Pályázati felhívás

2015. október 15.

P Á L Y Á Z A T I    F E L H Í V Á S

 

Munkáltató adatai

Munkáltató megnevezése: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Munkáltatói jogkört gyakorló neve: Dr. Vajta László

Munkáltatói jogkört gyakorló munkaköre: dékán

Munkáltató címe

Megye: Pest

Helység: Budapest

Irányítószám:1117

Közterület neve Magyar tudósok

Közterület jellege: körútja

Házszám: 2.

Épület: Q. ép. B. szárny

Emelet: mfsz.

 

Munkakörre vonatkozó adatok

Munkakör megnevezése: egyetemi tanár

Az intézmény megnevezése, ahol a munkavégzésre sor kerül:

Munkakör szervezeti egysége: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamosmérnöki és Informatikai Kar, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Munkakör betölthetőségének időpontja: 2016. szeptember 1.

Jogviszony időtartama: határozatlan  

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye

Megye: Pest

Helység: Budapest

Irányítószám: 1117

Közterület neve: Magyar tudósok

Közterület jellege: körútja

Házszám: 2.

Épület: Q. ép. B. szárny

Emelet: 2. em. 207.

 

A kinevezendő egyetemi tanár feladatai:

Nemzetközi szintű oktató és kutatómunka végzése a mobil platformok, szoftvermodellezés, elosztott rendszerek és felhő alapú megoldások, adatkezelési technikák, valamint a tárgyak internete (IoT) területén. A kinevezendő egyetemi tanár feladata kiterjed a következőkre: a mobil platformok, szoftvermodellezés, elosztott rendszerek, felhő alapú megoldások, adatkezelési technikák, valamint a tárgyak internete (IoT) területek és kapcsolódó rendszerek fejlesztéséhez illeszkedő, ipari relevanciával rendelkező fejlesztési problémák megoldásához kapcsolódó hazai és nemzetközi projektekben való részvétel és azok koordinálása; fakultatív tantárgyak meghirdetése és oktatása az informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódva; jegyzetek írása, jegyzetírás koordinálása; szakterületén a tanszéken folyó oktató- és kutatómunka szervezése, koordinálása; beosztott oktatók és kutatók tevékenységének irányítása és segítése; nemzetközi és hazai kapcsolatok folyamatos fenntartása, a kutatási eredmények folyamatos publikálása nemzetközileg mérvadó fórumokon, valamint a tanszék vezetésének segítése az oktatás és PhD képzés minőségfejlesztésében; a tanszék képviselete hazai és nemzetközi szakmai testületekben.

 

A kinevezés feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:

(1)    Egyetemi tanári munkakörbe nevezhető ki, aki

a)   MA/MSc vagy azzal egyenértékű végzettséggel, doktori fokozattal, MTA doktora címmel vagy azzal egyenértékű tudományos vagy alkotó teljesítménnyel, valamint habilitációval rendelkezik,

b)   az adott tudomány- vagy művészeti terület olyan nemzetközileg elismert képviselője, aki kiemelkedő tudományos kutatói, illetve művészi munkásságot fejt ki,

c)   oktató és tudományos, illetve szakmai tevékenységével, továbbá az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalatai alapján alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve művészi munkájának vezetésére,

d)   iskolateremtő oktatási, tudományos és szakmai munkássággal, oktatási és tudományszervezői tapasztalattal és irányítási készséggel bír,

e)   idegen nyelven is képes előadás, szeminárium tartására,

f)   megfelelő publikációs tevékenységet végez, idegen nyelven is,

g)   rendszeres szakmai közéleti tevékenységet folytat,

h)   széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel, valamint szakmai közéleti elismertséggel rendelkezik.

 

Elvárt/előnyt jelentő képzettség, végzettség, tapasztalat:

A pályázónak okleveles műszaki informatikus vagy villamosmérnök végzettséggel, legalább 15 éves oktatási és kutatási gyakorlattal kell rendelkeznie. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: MTA doktori cím, vagy sikeresen lezárult MTA doktori habitusvizsgálat. Követelmény a szakmában meghatározó nemzetközi folyóiratokban és konferenciákon való folyamatos publikálás, élő nemzetközi együttműködések a szakma meghatározó szereplőivel, nemzetközi szinten hivatkozott publikációs tevékenységgel is alátámasztható ismertség, alkalmasság a hallgatók és a tudományos utánpótlás kutatómunkájának vezetésére. Elvárás a folyamatos közéleti tevékenység és az angol nyelv előadói szintű ismerete.

