Duális mesterképzések

A BME VIK 2017. februártól kezdve hirdeti meg duális képzéseit MSc szakjain, ma már mind a mérnökinformatikus, mind a villamosmérnöki MSc szakokon. E szakok fő- és mellékspecializációi meghatározott választékára akkreditáltatott duális képzéseket a VIK olyan ipari partnerekkel, amelyekkel a kar hosszú évek óta tart fenn sikeres ipari kapcsolatot. Az akkreditáltatott duális képzések megvalósítását az egyes ipari partnerek kezdeményezték.

Ezt a tudást igényli a munkaerőpiac

A duális képzés lényege, hogy a képzésben résztvevő hallgatók az elméletet az egyetem falai között, a gyakorlati tudást pedig az ipari partner szakembereitől sajátítják el. Így a mérnöki pályára készülő hallgatók még az egyetemi évek alatt friss, a jelen munkaerőpiaca elvárásainak megfelelő gyakorlati tudásra is szert tesznek, és könnyebben is alkalmazkodnak a munkahelyi környezethez, elvárásokhoz.

Ipari partner részvételével induló duális mesterképzés célja, hogy az egyetemről minél több - a gyorsan fejlődő szakmai területen jártas - mérnök kerüljön ki. Az „Ipar 4.0” alapú rendszerek fejlesztéséhez, tervezéséhez, teszteléséhez, beüzemeléséhez, továbbá üzemeltetéséhez és karbantartásához egyre több, az alrendszerek közötti kapcsolatokat átlátó, magasan képzett mérnököt igényel az ipar. Ezért is alakult meg Magyarországon 2016. májusában az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform, 40 hazai intézmény és vállalat együttműködésével.

Ehhez pedig az elméletet és a gyakorlatot egyaránt magában foglaló komplex képzésre van szükség. A hallgatók megismerkedhetnek a legújabb műszaki megoldásokkal, ezek elveivel és előnyeivel, továbbá képesek lesznek az „Ipar 4.0” alapú folyamatokat megtervezni és üzemeltetni. Ehhez megismerhetik az adott szakmai terület műszaki alapjait és az azt kiszolgáló informatikai megoldásokat. A gyakorlati képzés során határterületi szempontok is előtérbe kerülhetnek, mint pl. az energiafelhasználás hatékonysága vagy a környezetszennyezési mutatók. A képzésben részt vevő hallgatók megismerkednek e szakmai területek korszerű megoldásaival, és jártasságot szereznek a fenntarthatóságát szolgáló legmodernebb módszerekben is. Az meghirdetett szakmai témakörhöz kapcsolódóan a képzésben előírt tantervi tematika, a téma köré szervezett laborok valamint az ipari partner hazai és nemzetközi kompetenciája, technológiai és infrastrukturális háttere révén széles körű, megalapozott és naprakész tudást ad a végzett hallgatók számára.

Az ipari partner, mint vállalat, duális hallgatói munkaszerződést köt a kétéves képzésre felvételt nyert hallgatókkal. A vizsgaidőszakot a vállalat tiszteletben tartja, nyáron a szakmai gyakorlaton való részvételt, félévente pedig gyakorlatorientált projektekben való aktív részvételt kéri - MSc tanulmányi szinten. A két év alatt a fiatalok összesen 22 teljes munkaidejű hetet töltenek a vállalatnál, amely magába foglalja a képzésben előírt nyári szakmai gyakorlatot is. Ezen felül a hallgatók a vállalat telephelyén dolgozzák ki önálló labor feladataikat és a mester szintű diplomamunkájukat a tanulmányi félévek szorgalmi időszaka alatt. A hallgatók munkába állási képzésekben és szakismereti képzésekben vesznek részt a vállalatnál, és vállalati projektmunkába is becsatlakozhatnak a tanulmányi félévek időszakában is. Összességében, a hallgatói munkaidő kb. 20 óra/hétre jön ki éves átlagban. A hallgatóknak a munka törvénykönyvében meghatározott éves szabadság jár. Az alapszabadság a hallgatók életkorában 20 munkanap.

Tekintettel arra, hogy az ipari partner vállalatok globális piaci igényeket szolgálnak ki, szükséges, hogy a duális MSc képzés aktív szakmai angol/német nyelvű tudást is nyújtson. Ennek érdekében a hallgatók angol/német nyelven teljesíthetik az Önálló laboratórium 1 & 2, a Szakmai gyakorlat és a Diplomatervezés 1 & 2 tantárgyak követelményeit. A vállalatok támogatják, hogy a jól teljesítő hallgatók TDK dolgozatokat is beadhassanak. A legjobb hallgatók részére pedig fennáll a PhD képzés lehetősége is. Ehhez az szükséges, hogy a hallgató már az MSc képzése idején kapjon kezdeti tudományos publikáció benyújtását megalapozó feladatot is, mert az ilyen publikációk benyújtása felvételi követelmény a PhD képzésre.

A hallgatónak nem kell minden iparban végzett tevékenységük eredményét dokumentálniuk az Önálló laboratórium 1&2, a Szakmai gyakorlat és a Diplomatervezés 1&2 tantárgyak teljesítéséhez. Másrészről, ezek teljesítéséhez olyan részek kidolgozására is szükség lehet, amelyet a vállalat nem követelne meg, pl. a témakör előzetes szakirodalmi felmérése. A gyakorlati képzés minőségbiztosításában együttműködik az egyetem és a vállalat. Az Önálló laboratórium 1&2 tantárgyak írásbeli és szóbeli beszámolói és a TDK dolgozatok az egyetemen nyilvánosak. A diplomamunka alapértelmezés szerint szintén nyilvános, de különösen indokolt esetben (pl. szabadalom benyújtása előkészítés alatt áll) titkosítás kérelmezhető a VIK dékánjától.

