Egyetemi docensi pályázatok

2016. december 16.

A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARA

pályázatot hirdet az 

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszékre

két teljes munkaidős egyetemi docensi munkakör betöltésére.

1. A kinevezendő docens feladata: a tanszéken vezető szerep betöltése a backend rendszerek, BigData és üzleti intelligencia megoldások, valamint mobil szoftverfejlesztéssel kapcsolatos kutatásban, fejlesztésben és oktatásban. Aktív részvétel a Mobil- és webes szoftverek, Android alapú szoftverfejlesztés, Üzleti intelligencia, Mobilszoftverek-platformok, Mobilszoftver-rendszerek tárgyak oktatásában és oktatásszervezésében. A feladat kiterjed a témához kapcsolódó tananyagok kidolgozására és beillesztésére a tanszék által gondozott szaktárgyakra, laborfejlesztésekre, TDK dolgozatok létrejöttének elősegítésére, a PhD hallgatókkal illetve értekezésekkel kapcsolatos konzultációkra, nemzetközi és hazai kutatási projektekben való részvételre, K+F+I projektek létrehozására, valamint a tanszék vezetésének segítésére a tanszék oktatási tevékenységének megszervezésében és a tanszéki pályázati projektek koordinálásában.

Pályázati feltételek: A pályázónak műszaki informatikus egyetemi végzettséggel és angol nyelvből előadó képes nyelvtudással kell rendelkeznie.

2. A kinevezendő docens feladata: a tanszéken vezető szerep ellátása kutatási projektekben, az oktatásban és szoftverprojektek összefogásában. Ezek szakterülete a szoftvertervezés és modellezés témaköréhez kapcsolódik, azon belül is a szoftverarchitektúrák tervezéséhez (beleértve az egyre elterjedtebb, kliens oldali webes architektúrákat), szakterület-specifikus alkalmazások és szakterület-specifikus nyelvek fejlesztéséhez. A feladat részét képezi aktív részvétel a Szoftverarchitektúrák, Pénzügyi szoftver technológiák, Fordítóprogramok a gyakorlatban és az Informatika 2 tárgyak oktatásában és a hozzájuk kapcsolódó oktatásszervezésben. Az oktatásban szükség van továbbá a témához kötődő tananyagok, laborgyakorlatok kidolgozására, továbbá TDK dolgozatok konzultálására, PhD hallgatók szakmai vezetésére. A megszerzett tapasztalatokat különböző nemzetközi és hazai kutatási pályázatban, illetve K+F+I projektekben kell alkalmazni, valamint ösztönözni az ilyen projektekben való részvételt.

A kinevezés feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:

(1) Egyetemi docenssé nevezhető ki, aki

a)   MA/MSc vagy azzal egyenértékű végzettséggel, doktori fokozattal rendelkezik,

b)   oktató és tudományos, illetve szakmai tevékenységével igazolta, hogy alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve szakmai munkájának vezetésére,

c)   idegen nyelven is képes előadás tartására,

d)   megfelelő publikációs tevékenységet végez, idegen nyelven is,

e)   rendszeres szakmai közéleti tevékenységet folytat,

f)   széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel, valamint szakmai közéleti elismertséggel rendelkezik.

A pályázóknak továbbá meg kell felelniük az álláshelyre kiírt speciális követelményeknek.

A kinevezésére és javadalmazásra a jogszabályok közül a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, e törvények végrehajtásáról rendelkező 355/2008. (XII. 31.) Korm. rendelettel módosított 53/2006.(III.14.) Korm. rendelet megfelelő rendelkezései, valamint az Egyetem Szervezeti Felépítés és Működési Rendje és Humánpolitikai Szabályzata vonatkozó rendelkezései, illetve az Egyetem mindenkori belső szabályozásai az irányadóak.

Az egyetemi docensi munkakörbe történő kinevezés során határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony létesül, ill. - az Egyetem közalkalmazottja esetében - a korábbi kinevezés módosul.

A pályázó pályázatában hitelt érdemlően mutassa be, hogy teljesíti a kinevezéshez előírt feltételeket.

