszéki kutatócsoport munkájába történő bekapcsolódás, folyamatos önképzés és tudásának naprakészen tartása, továbbá tudományos eredmények létrehozása és publikálása.

Követelmények: oktatói és kutató tapasztalat a számítógépes grafika, orvosi képmegjelenítés, GPU technológiák, GPGPU algoritmusok szakterületen, továbbá különösen az alábbi részterületek valamelyikén: inverz problémák, Pozitron Emissziós Tomográfia (PET), mélységkép alapú 3D rekonstrukció és automatikus 3D navigáció, továbbá a fenti szakterületen szerzett PhD fokozat és publikációs tevékenység. A kinevezendő pályázó rendelkezik továbbá előadás tartásához szükséges angol nyelvtudással is.

A kinevezés feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:

(1) Egyetemi docenssé nevezhető ki, aki

a)   MA/MSc vagy azzal egyenértékű végzettséggel, doktori fokozattal rendelkezik,

b)   oktató és tudományos, illetve szakmai tevékenységével igazolta, hogy alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve szakmai munkájának vezetésére,

c)   idegen nyelven is képes előadás tartására,

d)   megfelelő publikációs tevékenységet végez, idegen nyelven is,

e)   rendszeres szakmai közéleti tevékenységet folytat,

f)   széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel, valamint szakmai közéleti elismertséggel rendelkezik.

A pályázóknak továbbá meg kell felelniük az álláshelyre kiírt speciális követelményeknek.

A kinevezésére és javadalmazásra a jogszabályok közül a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, e törvények végrehajtásáról rendelkező 355/2008. (XII. 31.) Korm. rendelettel módosított 53/2006.(III.14.) Korm. rendelet megfelelő rendelkezései, valamint az Egyetem Szervezeti Felépítés és Működési Rendje és Humánpolitikai Szabályzata vonatkozó rendelkezései, illetve az Egyetem mindenkori belső szabályozásai az irányadóak.

Az egyetemi docensi munkakörbe történő kinevezés során határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony létesül, ill. - az Egyetem közalkalmazottja esetében - a korábbi kinevezés módosul.

A pályázó pályázatában hitelt érdemlően mutassa be, hogy teljesíti a kinevezéshez előírt feltételeket.

A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá a pályázó

-     munkahelyének megnevezését, beosztását,

-     tudományos fokozatát, kitüntetését, idegennyelv-tudását,

-     szakmai, illetőleg oktatói, tudományos vagy művészeti munkáját és annak eredményeit,

-     jelentősebb tanulmányútjait,

-     oktató-nevelő és tudományos (művészi) munkájára vonatkozó jövőbeni terveit.

 

A pályázathoz mellékelni kell:

-     részletes szakmai önéletrajzot,

-     a tudományos munkák publikációs jegyzékét,

-     az egyetemi szintű végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok, továbbá jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó okiratok hitelesített másolatát,

-     a pályázónak nem szükséges benyújtania a pályázathoz előírt iratok, igazolások közül azokat, amelyek az Egyetemhez már korábban benyújtásra kerültek, azok fellelhetőek és érvényesnek tekinthetőek,

-     az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetén érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

-     nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem szabályzatai szerint erre jogosult testületek megismerhetik, ill. hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A kinevezésre, ill. kinevezés-módosításra - az Egyetem Humánpolitikai Szabályzatában foglalt eljárás alapján - 2018. március 1-i hatállyal kerül sor.

A pályázatok benyújtásának határideje 2017. december 14.

A pályázatok elbírálási határideje: 2018. február 21.

A pályázattal kapcsolatos további információt Azary Orsolya ad.

(Telefon: 463-1503, e-mail: orsolya@vik-dh.bme.hu)

A pályázatokat elektronikusan a Humán Erőforrás Igazgatóság részére, a humaneroforras@mail.bme.hu e-mail címre, továbbá az alábbi címre kell benyújtani 1 eredeti és 1 másolati példányban, ahol az Egyetem belső szabályzatai és egyéb szabályozásai megtekinthetők.

