Egyetemi tanári pályázatok

2017. október 16.

P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S

 

Munkáltató adatai

Munkáltató megnevezése: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Munkáltatói jogkört gyakorló neve: Dr. Jakab László

Munkáltatói jogkört gyakorló munkaköre: dékán

Munkáltató címe

Megye: Budapest

Helység: Budapest

Irányítószám:1117

Közterület neve Magyar tudósok

Közterület jellege: körútja

Házszám: 2.

Épület: Q. ép. B. szárny

Emelet: mfsz.

 

Munkakörre vonatkozó adatok

Munkakör megnevezése: egyetemi tanár

Az intézmény megnevezése, ahol a munkavégzésre sor kerül:

Munkakör szervezeti egysége: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamosmérnöki és Informatikai Kar, Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. szeptember 1.

Jogviszony időtartama: határozatlan

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye

Megye: Pest

Helység: Budapest

Irányítószám: 1117

Közterület neve: Magyar tudósok

Közterület jellege: körútja

Házszám: 2.

Épület: I. ép.

Emelet:

 

A kinevezendő egyetemi tanár feladatai:

Kutatás, innováció és oktatás az alábbi területen:

Emberközpontú intelligens környezetek kiberfizikai rendszerekben.

 

A kinevezés feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:

1)   Egyetemi tanári munkakörbe nevezhető ki, aki

a)   MA/MSc vagy azzal egyenértékű végzettséggel, doktori fokozattal, MTA doktora címmel vagy azzal egyenértékű tudományos vagy alkotó teljesítménnyel, valamint habilitációval rendelkezik,

b)   az adott tudomány- vagy művészeti terület olyan nemzetközileg elismert képviselője, aki kiemelkedő tudományos kutatói, illetve művészi munkásságot fejt ki,

c)   oktató és tudományos, illetve szakmai tevékenységével, továbbá az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalatai alapján alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve művészi munkájának vezetésére,

d)   iskolateremtő oktatási, tudományos és szakmai munkássággal, oktatási és tudományszervezői tapasztalattal és irányítási készséggel bír,

e)   idegen nyelven is képes előadás, szeminárium tartására,

f)   megfelelő publikációs tevékenységet végez, idegen nyelven is,

g)   rendszeres szakmai közéleti tevékenységet folytat,

h)   széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel, valamint szakmai közéleti elismertséggel rendelkezik.

Elvárt/előnyt jelentő képzettség, végzettség, tapasztalat:

A jelölt az alábbi tudományterületeken rendelkezzen kompetenciákkal:

 • Analóg és digitális jelek méréstechnikája, méréskiértékelő algoritmusai,
 • Lineáris és nemlineáris rendszeridentifikáció módszertana,
 • Szenzorok, szenzorhálózatok modellezése,
 • Döntési és gépi tanulási módszerek,
 • Mesterséges intelligencia általános módszertanának ismerete,
 • Ágens-alapú rendszerek, kooperatív intelligencia, ember-ágens kommunikáció
 • Intelligens terek modellezése, tervezése, ambiens intelligencia, AAL és AAC

A jelölt a fent felsorolt egyedi kompetenciákat integráltan művelje.

A kinevezésre és javadalmazásra a jogszabályok közül a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, e törvények végrehajtásáról rendelkező 355/2008. (XII. 31.) Korm. rendelettel módosított 53/2006.(III.14.) Korm. rendelet megfelelő rendelkezései, valamint az Egyetem Szervezeti Felépítés és Működési Rendje és Humánpolitikai Szabályzata vonatkozó rendelkezései, illetve az Egyetem mindenkori belső szabályozásai az irányadóak.

Az egyetemi tanári munkakörbe történő kinevezés során határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony létesül, illetve - az Egyetem közalkalmazottja esetében – a korábbi kinevezés módosul.

A pályázó pályázatában hitelt érdemlően mutassa be, hogy teljesíti a kinevezéshez előírt feltételeket.

A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá a pályázó

 • munkahelyének megnevezését, beosztását,
 • tudományos fokozatát, kitüntetését, idegennyelv-tudását,
 • szakmai, illetőleg oktatói, tudományos vagy művészeti munkáját és annak eredményeit,
 • jelentősebb tanulmányútjait,
 • oktató-nevelő és tudományos munkájára vonatkozó jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:

 • részletes szakmai önéletrajzot,
 • tudományos munkák publikációs jegyzékét,
 • az egyetemi szintű végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok, továbbá jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó okiratok közjegyző által hitelesített másolatát,
 • érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
 • nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem szabályzatai szerint erre jogosult testületek megismerhetik, ill. hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a szűkített példány megegyezik az elektronikus változattal.

A kinevezésre, ill. kinevezés-módosításra – az Egyetem Humánpolitikai Szabályzatában foglalt eljárás alapján 2018. szeptember 1. napi hatállyal kerül sor.

A pályázat közzétételének dátuma: 2017. október 16.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 14.

A pályázat elbírálási határideje: 2018. január 30.