A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá a pályázó

 • munkahelyének megnevezését, beosztását,
 • tudományos fokozatát, kitüntetését, idegennyelv-tudását,
 • szakmai, illetőleg oktatói, tudományos vagy művészeti munkáját és annak eredményeit,
 • jelentősebb tanulmányútjait,
 • oktató-nevelő és tudományos (művészi) munkájára vonatkozó jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:

 • részletes szakmai önéletrajzot,
 • a tudományos munkák publikációs jegyzékét,
 • az egyetemi szintű végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok, továbbá jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó okiratok hitelesített másolatát,
 • a pályázónak nem szükséges benyújtania a pályázathoz előírt iratok, igazolások közül azokat, amelyek az Egyetemhez már korábban benyújtásra kerültek, azok fellelhetőek és érvényesnek tekinthetőek,
 • az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetén érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
 • nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem szabályzatai szerint erre jogosult testületek megismerhetik, ill., hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A kinevezésre, ill. kinevezés-módosításra - az Egyetem Humánpolitikai Szabályzatában foglalt eljárás alapján –2017. március 1-i hatállyal kerül sor.

A pályázatok benyújtásának határideje 2017. január 16.

A pályázatok elbírálási határideje: 2017. február 22.

A pályázattal kapcsolatos további információt Azary Orsolya ad.

(Telefon: 463-1503, e-mail: orsolya@vik-dh.bme.hu)

A pályázatokat elektronikusan az orsolya@vik-dh.bme.hu e-mail címre, továbbá az alábbi címre kell benyújtani 1 eredeti és 1 másolati példányban, ahol az Egyetem belső szabályzatai és egyéb szabályozásai megtekinthetők.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Villamosmérnöki és Informatikai Kar Dékáni Hivatala

Cím: 1117 Budapest XI., Magyar tudósok körútja 2.

Q. ép. B. szárny mfszt. 17.

                                                                                                          Dr. Jakab László s.k.

                                                                                                   a munkáltatói jogkör gyakorlója


A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARA

pályázatot hirdet az

Elektronikus Eszközök Tanszékére

két teljes munkaidős egyetemi docensi munkakör betöltésére.

1. A kinevezendő docens feladata: A Tanszéken folyó kutató- és oktatómunka erősítése elsősorban okos rendszerek integrációja (Smart System Integration), termikus menedzsment és integrált mikrorendszerek karakterizációja területén. Kiemelt feladata még hallgatók és doktoranduszok témavezetése, nemzetközi és hazai kutatási projektekben való részvétel és adott projektek vezetése, a létrejött kutatási eredmények nemzetközileg kiemelkedő fórumokon történő publikálása, továbbá a tématerülethez kötődő ipari kapcsolatok ápolása. A kinevezendő docens további feladata a kutatási területekhez kapcsolódó tantárgyak tematikájának gondozására, új tananyag kidolgozására és az előadások megtartására magyar és angol nyelven.

2. A kinevezendő docens feladata: a Tanszékhez tartozó Mikro és nanoeletrkonikai laboratórium vezetése és a mikroelektronikai technológia, valamint napelemek területén a tudományos utánpótlás nevelése, fiatal kollégák munkájának összefogása és irányítása. Tevékenységei közé tartozik még a Karhoz tartozó Elektronika I. és Mikroelektronika tantárgyak tartása német nyelven, félvezető technológia tematikájú tantárgyak kidolgozása és gondozása. Feladata továbbá, a nemzetközi szakmai hálózata révén a Tanszék kutató munkájának erősítése, új kutatási irányok és témák meghonosítása és ezekhez pályázati támogatások megszerzése, ill. az elnyert pályázatokban kutatási részterületek irányítása.

A kinevezés feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:

(1) Egyetemi docenssé nevezhető ki, aki

a)   MA/MSc vagy azzal egyenértékű végzettséggel, doktori fokozattal rendelkezik,

b)   oktató és tudományos, illetve szakmai tevékenységével igazolta, hogy alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve szakmai munkájának vezetésére,

c)   idegen nyelven is képes előadás tartására,

d)   -

e)   megfelelő publikációs tevékenységet végez, idegen nyelven is,

f)   rendszeres szakmai közéleti tevékenységet folytat,

g)   széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel, valamint szakmai közéleti elismertséggel rendelkezik.

A pályázóknak továbbá meg kell felelniük az álláshelyre kiírt speciális követelményeknek.

