A Műszaki informatika szakon induló kiegészítő nappali képzés

tanterve és szabályai

 

A kiegészítő nappali képzés tanterve a műszaki főiskolák képzésére épül. A Kar oktatási színvonalának megőrzése érdekében a kiegészítő képzés 6 szemeszteres. A szintre hozás a nappali Műszaki informatika szakos reguláris képzéstől eltérő, ún. átmeneti szemeszterrel oldható meg. Ennek teljesítését követően a hallgató a reguláris nappali képzés 6. szemeszterében folytathatja tanulmányait (elhasznált féléveinek névleges száma ekkor: 5).

 

Az átmeneti, 5. szemeszter tanterve:                                              heti óraszám   kreditpont

Speciális szintre hozó tárgyak a kiegészítő képzésben:

Analízis                                                                                      4                  5

Bevezetés a számításelméletbe                                          4                  5

Digitális technika                                                                     4                  5

A reguláris képzésből felveendő tárgyak a kiegészítő képzésben:

Programozás technológiája                                                  4                  5

Mesterséges intelligencia                                                      4                  5

Számítógép-hálózatok (kijelölt tárgy)                                    4                  5

                                                                       Összesen:        24                30

 

A 6. félévben egy kijelölt tárgy lesz (Távközlő hálózatok), de a 7. szemesztertől kezdve a képzés teljes egészében a reguláris képzés mintatanterve szerint folyik.

Az átmeneti, 5. szemesztert sikeresen, 30 kreditpont megszerzésével teljesítő hallgatóknak a főiskolai végzettséget a mintatanterv első négy szemeszterének megfelelő, további 120 kreditpont teljesítéseként fogadjuk el azzal a görgetett tanulmányi átlaggal, amely a felvételi rangsorba állítás alkalmával lett meghatározva (ettől eltérő súllyal számít bele a felvételi átlag a szakirányba menetelkor meghatározott ún. rangsorátlagba).

Az oklevél minősítésének megállapításakor a reguláris képzés Analízis, Digitális rendszerek és Számításelmélet szigorlatainak érdemjegyei helyett rendre az átmeneti, 5. szemeszter Analízis, Digitális technika és Bevezetés a számításelméletbe c. tárgyainak vizsgajegyét kell számításba venni.

A kiegészítő nappali képzésre felvett hallgatókra ugyanazok a tanulmányi és vizsgaszabályok vonatkoznak, mint a többi hallgatóra. Az átmeneti szemeszter 30 kreditpontjának teljesítése előtt szakirány-tárgy nem vehető fel, utána is csak a szakirányba besorolt hallgatók vehetnek fel szakirányos tárgyakat. Az átmeneti szemeszter tárgyait keresztfélévben (egy félévvel az átmeneti félév után) csak vizsgakurzus felvételével, tehát tanórák hallgatása nélkül lehet teljesíteni, ha az átmeneti félévben a tárgy aláírását sikerült megszerezni.

Az átmeneti szemesztert sikeresen teljesítő hallgató szabadon (előképzettségétől függetlenül) választhat szakirányt a Szakirány-választási szabályzat előírásai szerint.

 

Budapest, 2006. Szept. 7.

 

(Dr.Mizsei János)

dékánhelyettes