A hallgató vállalatnál végzett munkájáért díjazás jár, amelynek nettó minimumát (2017-ben a minimálbér 15%-a/hét, havi 84 150 Ft), Szja mentes maximumát (2017-ben 127 500 Ft /hó) és béren kívüli juttatásait jogszabályok írják elő.  A vállalat arra törekszik, hogy az MSc-s duális hallgató díjazásában elismerje az adott jogszabályi keretek között, hogy a hallgató már BSc diplomával rendelkezik, figyelembe véve az éves átlagban kb. 20 óra/hét hallgatói munkaidőt is. Az díjazás tényleges mértéke hallgatóként változhat a hallgató teljesítményétől és tanulmányi eredményétől függően.

A jelentkezés és a felvétel rendje

Az egyes ipari partnerekkel meghirdetett duális mesterképzésben részt venni kívánó hallgatók

  1. jelentkezzenek a BME VIK mesterképzésére meghirdetett duális képzésben előírt szakra, a www.felvi.hu honlapon megadott módon (e-felvételi) az ott előírt határidőig;
  2. jelentkezzenek a BME VIK mesterképzés duális formájára a vállalat karrierportálján vagy vállalati email címen az egyes duális képzések - VIK honlapjára félévenként kitett - felvételi hirdetményeiben megadott határidőig és módon.

A vállalati jelentkezéshez csatolják a hallgatók a szakmai életrajzukat, megadva ebben a BSc szintű szakdolgozatuk címét és angol/német nyelvtudásuk szintjét. Az angol/német nyelv használati képessége felvételi követelmény. Ennek mérése vállalatonként eltérő lehet, akár a szóbeli felvételi szintjén, akár dokumentált nyelvtudás szintjén.

A jelentkezőket a vállalat szóbeli, vagy szóbeli és írásbeli formában felvételizteti a VIK honlapjára félévente kitett duális felvételi hirdetményekben megadott időszakban, amelyre a vállalat meghívót küld a jelentkezők közül kiválasztott hallgatóknak. A felvételi beszélgetés motivációs felmérésből és szakmai beszámolóból áll. A motivációs felmérés lényegi eleme, hogy a pályázó hallgató milyen jellegű tevékenységgel venne részt a gyakorlat orientált projektekben, és ehhez milyen tapasztalatokat gyűjtött már az eddigiek során. A szakmai beszámoló a BSc szakdolgozatban elért saját eredményekre összpontosít. A felvételi utolsó része angol/német nyelven történik.

A vállalati felvételi alkalmával vagy azt követően dől el, hogy az adott jelentkező milyen szakmai területre és szakmai csoportba kerül - felvétele esetén. A vállalat a VIK honlapjára félévente kitett duális felvételi hirdetményekben megadott időszakban, még az egyetemi MSc írásbeli felvételi vizsga előtt értesíti a jelentkezőket, hogy felveszi-e őket feltételesen a duális képzésbe. A feltételes vállalati felvétel akkor lép érvénybe, ha majd a BME-VIK is felveszi őket az MSc képzésbe.

A BME-VIK által meghirdetett MSc felvételi vizsga a mindenkori záróvizsga-időszak előtt esedékes, a BME-VIK honlapján előre megadott időpontban. A vizsga 2 órás írásbeli formában valósul meg, a kar honlapján előre megadott szakmai témakörökből. Az MSc felvételi vizsga tematikája nem függ attól, hogy a hallgató milyen BSc szakon szerezte/szerzi meg a diplomáját. Az egyetemi felvételi vizsga során kell azt is megadni, hogy a hallgató milyen fő- és mellék-specializációt választ az MSc az adott szakon belül. Ha a jelentkező hallgató előzetes felvételt nyert a vállalatnál, akkor a VIK honlapjára félévente kitett duális felvételi hirdetményekben megadott fő- és mellékspecializációt szükséges megadnia az egyetemi felvételi vizsga során. A megadott fő- és mellék-specializáció megkezdését a BME VIK mindenképpen lehetővé teszi, ha a hallgató felvételi tudásszintje eléri az MSc felvételhez szükséges tudásszintet. Másrészről, a megadott fő- és mellék-specializáció esetleges megváltoztatására a későbbiekben egyáltalán nincs mód.

Ha a hallgatót mind a BME-VIK felvette az MSc képzésbe, mind a vállalat felvette a duális képzésbe, akkor a BME VIK is felveszi a hallgatót a duális képzésbe, és a felvett hallgatókkal a vállalat hallgatói munkaszerződést köt.

Induló duális mesterképzések

Villamosmérnöki szak
Indulás
 Vállalat
Felhívás
 További információk

2018 TAVASZ

Siemens Zrt.

Intelligens erőművi folyamatirányítás Speciális tanterv

2018 TAVASZ

Siemens Zrt. Alkalmazott elektronika -

2018 TAVASZ

Robert Bosch Kft. Járműautomatizálás, kapcsolódó területek és határterületek -

2018 TAVASZ

Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.

Járművek intelligens fékrendszerei,

járművezető-asszisztens (ADAS) rendszerek
-

mérnökinformatikus szak
Indulás
 Vállalat
Felhívás
 További információk

2018 TAVASZ

evosoft Hungary Kft.

Autonóm- és felhő alapú rendszerek informatikája -

További információk

Dr. Henk Tamás, a duális képzések felelőse (mail: henk@tmit.bme.hu, tel: (1) 463-4188)