A kinevezésére és javadalmazásra a jogszabályok közül a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, e törvények végrehajtásáról rendelkező 355/2008. (XII. 31.) Korm. rendelettel módosított 53/2006.(III.14.) Korm. rendelet megfelelő rendelkezései, valamint az Egyetem Szervezeti Felépítés és Működési Rendje és Humánpolitikai Szabályzata vonatkozó rendelkezései, illetve az Egyetem mindenkori belső szabályozásai az irányadóak.

Az egyetemi docensi munkakörbe történő kinevezés során határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony létesül, ill. - az Egyetem közalkalmazottja esetében - a korábbi kinevezés módosul.

A pályázó pályázatában hitelt érdemlően mutassa be, hogy teljesíti a kinevezéshez előírt feltételeket.

A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá a pályázó

 • munkahelyének megnevezését, beosztását,
 • tudományos fokozatát, kitüntetését, idegennyelv-tudását,
 • szakmai, illetőleg oktatói, tudományos vagy művészeti munkáját és annak eredményeit,
 • jelentősebb tanulmányútjait,
 • oktató-nevelő és tudományos (művészi) munkájára vonatkozó jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:

 • részletes szakmai önéletrajzot,
 • a tudományos munkák publikációs jegyzékét,
 • az egyetemi szintű végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok, továbbá jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó okiratok hitelesített másolatát,
 • a pályázónak nem szükséges benyújtania a pályázathoz előírt iratok, igazolások közül azokat, amelyek az Egyetemhez már korábban benyújtásra kerültek, azok fellelhetőek és érvényesnek tekinthetőek,
 • az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetén érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
 • nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem szabályzatai szerint erre jogosult testületek megismerhetik, ill. hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A kinevezésre, ill. kinevezés-módosításra - az Egyetem Humánpolitikai Szabályzatában foglalt eljárás alapján –2017. március 1-i hatállyal kerül sor.

A pályázatok benyújtásának határideje 2017. január 16.

A pályázatok elbírálási határideje: 2017. február 22.

A pályázattal kapcsolatos további információt Azary Orsolya ad.

(Telefon: 463-1503, e-mail: orsolya@vik-dh.bme.hu)

A pályázatokat elektronikusan az orsolya@vik-dh.bme.hu e-mail címre, továbbá az alábbi címre kell benyújtani 1 eredeti és 1 másolati példányban, ahol az Egyetem belső szabályzatai és egyéb szabályozásai megtekinthetők.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Villamosmérnöki és Informatikai Kar Dékáni Hivatala

Cím: 1117 Budapest XI., Magyar tudósok körútja 2.

Q. ép. B. szárny mfszt. 17.

                                                                                                          Dr. Jakab László s.k.

                                                                                                   a munkáltatói jogkör gyakorlója


A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARA

pályázatot hirdet az

Elektronikai Technológia Tanszékre

négy teljes munkaidős egyetemi docensi munkakör betöltésére.

1. A kinevezendő docens feladata: Gőzfázisú forrasztás folyamatának vizsgálata, méréstechnikai és szimulációs módszerek segítségével. Ebben a témakörben kutatási munka végzése, rendszeres publikálás. Részvétel az Elektronikai technológia című alaptárgy előadásainak és laboratóriumi gyakorlatainak megtartásában és a tananyagok fejlesztésében. Tantárgyfelelősi feladatok ellátása a Moduláramkörök és készülékek BSc tárgyban valamint a Szenzorok alkalmazásokban című MSc tárgyban. Szakdolgozat, Diplomatervezés BSc, MSc tantárgyak beszámolóinak megszervezése. Részvétel a Laboratórium 2. című BSc tantárgy gyakorlatainak megtartásában és a tanszéki felelősi feladatok levezénylésében. Részvétel az Elektronikai gyártás és minőségbiztosítás című BSc tárgy, az Alkalmazott szenzorika laboratórium című MSc labortárgy gyakorlatainak megtartásában és a tananyagok fejlesztésében. Az Áramkörépítés laboratórium laborvezetői feladatainak ellátása. EU és hazai K+F pályázatokon való részvétel.

