Tanszékvezető helyettesi pályázat

2017. április 30.

Tanszékvezető helyettesi pályázat

A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

pályázatot hirdet

a Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszékre

Tanszékvezető helyettesi

megbízás ellátására.

A vezető-helyettesi megbízással járó lényeges feladatok: A Tanszék oktató-kutató és tudományos munkájának irányításában, szervezésében, korszerűsítésében való aktív részvétel; a tanszék oktatói, kutatói és doktoranduszai szakmai fejlődésének elősegítése; részvétel a tanszék oktató és kutató munkájában; a tanszék oktatási és kutatási területének korszerűsítése, valamint részvétel a fejlesztési stratégiák kidolgozásában.

A megbízás feltétele, követelmények: A pályázónak a szervezési és irányítási feladatok ellátásához, tervezéséhez szükséges ismeretekkel, tapasztalatokkal és képességekkel, a munkatársak eredményeinek értékeléséhez, a tehetségek felismeréséhez és kibontakoztatásához szükséges tulajdonságokkal és készségekkel, a nemzetközi szakmai közéletben való aktív közreműködéssel is alátámasztott elismertséggel, K+F pályázatok benyújtásában és adminisztrációjában szerzett tapasztalattal, valamint legalább 5 éves felsőoktatási oktatói gyakorlattal, és szakterületén szerzett PhD fokozattal kell rendelkeznie.

A megbízásra és javadalmazásra a jogszabályok közül a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, e törvények végrehajtásáról rendelkező 355/2008. (XII. 31.) Korm. rendelettel módosított 53/2006.(III.14.) Korm. rendelet megfelelő rendelkezései, valamint az Egyetem Szervezeti Felépítés és Működési Rendje és Humánpolitikai Szabályzata vonatkozó rendelkezései, illetve az Egyetem mindenkori belső szabályozásai az irányadóak.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását, annak ismertetését, hogy a megbízást miért akarja elnyerni (motivációját), és mivel bizonyítja rátermettségét.

A pályázathoz mellékelni kell:

  • a részletes szakmai önéletrajzot
  • az egyetemi szintű végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást, fontosabb publikációinak és tudományos munkáinak jegyzékét, egyéb ismereteket tanúsító okiratok, továbbá jogszabályban, vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó okiratok hitelesített másolatát,
  • a pályázónak nem szükséges benyújtania a pályázathoz előírt iratok, igazolások közül azokat, amelyek az Egyetemhez már korábban benyújtásra kerültek, azok fellelhetőek és érvényesnek tekinthetőek,
  • minden olyan (ok)iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,
  • az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetén érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
  • nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem szabályzatai szerint erre jogosult testületek megismerhetik, ill. hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A pályázatok véleményezése, valamint a megbízás kiadása a Humánpolitikai Szabályzatban foglalt rend szerint történik.

A megbízásra 2017. július 1-i hatállyal kerül sor, határozott időre, 2018. dec. 31-ig.

A pályázattal kapcsolatos további információt Azary Orsolya ad.

(Telefon: 463-1503, e-mail: orsolya@vik-dh.bme.hu.)

A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. év május 30. nap.

A pályázatok elbírálási határideje: 2017. év június 30. nap.

A pályázatokat az orsolya@vik-dh.bme.hu e-mail címre, továbbá az alábbi címre kell benyújtani 1 eredeti és 1 másolati példányban, ahol az Egyetem belső szabályzatai és egyéb szabályozásai megtekinthetők:

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Cím: Budapest XI., Magyar tudósok körútja 2.

 

         Dr. Jakab László s.k.

a munkáltatói jogkör gyakorlója