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Villamosmérnöki és Informatikai Kar Dékáni Hivatala

Cím: 1117 Budapest XI., Magyar tudósok körútja 2.

Q. ép. B. szárny mfszt. 17.

                                                                                                          Dr. Jakab László s.k.

                                                                                                   a munkáltatói jogkör gyakorlója


A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARA

pályázatot hirdet a

Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszékre

két teljes munkaidős egyetemi docensi munkakör betöltésére.

1. A kinevezendő egyetemi docens feladata kiemelkedő színvonalú oktatási-, tudományos- és szakmai közéleti munka végzése a Tanszéken.

A tanszék az elektromágneses térszámítás inverz feladatai, ezen belül főként az elektromágneses roncsolásmentes anyagvizsgálat területén kívánja fejleszteni a kutatási kompetenciáját, és erősíteni a témában meglévő nemzetközi beágyazottságát. A kinevezendő docens feladata e terület művelése, ill. integrálása az oktatásba, elsősorban a mesterképzésen előadott Elektromágneses terek tárgy keretein belül. Emellett a Jelek és rendszerek 1-2 tantárgyak előadása, gondozása és fejlesztése is.

Feladata továbbá összefogni az oktatott szakterület tantárgycsoportját, anyagát önállóan összeállítani, a tananyag tartalmi és módszertani korszerűsítése. Részt kell, hogy vállaljon tanszéki, kari és egyetemi szintű tudományszervezési és kutatási/szakmai forrásteremtő munkákban, kutatásfejlesztési megbízások kezdeményezésében.

Törekednie kell a habilitációs követelmények teljesítésére.

Elvárás szakterületén magas színvonalú előadások tartása az alap és mesterszakos képzésben magyar és idegen nyelven, és a vizsgáztatás szervezése.

2. A kinevezendő egyetemi docens feladata kiemelkedő színvonalú oktatási-, tudományos- és szakmai közéleti munka végzése a Tanszéken.

A tanszéken a digitális híradástechnikai jelfeldolgozás területén szeretné erősíteni a kutatási témákat, ipari kapcsolatokat kiépíteni illetve 5G-s témák megcélozni, főleg a fizikai réteg szintjén.
Ezen területek mind hazai, mind nemzetközi szinten is jelenjenek meg, publikációk/projektek/együttműködések formájában. A docens feladata a Karlsruhe Institute of Technology-val történő kapcsolatok továbbfejlesztése és együttműködések kidolgozása.
A kinevezendő docens feladata ezen területen új eredmények elérése és publikálása, MSc. hallgatók illetve doktoranduszok konzultálása. Cél a híradástechnikai jelfeldolgozás és a modern hibajavító kódolás hangsúlyosabb megjelenítése az oktatásban, MATLAB kompentenciákkal megtámogatva. Továbbá az induló Informatikus Üzemmérnök képzésben új tárgyak kidolgozásában lenne feladata, később pedig előadói szerep vállalása is.

Feladata továbbá összefogni az oktatott szakterület tantárgycsoportját, anyagát önállóan összeállítani, a tananyag tartalmi és módszertani korszerűsítése. Részt kell, hogy vállaljon tanszéki, kari és egyetemi szintű tudományszervezési és kutatási/szakmai forrásteremtő munkákban, kutatásfejlesztési megbízások kezdeményezésében.

Törekednie kell a habilitációs követelmények teljesítésére.

Elvárás szakterületén magas színvonalú előadások tartása az alap és mesterszakos képzésben magyar és idegen nyelven, és a vizsgáztatás szervezése.

A kinevezés feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:

(1) Egyetemi docenssé nevezhető ki, aki

a)   MA/MSc vagy azzal egyenértékű végzettséggel, doktori fokozattal rendelkezik,

b)   oktató és tudományos, illetve szakmai tevékenységével igazolta, hogy alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve szakmai munkájának vezetésére,

c)   idegen nyelven is képes előadás tartására,

d)   megfelelő publikációs tevékenységet végez, idegen nyelven is,

e)   rendszeres szakmai közéleti tevékenységet folytat,

f)   széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel, valamint szakmai közéleti elismertséggel rendelkezik.