2. A kinevezendő docens feladata: A forrasztási technológiák során létrejövő mikroszerkezetek számszerű jellemzésére különböző mérési eljárások kidolgozása. A témában rendszeres publikálás, önálló laboros, diplomatervező és doktorandusz hallgatók munkájának irányítása. Az űrtechnikai alkalmazásokban felhasznált rendszerek minőségellenőrzésével kapcsolatos módszerek kidolgozása és kutatása. Az egyetemen folyó űriparhoz és /vagy űrkutatáshoz kapcsolódó szakmai fórumon a tanszék képviseletének ellátása. Részvétel az Elektronikai technológia / Electronics technology című alaptárgy előadásainak és laboratóriumi gyakorlatainak megtartásában és a tananyagok fejlesztésében. Részvétel a Hibaanalitika című MSc, a magyar és angol nyelvű Fotonikai eszközök című MSc, Technológiai folyamatmodellezés című MSc, valamint a Technológiai folyamatok és minőségellenőrzésük című MSc tantárgyak előadásainak megtartásában és a tananyagok fejlesztésében. Részvétel a tanszék Hibaanalitika labor oktatási és kutatómunkájában.

3. A kinevezendő docens feladata: Nedvesség által indukált hibamechanizmusok kutatása áramköri egységeken (különös tekintettel az elektrokémiai korrózióra és migrációra). A témakörben kutatási munka végzése, rendszeres publikálás. Tantárgyfelelősi feladatok ellátása az Elektronikai technológia című MSc tantárgy előadásainak és laboratóriumi gyakorlatainak megtartásában és a tananyagok fejlesztésében. Részvétel az Elektronikai technológia című alaptárgy előadásainak és laboratóriumi gyakorlatainak megtartásában és a tananyagok fejlesztésében. Részvétel az Elektronik Technologie und Grundstoffkenntnisse című alaptárgy előadásainak és laboratóriumi gyakorlatainak megtartásában és a tananyagok fejlesztésében. Részvétel a Technológiai folyamatok és minőségellenőrzésük laboratórium ill. Laboratórium II. című tárgyak gyakorlatainak megtartásában. A Vékonyréteg Laboratórium laborvezetői feladatainak ellátása, valamint EU és hazai keretprogramokban K+F pályázatok készítése és beadása.

4. A kinevezendő docens feladata: Nanotechnológiai eljárásokkal készült, elektrokémia és optikai elvű bioérzékelők fejlesztése, illetve ezek vizsgálata nanometrológiai eljárásokkal témakörben kutatási munka végzése, a témában rendszeres publikálás, önálló laboros, diplomatervező és doktorandusz hallgatók munkájának irányítása. A tanszék Nanotechnológia Laboratóriumának vezetése, a laborfelelősi feladatok ellátása. Részvétel az Elektronikai technológia című alaptárgy előadásainak és laboratóriumi gyakorlatainak megtartásában és a tananyagok fejlesztésében. Tantárgyfelelősség és részvétel a Nanotudomány; a Bio- és nanoszenzorika című MSc tantárgyakban, valamint a Témalaboratórium című BSc tárgyban. Részvétel a Nanoelektronika, nanotechnológia; az Érzékelők az orvosbiológiában; valamint a Szenzorok alkalmazásokban című MSc tantárgyakban, és a tananyagok fejlesztésében. Részvétel az Alkalmazott szenzorika laboratórium című MSc labortárgyban. EU és hazai K+F pályázatok készítése és beadása.

Követelmények: legalább két évvel ezelőtt szerzett PhD, vagy azzal egyenértékű tudományos fokozattal és angol nyelvvizsgával kell rendelkeznie.

A kinevezés feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:

(1) Egyetemi docenssé nevezhető ki, aki

a)   MA/MSc vagy azzal egyenértékű végzettséggel, doktori fokozattal rendelkezik,

b)   oktató és tudományos, illetve szakmai tevékenységével igazolta, hogy alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve szakmai munkájának vezetésére,

c)   idegen nyelven is képes előadás tartására,

d)   -

e)   megfelelő publikációs tevékenységet végez, idegen nyelven is,

f)   rendszeres szakmai közéleti tevékenységet folytat,

g)   széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel, valamint szakmai közéleti elismertséggel rendelkezik.

A pályázóknak továbbá meg kell felelniük az álláshelyre kiírt speciális követelményeknek.

