A BME VIK MSc képzésében való részvétel előzetes követelményei

Jelen útmutatót elsősorban a más intézményből vagy a BME más karáról a BME VIK-re jelentkezők figyelmébe ajánljuk.

 

A BME VIK MSc képzésében való részvételhez a részletes követelmények  az “MSc képzés programja" c. dokumentumban találhatók. Az MSc szaknak megfelelő alapszakon végzők esetén a követelmények automatikusan teljesülnek.

Azok a jelentkezők, akik más alapszakon szerezték meg BSc oklevelüket, az alább részletezett követelmények teljesülését, illetve a teljesítés vállalását jelzik azzal, hogy a felvételi eljárásban részt vesznek.

Felvétel a villamosmérnöki mesterszakra

A mesterképzésbe történő belépés előzményeként elfogadott szak a villamosmérnöki (BSc) alapszak. Más alapszakon végzettek esetében a mesterfokú diplomához a mintatantervben szereplő kreditek megszerzésén felül szükséges, hogy a hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek -- felsőoktatási törvényben meghatározott -- összevetése alapján elismerhető legyen legalább 80 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:

 

természettudományi ismeretek

matematika, fizika, villamosipari anyagismeret;

            20 kredit

 

gazdasági és humán ismeretek

közgazdasági és menedzsment ismeretek, környezetvédelem, minőségbiztosítás, munkavédelem, szaknyelv, társadalomtudomány;

            10 kredit

elektrotechnikai, elektronikai és informatikai ismeretek

elektrotechnika, jelek és rendszerek, elektronika, digitális technika, informatika, programozás;

            30 kredit

villamosmérnöki szakmai alapismeretek

híradástechnika, méréstechnika, irányítástechnika, mikroelektronika, elektronikai technológia, villamos energetika, laboratórium.

            20 kredit

 

A táblázat szerinti ismeretkörökben korábban megszerzett kreditek elismerése az előzményként elfogadott szak esetében automatikusan teljesül. Más szakokról történő jelentkezés esetében az elismerés elsősorban a következő alapdiplomával rendelkezők esetében lehetséges: a gépészmérnöki, a közlekedésmérnöki, a mechatronikai mérnöki, a had- és biztonságtechnikai mérnöki, az energetikai mérnöki, mérnökinformatikus, matematika-fizika alapszak.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni. 

Felvétel a mérnökinformatikus mesterszakra

A mesterképzésbe történő belépés előzményeként elfogadott szak a mérnökinformatikus alapképzési (BSc) szak. Más alapszakon végzettek esetében a mesterfokú diplomához a mintatantervben szereplő kreditek megszerzésén felül szükséges, hogy a hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek -- felsőoktatási törvényben meghatározott -- összevetése alapján elismerhető legyen legalább 80 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:

 

természettudományi ismeretek

analízis, algebra, valószínűségszámítás, matematikai statisztika, fizika;

            20 kredit

 

gazdasági és humán ismeretek

közgazdaságtan, környezetvédelem, minőségbiztosítás, szaknyelv, társadalomtudomány;

            15 kredit

számításelméleti és programozási ismeretek

számítás- és algoritmuselmélet, programnyelvek, programtervezés, szoftver technológia;

            15 kredit

számítógép ismeretek

elektronika, digitális technika, mérés- és szabályozástechnika, számítógép architektúrák, operációs rendszerek, számítógépes hálózatok;

            15 kredit

információs rendszerek ismeretei

adatbázis-kezelés, tudásreprezentáció, informatikai rendszerek modellezése, analízise, megvalósítása, biztonsági kérdései.

            15 kredit

 

A táblázat szerinti ismeretkörökben korábban megszerzett kreditek elismerése az előzményként elfogadott szak esetében automatikusan teljesül. Más szakokról történő jelentkezés esetében az elismerés elsősorban a következő alapdiplomával rendelkezők esetében lehetséges: gazdaságinformatikus és programtervező informatikus alapképzési szakok.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Felvétel az egészségügyi mérnök mesterszakra

A mesterképzésbe történő belépés előzményeként egyetlen szak sem vehető figyelembe teljes kreditérték beszámítással, mivel jelenleg Magyarországon egészségügyi mérnöki alapképzési (BSc) szak nincs. A mesterfokú diplomához a mintatantervben szereplő kreditek megszerzésén felül szükséges, hogy a hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek -- felsőoktatási törvényben meghatározott -- összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:

 

természettudományos ismeretek

matematika (min. 12 kredit), fizika (min. 5 kredit), anatómia (min. 6 kredit), élettan (min. 6 kredit), biokémia (min. 5 kredit), kémia, biológia;

            35 kredit

 

gazdasági és humán ismeretek

közgazdaságtani és menedzsment ismeretek, környezetvédelem, minőségbiztosítás, munkavédelem, társadalomtudomány;

            10 kredit

számítástechnikai ismeretek

            5 kredit

mérnöki alapismeretek

rendszerek analízise, tervezési ismeretek.