A pályázóknak továbbá meg kell felelniük az álláshelyre kiírt speciális követelményeknek.

A kinevezésére és javadalmazásra a jogszabályok közül a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, e törvények végrehajtásáról rendelkező 355/2008. (XII. 31.) Korm. rendelettel módosított 53/2006.(III.14.) Korm. rendelet megfelelő rendelkezései, valamint az Egyetem Szervezeti Felépítés és Működési Rendje és Humánpolitikai Szabályzata vonatkozó rendelkezései, illetve az Egyetem mindenkori belső szabályozásai az irányadóak.

Az egyetemi docensi munkakörbe történő kinevezés során határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony létesül, ill. - az Egyetem közalkalmazottja esetében - a korábbi kinevezés módosul.

A pályázó pályázatában hitelt érdemlően mutassa be, hogy teljesíti a kinevezéshez előírt feltételeket.

A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá a pályázó

-     munkahelyének megnevezését, beosztását,

-     tudományos fokozatát, kitüntetését, idegennyelv-tudását,

-     szakmai, illetőleg oktatói, tudományos vagy művészeti munkáját és annak eredményeit,

-     jelentősebb tanulmányútjait,

-     oktató-nevelő és tudományos (művészi) munkájára vonatkozó jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:

-     részletes szakmai önéletrajzot,

-     a tudományos munkák publikációs jegyzékét,

-     az egyetemi szintű végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok, továbbá jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó okiratok hitelesített másolatát,

-     a pályázónak nem szükséges benyújtania a pályázathoz előírt iratok, igazolások közül azokat, amelyek az Egyetemhez már korábban benyújtásra kerültek, azok fellelhetőek és érvényesnek tekinthetőek,

-     az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetén érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

-     nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem szabályzatai szerint erre jogosult testületek megismerhetik, ill. hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A kinevezésre, ill. kinevezés-módosításra - az Egyetem Humánpolitikai Szabályzatában foglalt eljárás alapján - 2018. március 1-i hatállyal kerül sor.

A pályázatok benyújtásának határideje 2017. december 14.

A pályázatok elbírálási határideje: 2018. február 21.

A pályázattal kapcsolatos további információt Azary Orsolya ad.

(Telefon: 463-1503, e-mail: orsolya@vik-dh.bme.hu)

A pályázatokat elektronikusan a Humán Erőforrás Igazgatóság részére, a humaneroforras@mail.bme.hu e-mail címre, továbbá az alábbi címre kell benyújtani 1 eredeti és 1 másolati példányban, ahol az Egyetem belső szabályzatai és egyéb szabályozásai megtekinthetők.

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Villamosmérnöki és Informatikai Kar Dékáni Hivatala

Cím: 1117 Budapest XI., Magyar tudósok körútja 2.

Q. ép. B. szárny mfszt. 17. 

                                                                                                          Dr. Jakab László s.k.

                                                                                                   a munkáltatói jogkör gyakorlója


A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARA

pályázatot hirdet a

Távközlési és Médiainformatikai Tanszékre

egy teljes munkaidős egyetemi docensi munkakör betöltésére.

A kinevezendő egyetemi docens feladata:

A kinevezendő egyetemi docens feladata a tanszéken folyó oktató- és kutatómunka erősítése az infokommunikációs hálózatok szoftverizálásának elmélete és gyakorlata területén. A feladat kiterjed a témához kapcsolódó tananyag folyamatos fejlesztésére és oktatására a magyar és angol nyelvű graduális/posztgraduális, illetve a doktori képzésben; hallgatók és doktoranduszok témavezetésére; kutatási projektekben való részvételre, illetve azok vezetésére; a hazai és nemzetközi közéletben való aktív részvételre, ipari és egyetemi kapcsolatok ápolására, valamint tanszéki és kari feladatok elvégzésére.