A kinevezésére és javadalmazásra a jogszabályok közül a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, e törvények végrehajtásáról rendelkező 355/2008. (XII. 31.) Korm. rendelettel módosított 53/2006.(III.14.) Korm. rendelet megfelelő rendelkezései, valamint az Egyetem Szervezeti Felépítés és Működési Rendje és Humánpolitikai Szabályzata vonatkozó rendelkezései, illetve az Egyetem mindenkori belső szabályozásai az irányadóak.

Az egyetemi docensi munkakörbe történő kinevezés során határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony létesül, ill. - az Egyetem közalkalmazottja esetében - a korábbi kinevezés módosul.

A pályázó pályázatában hitelt érdemlően mutassa be, hogy teljesíti a kinevezéshez előírt feltételeket. 

A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá a pályázó

 • munkahelyének megnevezését, beosztását,
 • tudományos fokozatát, kitüntetését, idegennyelv-tudását,
 • szakmai, illetőleg oktatói, tudományos vagy művészeti munkáját és annak eredményeit,
 • jelentősebb tanulmányútjait,
 • oktató-nevelő és tudományos (művészi) munkájára vonatkozó jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:

 • részletes szakmai önéletrajzot,
 • a tudományos munkák publikációs jegyzékét,
 • az egyetemi szintű végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok, továbbá jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó okiratok hitelesített másolatát,
 • a pályázónak nem szükséges benyújtania a pályázathoz előírt iratok, igazolások közül azokat, amelyek az Egyetemhez már korábban benyújtásra kerültek, azok fellelhetőek és érvényesnek tekinthetőek,
 • az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetén érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
 • nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem szabályzatai szerint erre jogosult testületek megismerhetik, ill. hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A kinevezésre, ill. kinevezés-módosításra - az Egyetem Humánpolitikai Szabályzatában foglalt eljárás alapján –2017. március 1-i hatállyal kerül sor.

A pályázatok benyújtásának határideje 2017. január 16.

A pályázatok elbírálási határideje: 2017. február 22.

A pályázattal kapcsolatos további információt Azary Orsolya ad.

(Telefon: 463-1503, e-mail: orsolya@vik-dh.bme.hu)

A pályázatokat elektronikusan az orsolya@vik-dh.bme.hu e-mail címre, továbbá az alábbi címre kell benyújtani 1 eredeti és 1 másolati példányban, ahol az Egyetem belső szabályzatai és egyéb szabályozásai megtekinthetők.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Villamosmérnöki és Informatikai Kar Dékáni Hivatala

Cím: 1117 Budapest XI., Magyar tudósok körútja 2.

Q. ép. B. szárny mfszt. 17.

                                                                                                          Dr. Jakab László s.k.

                                                                                                   a munkáltatói jogkör gyakorlója


A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARA

pályázatot hirdet a

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszékre

egy teljes munkaidős egyetemi docensi munkakör betöltésére.

A kinevezendő egyetemi docens feladata:

Alapvető feladata a Tanszék kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének támogatása, valamint a műszaki akusztika területére eső kutatási témák irányítása.

Oktatási területen a Hang- és stúdiótechnika mellékspecializáció műszaki akusztikai vonulatának irányítása, valamint a villamosmérnöki képzés programozással kapcsolatos tárgyaiban való jelentős mértékű részvétel jelenti fő feladatát.

Követelmények:

A meghirdetendő docensi állásra jelentkezőtől e két szakterületen mutatott jártasságot, az akusztikai szimuláció és tervezési metodikák tekintetében pedig kiemelkedő ismereteket várunk el. Pályázhatnak okleveles villamosmérnöki végzettséggel, PhD fokozattal, hosszabb idejű egyetemi oktatási és/vagy kutatási gyakorlattal, rangos tudományos elismertséggel, továbbá folyamatos publikációs tevékenységgel rendelkezők. Követelmény az angol nyelv előadói szintű ismerete, más európai nyelvek ismerete természetesen előnyt jelent.