            10 kredit

 

A táblázat szerinti ismeretkörökben korábban megszerzett kreditek elismerése elsősorban a következő alapdiplomával rendelkezők esetében lehetséges: biomérnöki, villamosmérnöki, gépészmérnöki, mérnökinformatikus, programtervező informatikus, gazdaságinformatikus, orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus, biológia, fizika, kémia alapképzési szakok, valamint az orvos egységes, osztatlan mesterképzési szak.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a BME tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni. A BME és a SE lehetővé teszi, hogy a mesterképzésre felvételt nyert hallgatók a fenti ismereteket nyújtó tantárgyakat a tanulmányaikkal párhuzamosan felvehessék. Így a hallgatók a felvételkor még hiányzó, a diploma kiadásához szükséges krediteket meg tudják szerezni.

A követelmények teljesülését a VIK megvizsgálja a felvételi eljárás során, ehhez a szükséges kreditpontok meglétét kimutató összesítő táblázatot, valamint a tárgyak elvégzését tanúsító iratokat és a tárgyak megfeleltethetőségét alátámasztó tárgytematikákat  a megjelölt időpontig egy névvel és azonosítóval ellátott dossziéban adja le a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karának Dékáni Hivatalában (1117. Budapest, Magyar tudósok körútja 2. Q ép. B szárny mfsz.). Másolatok benyújtása elegendő.

Amennyiben a bemeneti követelmények teljesülésével kapcsolatban a pályázónak kétségei lennének, ennek megvizsgálását a VIK Kari Kreditátviteli Bizottsága a szükséges kreditpontok meglétét kimutató összesítő táblázat, valamint a tárgyak elvégzését tanúsító iratok és a tárgyak megfeleltethetőségét alátámasztó tárgytematikák alapján előzetesen is elvégzi. A dokumentumokat a VIK Dékáni Hivatalába kell benyújtaniuk (elektronikusan vagy papíron).

Felvétel a gazdaságinformatikus mesterszakra

A mesterképzésbe történő belépés előzményeként, kreditpótlás nélkül elfogadott szak a gazdaságinformatikus alapképzési (BSc) szak.  Más alapszakon végzettek esetében a mesterfokú diplomához, a mintatantervben szereplő kreditek megszerzésén felül szükséges, hogy a hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek -- felsőoktatási törvényben meghatározott -- összevetése alapján elismerhető legyen legalább 70 kredit (amelyből 30 kredit még pótolható a mesterképzés első két félévében) a korábbi tanulmányai szerint.

A felvétel feltétele, hogy a szakterületi előtanulmányok során megszerzett kreditpontok összege elérje a 70 kreditpontot, amiből minimum 40 kredittel rendelkezni kell a mesterfokozat megszerzésére irányuló tanulmányok megkezdésekor, illetve a hiányzó (30) kreditet meg kell szerezni a mesterképzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint.

 A 70 kreditpont az alábbi kompetenciaterületeken oszlik meg:

 

természettudományos ismeretek

analízis, valószínűségszámítás, statisztika, operációkutatás, matematika, számítástudomány

           10  kredit

 

gazdasági és humán ismeretek

közgazdaságtani, vállalat-gazdaságtani, gazdaságtudományi, pénzügyi, jogi ismeretek, EU ismeretek, menedzsment, vezetéselméleti (döntéselmélet, módszertan) ismeretek

            20 kredit

informatikai ismeretek

számítógép-architektúrák, operációs rendszerek, számítógép-hálózatok, programozáselmélet, programnyelvek, programtervezés, adatbázis-kezelés, IR-architektúrák, -fejlesztés, -menedzselés, minőségbiztosítás, integrált fejlesztőeszközök, fejlesztési támogatások, informatikai audit, integrált vállalatirányítási rendszerek, speciális alkalmazások.

            40 kredit

 

A táblázat szerinti ismeretkörökben korábban megszerzett kreditek elismerése elsősorban a következő alapdiplomával rendelkezők esetében lehetséges: programtervező informatikus, mérnökinformatikus, villamosmérnök, műszaki menedzser, gazdálkodási és menedzsment, gazdaságelemzés, pénzügy és számvitel alapképzési szakok. A képzésbe tervezzük azon alapképzési szakon végzettek felvételét is, akik a saját alapképzésükkel párhuzamosan (választható tárgyként) elegendő kredit-értékű ismereteket hallgattak.

Választható tárgyként az előtanulmányi kreditek megszerzését az informatikai ismeretkörben a BME VIK kiemelten támogatja. Részleteket ld. Ajánlott tárgyak az informatikai előtanulmányi kreditek megszerzésénél.

Ezen felül figyelembe vehető mindazon alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.