Követelmények:

A pályázónak okleveles villamosmérnöki vagy mérnök-informatikusi végzettséggel, PhD fokozattal, legalább 10 éves egyetemi oktatási és kutatási gyakorlattal, illetve jelentős publikációs tevékenységgel kell rendelkeznie. Követelmény az angol nyelv előadói szintű ismerete (legalább középfokú C-típusú nyelvvizsga) és a nemzetközi kutatási projektekben szerzett tapasztalat.

A kinevezés feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:

(1) Egyetemi docenssé nevezhető ki, aki

a)   MA/MSc vagy azzal egyenértékű végzettséggel, doktori fokozattal rendelkezik,

b)   oktató és tudományos, illetve szakmai tevékenységével igazolta, hogy alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve szakmai munkájának vezetésére,

c)   idegen nyelven is képes előadás tartására,

d)   megfelelő publikációs tevékenységet végez, idegen nyelven is,

e)   rendszeres szakmai közéleti tevékenységet folytat,

f)   széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel, valamint szakmai közéleti elismertséggel rendelkezik.

A pályázóknak továbbá meg kell felelniük az álláshelyre kiírt speciális követelményeknek.

A kinevezésére és javadalmazásra a jogszabályok közül a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, e törvények végrehajtásáról rendelkező 355/2008. (XII. 31.) Korm. rendelettel módosított 53/2006.(III.14.) Korm. rendelet megfelelő rendelkezései, valamint az Egyetem Szervezeti Felépítés és Működési Rendje és Humánpolitikai Szabályzata vonatkozó rendelkezései, illetve az Egyetem mindenkori belső szabályozásai az irányadóak.

Az egyetemi docensi munkakörbe történő kinevezés során határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony létesül, ill. - az Egyetem közalkalmazottja esetében - a korábbi kinevezés módosul.

A pályázó pályázatában hitelt érdemlően mutassa be, hogy teljesíti a kinevezéshez előírt feltételeket.

A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá a pályázó

-     munkahelyének megnevezését, beosztását,

-     tudományos fokozatát, kitüntetését, idegennyelv-tudását,

-     szakmai, illetőleg oktatói, tudományos vagy művészeti munkáját és annak eredményeit,

-     jelentősebb tanulmányútjait,

-     oktató-nevelő és tudományos (művészi) munkájára vonatkozó jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:

-     részletes szakmai önéletrajzot,

-     a tudományos munkák publikációs jegyzékét,

-     az egyetemi szintű végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok, továbbá jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó okiratok hitelesített másolatát,

-     a pályázónak nem szükséges benyújtania a pályázathoz előírt iratok, igazolások közül azokat, amelyek az Egyetemhez már korábban benyújtásra kerültek, azok fellelhetőek és érvényesnek tekinthetőek,

-     az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetén érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

-     nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem szabályzatai szerint erre jogosult testületek megismerhetik, ill. hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A kinevezésre, ill. kinevezés-módosításra - az Egyetem Humánpolitikai Szabályzatában foglalt eljárás alapján - 2018. március 1-i hatállyal kerül sor.

A pályázatok benyújtásának határideje 2017. december 14.

A pályázatok elbírálási határideje: 2018. február 21.

A pályázattal kapcsolatos további információt Azary Orsolya ad.

(Telefon: 463-1503, e-mail: orsolya@vik-dh.bme.hu)

A pályázatokat elektronikusan a Humán Erőforrás Igazgatóság részére, a humaneroforras@mail.bme.hu e-mail címre, továbbá az alábbi címre kell benyújtani 1 eredeti és 1 másolati példányban, ahol az Egyetem belső szabályzatai és egyéb szabályozásai megtekinthetők.

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Villamosmérnöki és Informatikai Kar Dékáni Hivatala

Cím: 1117 Budapest XI., Magyar tudósok körútja 2.

Q. ép. B. szárny mfszt. 17. 

                                                                                                          Dr. Jakab László s.k.