 

A kinevezésre és javadalmazásra a jogszabályok közül a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, e törvények végrehajtásáról rendelkező 355/2008. (XII. 31.) Korm. rendelettel módosított 53/2006.(III.14.) Korm. rendelet megfelelő rendelkezései, valamint az Egyetem Szervezeti Felépítés és Működési Rendje és Humánpolitikai Szabályzata vonatkozó rendelkezései, illetve az Egyetem mindenkori belső szabályozásai az irányadóak.

 

Az egyetemi tanári munkakörbe történő kinevezés során határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony létesül, illetve - az Egyetem közalkalmazottja esetében – a korábbi kinevezés módosul.

 

A pályázó pályázatában hitelt érdemlően mutassa be, hogy teljesíti a kinevezéshez előírt feltételeket.

A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá a pályázó

- munkahelyének megnevezését, beosztását,

- tudományos fokozatát, kitüntetését, idegennyelv-tudását,

- szakmai, illetőleg oktatói, tudományos vagy művészeti munkáját és annak eredményeit,

- jelentősebb tanulmányútjait,

- oktató-nevelő és tudományos munkájára vonatkozó jövőbeni terveit.

 

A pályázathoz mellékelni kell:

- részletes szakmai önéletrajzot,

- tudományos munkák publikációs jegyzékét,

- az egyetemi szintű végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok, továbbá jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó okiratok közjegyző által hitelesített másolatát,

- érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

- nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem szabályzatai szerint erre jogosult testületek megismerhetik, ill. hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a szűkített példány megegyezik az elektronikus változattal.

 

A kinevezésre, ill. kinevezés-módosításra – az Egyetem Humánpolitikai Szabályzatában foglalt eljárás alapján 2016. szeptember 1. napi hatállyal kerül sor.

 

A pályázat közzétételének dátuma: 2015. október 15.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 13.

A pályázat elbírálási határideje: 2016. január 26.

 

A pályázatokat az orsolya@vik-dh.bme.hu e-mail címre, továbbá az alábbi címre kell benyújtani 2 eredeti (közjegyző által hitelesített okirat másolat) + 2 „szűkített példányban (a MAB előírásai szerint), továbbá 2 teljes másolati példányban és a „szűkített” anyagot CD-n vagy DVD-n és a teljes anyagot is CD-n vagy DVD-n.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamosmérnöki és Informatikai Kar Dékáni Hivatala: Budapest, XI. ker. Magyar tudósok körútja 2. Q. épület B. szárny mfsz. 5., ahol az Egyetem belső szabályzatai és egyéb szabályozásai megtekinthetők.

  

Az Egyetemi Habilitációs Bizottság véleményezéséhez a pályázat részeit képező, valamint a tudományos publikációs tevékenységet alátámasztó alábbi dokumentumokat elektronikusan is fel kell tölteni az egyetemi adatbázisba (https://portal.vik.bme.hu/et_palyazat/) a belépési jogosultságot a Dékáni Hivatal szolgáltatja:

- személyi adatok,

- szakmai önéletrajz,

- oktatási tevékenység, 

- kiemelt publikációk, műszaki vagy művészeti alkotások listája (max. 10 az elmúlt 10 évből),

- a kiemelt publikációk elektronikus formája, illetve a műszaki vagy művészeti alkotásokat ismertető leírások,

- a publikációs és hivatkozási lista URL címe,

- a személyes honlap URL címe.

 

A pályázó tegye hozzáférhetővé a tudományos publikációira vonatkozó adatokat a Magyar

Tudományos Művek Tárában (www.mtmt.hu).

 

Megjegyzés:

A pályázattal kapcsolatos információadásra feljogosított személy neve, telefonszáma:

Azary Orsolya, előadó, 463-1503.

 

A munkáltatói oldalon a pályázat elbírálásának rendje: Az egyetemi tanári kinevezésre az Ftv. 88. §-ában és 89. §-a (1) bekezdésében, továbbá a BME Humánpolitikai Szabályzatában foglalt eljárás, valamint a MAB véleményezési eljárása alapján kerül sor (www.mab.hu).

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: BME honlapja (www.bme.hu), BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar honlapja.

 

Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

 

 

Dr. Vajta László s.k.

dékán

 

 Megjegyzés:

Az egyetemi tanári pályázatokkal kapcsolatos részletes tudnivalók a MAB honlapján – www.mab.hu – az „Útmutató a pályázat összeállításához – formai előírások” cím alatt elérhetők.