Pályázati felhívás

2017. október 24.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Irányítástechnika és Informatika Tanszék
Tanszékvezető helyettes

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1117, Magyar tudósok körútja 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Tanszék oktató-kutató és tudományos munkájának irányításában, szervezésében, korszerűsítésében való aktív részvétel; a tanszék oktatói, kutatói és doktoranduszai szakmai fejlődésének elősegítése; részvétel a tanszék oktató és kutató munkájában; a tanszék oktatási és kutatási területének szélesítése, valamint részvétel a fejlesztési stratégiák kidolgozásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, e törvények végrehajtásáról rendelkező 355/2008. (XII. 31.) Korm. rendelettel módosított 53/2006.(III.14.) Korm. rendelet megfelelő rendelkezései, valamint az Egyetem Szervezeti Felépítés és Működési Rendje és Humánpolitikai Szabályzata vonatkozó rendelkezései, illetve az Egyetem mindenkori belső szabályozásai az irányadóak.

           

Pályázati feltételek:

 • Egyetemi végzettség a Tanszék tevékenységi köréhez illeszkedő területek valamelyikén.
 • A pályázónak a vezetési és irányítási feladatok ellátásához, tervezéséhez, szervezéséhez szükséges ismeretekkel, tapasztalatokkal és képességekkel kell rendelkeznie.
 • A pályázónak a munkatársak oktató és kutató munkájának irányításához, eredményeik értékeléséhez, a tehetségek felismeréséhez és kibontakoztatásához, a vezetői utánpótlás kineveléséhez szükséges tulajdonságokkal és készségekkel kell rendelkeznie.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Előnyben részesül az a pályázó, aki szakmai tapasztalatával a tanszéki oktatási portfólióhoz, valamint a kutatás-fejlesztési irányokhoz, kompetenciákhoz és tevékenységekhez illeszkedik.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázatnak tartalmaznia kell :
 • a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását
 • annak ismertetését, hogy a megbízást miért akarja elnyerni (motivációját)
 • mivel bizonyítja rátermettségét
 • A pályázó ismertesse pályázatában a vezetői feladatokkal kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit.
 • A pályázathoz mellékelni kell:
 • a részletes szakmai, illetőleg vezetői önéletrajzot
 • az egyetemi szintű végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást, fontosabb publikációinak és tudományos munkáinak jegyzékét, egyéb ismereteket tanúsító okiratok, továbbá jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó okiratok hitelesített másolatát
 • a pályázónak nem szükséges benyújtania a pályázathoz előírt iratok, igazolások közül azokat, amelyek az Egyetemhez már korábban benyújtásra kerültek, azok fellelhetőek és érvényesnek tekinthetőek
 • minden olyan (ok)iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart
 • az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetén érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt
 • nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem szabályzatai szerint erre jogosult testületek megismerhetik, ill. hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. december 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 23. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Azary Orsolya nyújt, a +36 1 463-1503 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Humán Erőforrás Igazgatóság részére a humaneroforras@mail.bme.hu címen keresztül
 • Személyesen: Villamosmérnöki és Informatikai Kar Dékáni Hivatala, Budapest, 1117, Magyar tudósok körútja 2. Q. épület B. szárny mfsz. 5.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok véleményezése, valamint a megbízás kiadása a Humánpolitikai Szabályzatban foglalt rend szerint történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 30.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Cím: Budapest XI., Magyar tudósok körútja 2.

 

         Dr. Jakab László s.k.

a munkáltatói jogkör gyakorlója