                                                                                                   a munkáltatói jogkör gyakorlója


A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARA

pályázatot hirdet a

Távközlési és Médiainformatikai Tanszékre

egy teljes munkaidős tudományos főmunkatársi munkakör betöltésére.

A kinevezendő tudományos főmunkatárs feladata:

A Tanszéken folyó kutató- és oktató munka további erősítése és interdiszciplináris kontextusba  helyezése (pl. statisztikus fizika, rendszerbiológia, kognitív tudomány) az Internet alapú hálózati forgalmak irányítása, a hálózati mechanizmusok tervezése, valamint az alkalmazott mérnöki hálózattudomány elmélete és gyakorlata területén. Kiemelt feladata hallgatók és doktoranduszok témavezetése, hazai és nemzetközi kutatási projektek vezetése, továbbá a létrejött kutatási eredmények nemzetközileg kiemelkedő (nemcsak mérnöki) fórumokon történő közlése. A feladat kiterjed továbbá a kutatási területekhez kapcsolódó tantárgyak tematikájának gondozására és az előadások megtartására, valamint a tématerület beillesztésére a Tanszék által gondozott szaktárgyakba.

Követelmények:

A pályázónak okleveles villamosmérnöki vagy mérnök-informatikusi végzettséggel, PhD fokozattal, legalább 6 éves egyetemi oktatási és kutatási gyakorlattal, illetve jelentős publikációs tevékenységgel kell rendelkeznie. Követelmény az angol nyelv előadói szintű ismerete (legalább középfokú C-típusú nyelvvizsga) és a nemzetközi kutatási projektekben szerzett tapasztalat.

A kinevezés feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:

(1)     A tudományos főmunkatárs kinevezésének feltételei:

a)   legalább 6 évi eredményes kutatói, oktatói, illetve szakmai gyakorlat,

b)   MA/MSc vagy azzal egyenértékű végzettség, legalább három éve doktori (PhD vagy DLA) vagy azzal egyenértékű tudományos fokozat,

c)   alkalmasság a hallgatók és a tudományos utánpótlás kutatómunkájának vezetésére,

d)   önálló kutatási gyakorlat alapján széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszer,

e)   rendszeres szakmai közéleti tevékenység folytatása,

f)   megfelelő publikációs tevékenység végzése, idegen nyelven is,

g)   képesség idegen nyelvű előadás tartására.

A pályázóknak továbbá meg kell felelniük az álláshelyre kiírt speciális követelményeknek.

A kinevezésére és javadalmazásra a jogszabályok közül a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, e törvények végrehajtásáról rendelkező 355/2008. (XII. 31.) Korm. rendelettel módosított 53/2006.(III.14.) Korm. rendelet megfelelő rendelkezései, valamint az Egyetem Szervezeti Felépítés és Működési Rendje és Humánpolitikai Szabályzata vonatkozó rendelkezései, illetve az Egyetem mindenkori belső szabályozásai az irányadóak.

A tudományos főmunkatársi munkakörbe történő kinevezés során határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony létesül, ill. - az Egyetem közalkalmazottja esetében - a korábbi kinevezés módosul.

A pályázó pályázatában hitelt érdemlően mutassa be, hogy teljesíti a kinevezéshez előírt feltételeket.

A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá a pályázó

-     munkahelyének megnevezését, beosztását,

-     tudományos fokozatát, kitüntetését, idegennyelv-tudását,

-     szakmai, illetőleg oktatói, tudományos vagy művészeti munkáját és annak eredményeit,

-     jelentősebb tanulmányútjait,

-     oktató-nevelő és tudományos (művészi) munkájára vonatkozó jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:

-     részletes szakmai önéletrajzot,

-     a tudományos munkák publikációs jegyzékét,

-     az egyetemi szintű végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok, továbbá jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó okiratok hitelesített másolatát,

-     a pályázónak nem szükséges benyújtania a pályázathoz előírt iratok, igazolások közül azokat, amelyek az Egyetemhez már korábban benyújtásra kerültek, azok fellelhetőek és érvényesnek tekinthetőek,

-     az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetén érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

-     nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem szabályzatai szerint erre jogosult testületek megismerhetik, ill. hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A kinevezésre, ill. kinevezés-módosításra - az Egyetem Humánpolitikai Szabályzatában foglalt eljárás alapján - 2018. március 1-i hatállyal kerül sor.