A pályázatokat a Humán Erőforrás Igazgatóság részére a humaneroforras@mail.bme.hu e-mail címre, továbbá az alábbi címre kell benyújtani 2 eredeti (közjegyző által hitelesített okirat másolat) + 2 „szűkített példányban (a MAB előírásai szerint), továbbá 2 teljes másolati példányban és a „szűkített” anyagot CD-n vagy DVD-n és a teljes anyagot is CD-n vagy DVD-n. 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamosmérnöki és Informatikai Kar Dékáni Hivatala: Budapest, XI. ker. Magyar tudósok körútja 2. Q. épület B. szárny mfsz. 5., ahol az Egyetem belső szabályzatai és egyéb szabályozásai megtekinthetők.

Az Egyetemi Habilitációs Bizottság véleményezéséhez a pályázat részeit képező, valamint a tudományos publikációs tevékenységet alátámasztó alábbi dokumentumokat elektronikusan is fel kell tölteni az egyetemi adatbázisba (https://portal.vik.bme.hu/et_palyazat/) a belépési jogosultságot a Dékáni Hivatal szolgáltatja:

 • személyi adatok,
 • szakmai önéletrajz,
 • oktatási tevékenység,
 • kiemelt publikációk, műszaki vagy művészeti alkotások listája (max. 10 az elmúlt 10 évből),
 • a kiemelt publikációk elektronikus formája, illetve a műszaki vagy művészeti alkotásokat ismertető leírások,
 • a publikációs és hivatkozási lista URL címe,
 • a személyes honlap URL címe.

A pályázó tegye hozzáférhetővé a tudományos publikációira vonatkozó adatokat a Magyar Tudományos Művek Tárában (www.mtmt.hu).

Megjegyzés:

A pályázattal kapcsolatos információadásra feljogosított személy neve, telefonszáma:

Azary Orsolya, előadó, 463-1503.

A munkáltatói oldalon a pályázat elbírálásának rendje: Az egyetemi tanári kinevezésre az Ftv. 28. § és 29. §- ában, továbbá a BME Humánpolitikai Szabályzatában foglalt eljárás, valamint a MAB véleményezési eljárása alapján kerül sor (www.mab.hu).

A pályázati kiírás további közzétételének helye: BME honlapja (www.bme.hu), BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar honlapja.

Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

  

Dr. Jakab László s.k.

dékán

 

Megjegyzés:

Az egyetemi tanári pályázatokkal kapcsolatos részletes tudnivalók a MAB honlapján – www.mab.hu – az „Útmutató a pályázat összeállításához – formai előírások” cím alatt elérhetők.

 


P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S

 

Munkáltató adatai

Munkáltató megnevezése: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Munkáltatói jogkört gyakorló neve: Dr. Jakab László

Munkáltatói jogkört gyakorló munkaköre: dékán

Munkáltató címe

Megye: Budapest

Helység: Budapest

Irányítószám:1117

Közterület neve Magyar tudósok

Közterület jellege: körútja

Házszám: 2.

Épület: Q. ép. B. szárny

Emelet: mfsz.

 

Munkakörre vonatkozó adatok

Munkakör megnevezése: egyetemi tanár

Az intézmény megnevezése, ahol a munkavégzésre sor kerül:

Munkakör szervezeti egysége: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamosmérnöki és Informatikai Kar, Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

Munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. szeptember 1.

Jogviszony időtartama: határozatlan

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye

Megye: Pest

Helység: Budapest

Irányítószám: 1117

Közterület neve: Magyar tudósok

Közterület jellege: körútja

Házszám: 2.

Épület: I. ép.

Emelet:

 

A kinevezendő egyetemi tanár feladatai:

 • Nemzetközi szintű oktató és kutatómunka végzése a valószínűségszámítás, statisztika, tömegkiszolgálás, pénzügyi matematika, hálózatelmélet területeken.
 • Részvétel a kari PhD képzésben nemzetközi viszonylatban is jelentős kutatási témák hazai bevezetésével és hallgatók témavezetésével.
 • Részvétel a fenti témákhoz kapcsolódó hazai és nemzetközi projektekben való részvétel.
 • Szakterületén a tanszéken folyó oktató- és kutatómunka szervezése, koordinálása, beosztott oktatók és kutatók tevékenységének irányítása és segítése, nemzetközi és hazai kapcsolatok folyamatos fenntartása, a kutatási eredmények folyamatos publikálása nemzetközileg mértékadó fórumokon, valamint a tanszék vezetésének segítése az oktatás és PhD képzés minőségfejlesztésében, a tanszék képviselete hazai és nemzetközi szakmai testületekben.

 

A kinevezés feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:

1)      Egyetemi tanári munkakörbe nevezhető ki, aki

a)   MA/MSc vagy azzal egyenértékű végzettséggel, doktori fokozattal, MTA doktora címmel vagy azzal egyenértékű tudományos vagy alkotó teljesítménnyel, valamint habilitációval rendelkezik,

b)   az adott tudomány- vagy művészeti terület olyan nemzetközileg elismert képviselője, aki kiemelkedő tudományos kutatói, illetve művészi munkásságot fejt ki,

c)   oktató és tudományos, illetve szakmai tevékenységével, továbbá az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalatai alapján alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve művészi munkájának vezetésére,

d)   iskolateremtő oktatási, tudományos és szakmai munkássággal, oktatási és tudományszervezői tapasztalattal és irányítási készséggel bír,

e)   idegen nyelven is képes előadás, szeminárium tartására,

f)   megfelelő publikációs tevékenységet végez, idegen nyelven is,

g)   rendszeres szakmai közéleti tevékenységet folytat,

h)   széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel, valamint szakmai közéleti elismertséggel rendelkezik.