A kinevezés feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:

(1) Egyetemi docenssé nevezhető ki, aki

a)   MA/MSc vagy azzal egyenértékű végzettséggel, doktori fokozattal rendelkezik,

b)   oktató és tudományos, illetve szakmai tevékenységével igazolta, hogy alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve szakmai munkájának vezetésére,

c)   idegen nyelven is képes előadás tartására,

d)   -

e)   megfelelő publikációs tevékenységet végez, idegen nyelven is,

f)   rendszeres szakmai közéleti tevékenységet folytat,

g)   széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel, valamint szakmai közéleti elismertséggel rendelkezik.

A pályázóknak továbbá meg kell felelniük az álláshelyre kiírt speciális követelményeknek.

A kinevezésére és javadalmazásra a jogszabályok közül a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, e törvények végrehajtásáról rendelkező 355/2008. (XII. 31.) Korm. rendelettel módosított 53/2006.(III.14.) Korm. rendelet megfelelő rendelkezései, valamint az Egyetem Szervezeti Felépítés és Működési Rendje és Humánpolitikai Szabályzata vonatkozó rendelkezései, illetve az Egyetem mindenkori belső szabályozásai az irányadóak.

Az egyetemi docensi munkakörbe történő kinevezés során határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony létesül, ill. - az Egyetem közalkalmazottja esetében - a korábbi kinevezés módosul.

A pályázó pályázatában hitelt érdemlően mutassa be, hogy teljesíti a kinevezéshez előírt feltételeket. 

A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá a pályázó

 • munkahelyének megnevezését, beosztását,
 • tudományos fokozatát, kitüntetését, idegennyelv-tudását,
 • szakmai, illetőleg oktatói, tudományos vagy művészeti munkáját és annak eredményeit,
 • jelentősebb tanulmányútjait,
 • oktató-nevelő és tudományos (művészi) munkájára vonatkozó jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:

 • részletes szakmai önéletrajzot,
 • a tudományos munkák publikációs jegyzékét,
 • az egyetemi szintű végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok, továbbá jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó okiratok hitelesített másolatát,
 • a pályázónak nem szükséges benyújtania a pályázathoz előírt iratok, igazolások közül azokat, amelyek az Egyetemhez már korábban benyújtásra kerültek, azok fellelhetőek és érvényesnek tekinthetőek,
 • az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetén érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
 • nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem szabályzatai szerint erre jogosult testületek megismerhetik, ill. hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A kinevezésre, ill. kinevezés-módosításra - az Egyetem Humánpolitikai Szabályzatában foglalt eljárás alapján –2017. március 1-i hatállyal kerül sor.

A pályázatok benyújtásának határideje 2017. január 16.

A pályázatok elbírálási határideje: 2017. február 22.

A pályázattal kapcsolatos további információt Azary Orsolya ad.

(Telefon: 463-1503, e-mail: orsolya@vik-dh.bme.hu)

A pályázatokat elektronikusan az orsolya@vik-dh.bme.hu e-mail címre, továbbá az alábbi címre kell benyújtani 1 eredeti és 1 másolati példányban, ahol az Egyetem belső szabályzatai és egyéb szabályozásai megtekinthetők.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Villamosmérnöki és Informatikai Kar Dékáni Hivatala

Cím: 1117 Budapest XI., Magyar tudósok körútja 2.

Q. ép. B. szárny mfszt. 17.

                                                                                                          Dr. Jakab László s.k.

                                                                                                   a munkáltatói jogkör gyakorlója


A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARA

pályázatot hirdet az

Irányítástechnika és Informatika Tanszékre

négy teljes munkaidős egyetemi docensi munkakör betöltésére.

1. A kinevezendő docens feladata: digitális célrendszerek szakterület tárgyainak folyamatos fejlesztése, a tananyag és a felhasznált oktatási technológiák napra készen tartása (az angol nyelvű oktatásban is), továbbá kutatási és fejlesztési témák vitele, illetve doktoranduszok kutatási tevékenységének irányítása. Kutatási eredményeit nemzetközi konferenciákon és folyóiratokban közzéteszi, általában is részt vesz a nemzetközi és a hazai szakmai közéletben.