A pályázatok benyújtásának határideje 2017. december 14.

A pályázatok elbírálási határideje: 2018. február 21.

A pályázattal kapcsolatos további információt Azary Orsolya ad.

(Telefon: 463-1503, e-mail: orsolya@vik-dh.bme.hu)

A pályázatokat elektronikusan a Humán Erőforrás Igazgatóság részére, a humaneroforras@mail.bme.hu e-mail címre, továbbá az alábbi címre kell benyújtani 1 eredeti és 1 másolati példányban, ahol az Egyetem belső szabályzatai és egyéb szabályozásai megtekinthetők.

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Villamosmérnöki és Informatikai Kar Dékáni Hivatala

Cím: 1117 Budapest XI., Magyar tudósok körútja 2.

Q. ép. B. szárny mfszt. 17.

                                                                                                          Dr. Jakab László s.k.

                                                                                                   a munkáltatói jogkör gyakorlója


A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARA

pályázatot hirdet a

Villamos Energetika Tanszékre

egy teljes munkaidős és egy részmunkaidős egyetemi docensi munkakör betöltésére.

1. A kinevezendő, teljes munkaidős egyetemi docens feladatai: Vezető szerep vállalása a Tanszék oktatási és kutatási profiljába eső modern villamosenergia-rendszerrel kapcsolatos kérdések területén, különösképpen az energiatárolási technológiák méretezésének, elhelyezésének és üzemeltetésének kérdései, az elosztott energiatermelés és az időjárásfüggő megújuló energiaforrások rendszerintegrációja, illetve a közép- és kisfeszültségű elosztóhálózat üzemeltetése kapcsán. Feladata továbbá a villamosenergia-rendszer számítógépes szimulációjával kapcsolatos módszertanok, valamint az erőművi termelésbecslési eljárások ismerete, művelése és továbbfejlesztése. A fenti témakörökhöz kapcsolódóan vezető szerepet töltsön be a Villamos Energetika (BSc), Villamosenergia-átvitel (BSc), Smart elosztóhálózatok tervezése és üzemeltetése (BSc) című tantárgyak oktatásszervezésében és továbbfejlesztésében. Oktatási-kutatási profiljához kapcsolódó területeken feladatát képezi BSc és MSc hallgatók szakmai munkájának, tudományos diákköri tevékenységének, szakdolgozat, illetve diplomaterv feladatainak irányítása, illetve PhD hallgatók témavezetése. A kinevezendő docens feladatát képezi konferenciákon, mérnök- és szakirányú továbbképzések keretében előadások tartása, a szakterület hazai és nemzetközi elismertségének növelése, kapcsolatépítés hazai és nemzetközi egyetemekkel és kutatóintézetekkel, K+F+I kapcsolatok ápolása és szélesítése, a Tanszék képviselete szakterületi munkabizottságokban, részvétel szakmai-tudományos szervezetek, valamint az egyetemi és kari szervezetek munkájában.

Követelmények:

A kiírt tématerület aktív művelése, oktatása, kutatása, témavezetése. Nemzetközi szinten jegyzett szakmai publikációs tevékenység. A tématerülethez kapcsolódó nemzetközi munkabizottságokban, ill. K+F+I munkákban való vezetői vagy kutatói részvétel. A fenti szakterületen szerzett PhD fokozat.

2. A Tanszéken a Villamos Gépek és Hajtások csoport tradicionálisan foglalkozik a korszerű villamos hajtásokkal, amelyeket villamos járművekben alkalmaznak. A népszerű választható tárgyakon túl egy MSc mellék specializáció is tartozik az előre mutató e-mobilitás területéhez.

