Pályázat tanszékvezetõi megbízásra

2006. december 13.

A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARA

pályázatot hirdet az

IRÁNYITÁSTECHNIKA ÉS INFORMATIKA TANSZÉKÉRE

t a n s z é k v e z e t ő i megbízásra.

A pályázatra vonatkozó általános tudnivalók:

Az oktatási szervezeti egység (a továbbiakban: tanszék) vezetői beosztás ellátásával történő megbízásokra a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXIII. Törvény valamint a BME Szervezeti és Működési Szabályzata és az annak mellékletét képező Humánpolitikai Szabályzat (2006. december 4.) vonatkozó rendelkezései az irányadók.

A tanszék vezetőjét – a tanszék oktatói-kutatói értekezlete és Kari Tanács véleménye alapján – a kar dékánja bízza meg.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2007. január 5., helye a kar Dékáni Hivatala (postacím: 1111 Budapest XI., Egry J. u. 18. fszt.2.).

A megbízásra 2007. február 1-jei hatállyal kerül sor, és a nyertes pályázónak a BME-vel létesített határozatlan idejű jogviszonya mellett határozott időre – három évre – szól.

A megbízandó tanszékvezető feladata: a tanszék oktató-kutató és tudományos munkájának irányítása, szervezése, korszerűsítése; a tanszék oktatói, kutatói és doktoranduszai szakmai fejlődésének elősegítése; részvétel a tanszék oktató és kutató munkájában; a tanszék oktatási és kutatási területének szélesítése, valamint fejlesztési stratégiák kidolgozása.

A pályázónak a vezetési és irányítási feladatok ellátásához, tervezéséhez, szervezéséhez szükséges ismeretekkel, tapasztalatokkal és képességekkel, a munkatársak munkájának irányításához, eredményeik értékeléséhez, a tehetségek felismeréséhez és kibontakoztatásához, a vezetői utánpótlás kineveléséhez szükséges tulajdonságokkal és készségekkel, valamint legalább tíz éves felsőoktatási oktatói gyakorlattal és megfelelő szintű nemzetközi tudományos elismertséggel kell rendelkeznie.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

- a pályázó munkahelyének megnevezését,

- végzettségét,

- beosztását,

- munkaköri besorolását,

- tudományos fokozatát,

- szakmai díjait,

- szakmai önéletrajzát,

- idegennyelv-tudását igazoló okiratok hiteles másolatát,

- fontosabb publikációinak és tudományos munkáinak jegyzékét (továbbá az azokra történt hivatkozások jegyékét),

- minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálásához fontosnak tart.

Budapest, 2006. december 12.

Dr. Péceli Gábor

dékán