2. A kinevezendő docens feladata: számítógépes grafika szakterületen a párhuzamos programozás és GPGPU eljárások oktatásában történő részvétel, előadások és gyakorlatok tartása magyar és angol nyelven, laboratóriumi mérésfejlesztés, oktatási segédanyagok írása, új tantárgyak kidolgozása, a meglévő tantárgyak folyamatos fejlesztése, hallgatók és doktoranduszok témavezetése, részvétel a doktori képzésben. A leendő docens kutatási programokban vesz részt, felvállalja ilyen programok irányítását, hazai és nemzetközi részvételű új kutatási, kutatásfejlesztési programok indítását, kapcsolódó pályázatok koordinálását. Kutatási eredményeit nemzetközi konferenciákon és folyóiratokban közzéteszi, általában is részt vesz a nemzetközi és a hazai szakmai közéletben.

3. A kinevezendő docens feladata: irányítástechnika és robotika szakterületen elsősorban a járműirányítási, navigációs és pályatervezési feladatokkal foglalkozó részterület legújabb eredményinek oktatásában veszt részt, továbbá kutatási programok indítását, illetve más intézmények által vezetett, ipari partnerek által kezdeményezett, vagy nemzetközi együttműködésben végzett kutatási programokhoz történő csatlakozást kezdeményez és koordinál. Feladata továbbá az érintett oktatási portfólió naprakészen tartása, fejlesztése, beleértve a hallgatói mérések tartalmát és az oktatási segédanyagokat, magyar, angol és német nyelven. A leendő docens kutatási eredményeit nemzetközi konferenciákon és impakt faktoros folyóiratokban publikálja, részt vesz a hazai és nemzetközi tudományos közéletben.

4. A kinevezendő docens feladata: orvosi informatika szakterületen orvosi informatika oktatási portfóliójába tartozó tárgyak oktatása és továbbfejlesztése, hallgatói laboratóriumi mérések kifejlesztése és napra készen tartása, valamint hazai és nemzetközi részvételű kutatási, kutatásfejlesztési programok indítása, koordinálása, kutatási eredményeinek nemzetközi konferenciákon és folyóiratokban történő közzététele, illetve részvétel a nemzetközi és a hazai szakmai közéletben.

A kinevezés feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:

(1) Egyetemi docenssé nevezhető ki, aki

a)   MA/MSc vagy azzal egyenértékű végzettséggel, doktori fokozattal rendelkezik,

b)   oktató és tudományos, illetve szakmai tevékenységével igazolta, hogy alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve szakmai munkájának vezetésére,

c)   idegen nyelven is képes előadás tartására,

d)   -

e)   megfelelő publikációs tevékenységet végez, idegen nyelven is,

f)   rendszeres szakmai közéleti tevékenységet folytat,

g)   széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel, valamint szakmai közéleti elismertséggel rendelkezik.

A pályázóknak továbbá meg kell felelniük az álláshelyre kiírt speciális követelményeknek.

A kinevezésére és javadalmazásra a jogszabályok közül a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, e törvények végrehajtásáról rendelkező 355/2008. (XII. 31.) Korm. rendelettel módosított 53/2006.(III.14.) Korm. rendelet megfelelő rendelkezései, valamint az Egyetem Szervezeti Felépítés és Működési Rendje és Humánpolitikai Szabályzata vonatkozó rendelkezései, illetve az Egyetem mindenkori belső szabályozásai az irányadóak.

Az egyetemi docensi munkakörbe történő kinevezés során határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony létesül, ill. - az Egyetem közalkalmazottja esetében - a korábbi kinevezés módosul.

A pályázó pályázatában hitelt érdemlően mutassa be, hogy teljesíti a kinevezéshez előírt feltételeket 

A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá a pályázó

 • munkahelyének megnevezését, beosztását,
 • tudományos fokozatát, kitüntetését, idegennyelv-tudását,
 • szakmai, illetőleg oktatói, tudományos vagy művészeti munkáját és annak eredményeit,
 • jelentősebb tanulmányútjait,
 • oktató-nevelő és tudományos (művészi) munkájára vonatkozó jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:

 • részletes szakmai önéletrajzot,
 • a tudományos munkák publikációs jegyzékét,
 • az egyetemi szintű végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok, továbbá jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó okiratok hitelesített másolatát,
 • a pályázónak nem szükséges benyújtania a pályázathoz előírt iratok, igazolások közül azokat, amelyek az Egyetemhez már korábban benyújtásra kerültek, azok fellelhetőek és érvényesnek tekinthetőek,
 • az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetén érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
 • nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem szabályzatai szerint erre jogosult testületek megismerhetik, ill. hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A kinevezésre, ill. kinevezés-módosításra - az Egyetem Humánpolitikai Szabályzatában foglalt eljárás alapján –2017. március 1-i hatállyal kerül sor.