A kinevezendő részmunkaidős docens feladata:

  • a Villamos járművek, az Energiatárolók tárgyak oktatása,
  • a tématerületen az iparral való kapcsolattartás,
  • a tématerülettel foglalkozó hallgatók koordinálása, témavezetés (önállólaboratórium, szakdolgozat, diplomaterv, TDK)
  • idegen (angol) nyelvű kurzusok tartása.

Előnyt jelent:

Több éves ipari tapasztalat az e-mobilitáshoz kapcsolódó területeken

A kinevezés feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:

(1) Egyetemi docenssé nevezhető ki, aki

a)   MA/MSc vagy azzal egyenértékű végzettséggel, doktori fokozattal rendelkezik,

b)   oktató és tudományos, illetve szakmai tevékenységével igazolta, hogy alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve szakmai munkájának vezetésére,

c)   idegen nyelven is képes előadás tartására,

d)   megfelelő publikációs tevékenységet végez, idegen nyelven is,

e)   rendszeres szakmai közéleti tevékenységet folytat,

f)   széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel, valamint szakmai közéleti elismertséggel rendelkezik.

A pályázóknak továbbá meg kell felelniük az álláshelyre kiírt speciális követelményeknek.

A kinevezésére és javadalmazásra a jogszabályok közül a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, e törvények végrehajtásáról rendelkező 355/2008. (XII. 31.) Korm. rendelettel módosított 53/2006.(III.14.) Korm. rendelet megfelelő rendelkezései, valamint az Egyetem Szervezeti Felépítés és Működési Rendje és Humánpolitikai Szabályzata vonatkozó rendelkezései, illetve az Egyetem mindenkori belső szabályozásai az irányadóak.

Az egyetemi docensi munkakörbe történő kinevezés során határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony létesül, ill. - az Egyetem közalkalmazottja esetében - a korábbi kinevezés módosul.

A pályázó pályázatában hitelt érdemlően mutassa be, hogy teljesíti a kinevezéshez előírt feltételeket.

A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá a pályázó

-     munkahelyének megnevezését, beosztását,

-     tudományos fokozatát, kitüntetését, idegennyelv-tudását,

-     szakmai, illetőleg oktatói, tudományos vagy művészeti munkáját és annak eredményeit,

-     jelentősebb tanulmányútjait,

-     oktató-nevelő és tudományos (művészi) munkájára vonatkozó jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:

-     részletes szakmai önéletrajzot,

-     a tudományos munkák publikációs jegyzékét,

-     az egyetemi szintű végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok, továbbá jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó okiratok hitelesített másolatát,

-     a pályázónak nem szükséges benyújtania a pályázathoz előírt iratok, igazolások közül azokat, amelyek az Egyetemhez már korábban benyújtásra kerültek, azok fellelhetőek és érvényesnek tekinthetőek,

-     az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetén érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

-     nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem szabályzatai szerint erre jogosult testületek megismerhetik, ill. hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A kinevezésre, ill. kinevezés-módosításra - az Egyetem Humánpolitikai Szabályzatában foglalt eljárás alapján - 2018. március 1-i hatállyal kerül sor.

A pályázatok benyújtásának határideje 2017. december 14.

A pályázatok elbírálási határideje: 2018. február 21.

A pályázattal kapcsolatos további információt Azary Orsolya ad.

(Telefon: 463-1503, e-mail: orsolya@vik-dh.bme.hu)

A pályázatokat elektronikusan a Humán Erőforrás Igazgatóság részére, a humaneroforras@mail.bme.hu e-mail címre, továbbá az alábbi címre kell benyújtani 1 eredeti és 1 másolati példányban, ahol az Egyetem belső szabályzatai és egyéb szabályozásai megtekinthetők.

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Villamosmérnöki és Informatikai Kar Dékáni Hivatala

Cím: 1117 Budapest XI., Magyar tudósok körútja 2.

Q. ép. B. szárny mfszt. 17.

                                                                                                          Dr. Jakab László s.k.

                                                                                                   a munkáltatói jogkör gyakorlója