 

Elvárt/előnyt jelentő képzettség, végzettség, tapasztalat: --

A kinevezésre és javadalmazásra a jogszabályok közül a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, e törvények végrehajtásáról rendelkező 355/2008. (XII. 31.) Korm. rendelettel módosított 53/2006.(III.14.) Korm. rendelet megfelelő rendelkezései, valamint az Egyetem Szervezeti Felépítés és Működési Rendje és Humánpolitikai Szabályzata vonatkozó rendelkezései, illetve az Egyetem mindenkori belső szabályozásai az irányadóak.

Az egyetemi tanári munkakörbe történő kinevezés során határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony létesül, illetve - az Egyetem közalkalmazottja esetében – a korábbi kinevezés módosul.

A pályázó pályázatában hitelt érdemlően mutassa be, hogy teljesíti a kinevezéshez előírt feltételeket.

A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá a pályázó

 • munkahelyének megnevezését, beosztását,
 • tudományos fokozatát, kitüntetését, idegennyelv-tudását,
 • szakmai, illetőleg oktatói, tudományos vagy művészeti munkáját és annak eredményeit,
 • jelentősebb tanulmányútjait,
 • oktató-nevelő és tudományos munkájára vonatkozó jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:

 • részletes szakmai önéletrajzot,
 • tudományos munkák publikációs jegyzékét,
 • az egyetemi szintű végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok, továbbá jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó okiratok közjegyző által hitelesített másolatát,
 • érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
 • nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem szabályzatai szerint erre jogosult testületek megismerhetik, ill. hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a szűkített példány megegyezik az elektronikus változattal.

 

A kinevezésre, ill. kinevezés-módosításra – az Egyetem Humánpolitikai Szabályzatában foglalt eljárás alapján 2018. szeptember 1. napi hatállyal kerül sor.

A pályázat közzétételének dátuma: 2017. október 16.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 14.

A pályázat elbírálási határideje: 2018. január 30.

A pályázatokat a Humán Erőforrás Igazgatóság részére a humaneroforras@mail.bme.hu e-mail címre, továbbá az alábbi címre kell benyújtani 2 eredeti (közjegyző által hitelesített okirat másolat) + 2 „szűkített példányban (a MAB előírásai szerint), továbbá 2 teljes másolati példányban és a „szűkített” anyagot CD-n vagy DVD-n és a teljes anyagot is CD-n vagy DVD-n. 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamosmérnöki és Informatikai Kar Dékáni Hivatala: Budapest, XI. ker. Magyar tudósok körútja 2. Q. épület B. szárny mfsz. 5., ahol az Egyetem belső szabályzatai és egyéb szabályozásai megtekinthetők.

Az Egyetemi Habilitációs Bizottság véleményezéséhez a pályázat részeit képező, valamint a tudományos publikációs tevékenységet alátámasztó alábbi dokumentumokat elektronikusan is fel kell tölteni az egyetemi adatbázisba (https://portal.vik.bme.hu/et_palyazat/) a belépési jogosultságot a Dékáni Hivatal szolgáltatja:

 • személyi adatok,
 • szakmai önéletrajz,
 • oktatási tevékenység,
 • kiemelt publikációk, műszaki vagy művészeti alkotások listája (max. 10 az elmúlt 10 évből),
 • a kiemelt publikációk elektronikus formája, illetve a műszaki vagy művészeti alkotásokat ismertető leírások,
 • a publikációs és hivatkozási lista URL címe,
 • a személyes honlap URL címe.

A pályázó tegye hozzáférhetővé a tudományos publikációira vonatkozó adatokat a Magyar Tudományos Művek Tárában (www.mtmt.hu).

Megjegyzés:

A pályázattal kapcsolatos információadásra feljogosított személy neve, telefonszáma:

Azary Orsolya, előadó, 463-1503.

A munkáltatói oldalon a pályázat elbírálásának rendje: Az egyetemi tanári kinevezésre az Ftv. 28. § és 29. §- ában, továbbá a BME Humánpolitikai Szabályzatában foglalt eljárás, valamint a MAB véleményezési eljárása alapján kerül sor (www.mab.hu).

A pályázati kiírás további közzétételének helye: BME honlapja (www.bme.hu), BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar honlapja.

Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

 

Dr. Jakab László s.k.

dékán

 

Megjegyzés:

Az egyetemi tanári pályázatokkal kapcsolatos részletes tudnivalók a MAB honlapján – www.mab.hu – az „Útmutató a pályázat összeállításához – formai előírások” cím alatt elérhetők.