A pályázatok benyújtásának határideje 2017. január 16.

A pályázatok elbírálási határideje: 2017. február 22.

A pályázattal kapcsolatos további információt Azary Orsolya ad.

(Telefon: 463-1503, e-mail: orsolya@vik-dh.bme.hu)

A pályázatokat elektronikusan az orsolya@vik-dh.bme.hu e-mail címre, továbbá az alábbi címre kell benyújtani 1 eredeti és 1 másolati példányban, ahol az Egyetem belső szabályzatai és egyéb szabályozásai megtekinthetők.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Villamosmérnöki és Informatikai Kar Dékáni Hivatala

Cím: 1117 Budapest XI., Magyar tudósok körútja 2.

Q. ép. B. szárny mfszt. 17.

                                                                                                          Dr. Jakab László s.k.

                                                                                                   a munkáltatói jogkör gyakorlója


A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARA

pályázatot hirdet a

Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszékre

három teljes munkaidős egyetemi docensi munkakör betöltésére.

1. A kinevezendő docens feladata: a tanszéken folyó oktató- és kutatómunka erősítése az intelligens rendszerek, ezen belül a természetes nyelvi technológiák és az intelligens ágensek elmélete és gyakorlati vonatkozásai területén. A feladat kiterjed a témához kapcsolódó tananyag folyamatos fejlesztésére, valamint részvételre a kapcsolódó tantárgyak oktatásában és oktatásszervezésében az alapképzésben és a mesterképzésben. Aktív részvétel szükséges hallgatók és doktoranduszok témavezetésében, kutatási projektpályázatok kidolgozásában, illetve megvalósításában. Elvárt a folyamatos részvétel a hazai és nemzetközi tudományos és szakmai közéletben.

2. A kinevezendő docens feladata: a tanszéken folyó oktató- és kutatómunka erősítése a kritikus és kiber-fizikai rendszerek tesztelésének elmélete és gyakorlati technológiái területén. A feladat kiterjed a témához kapcsolódó tananyag folyamatos fejlesztésére, valamint részvételre a kapcsolódó tantárgyak oktatásában és oktatásszervezésében az alapképzésben és a mesterképzésben. Aktív részvétel szükséges hallgatók és doktoranduszok témavezetésében, kutatási projekt pályázatok kidolgozásában valamint megvalósításában. Feladatként jelenik meg a tanszék vezetésének segítésére a tanszék oktatási tevékenységének megszervezésében és az oktatáskorszerűsítésben. Elvárt a folyamatos részvétel a hazai és nemzetközi tudományos és szakmai közéletben.

3. A kinevezendő docens feladata: a tanszéken folyó oktató- és kutatómunka erősítése a kiber-fizikai rendszerek analóg és digitális jelfeldolgozási területén. A feladat kiterjed a témához kapcsolódó tananyag folyamatos fejlesztésére, valamint részvételre a kapcsolódó tantárgyak oktatásában és oktatásszervezésében az alapképzésben és a mesterképzésben. Aktív részvétel szükséges hallgatók és doktoranduszok témavezetésében, kutatási projekt pályázatok kidolgozásában valamint megvalósításában. A jelölt feladata a rendszeres publikációs tevékenység, elsősorban impact faktoros folyóiratokban.

Követelmény: Legalább 10 év oktatási tapasztalat beágyazott rendszerek területén, jelfeldolgozási, elektronikai jártasság, különös tekintettel a kis erőforrás-igényű eljárásokra. Mikrokontrollerek és DSP-k alkalmazása.

A kinevezés feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:

(1) Egyetemi docenssé nevezhető ki, aki

a)   MA/MSc vagy azzal egyenértékű végzettséggel, doktori fokozattal rendelkezik,

b)   oktató és tudományos, illetve szakmai tevékenységével igazolta, hogy alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve szakmai munkájának vezetésére,

c)   idegen nyelven is képes előadás tartására,

d)   -

e)   megfelelő publikációs tevékenységet végez, idegen nyelven is,

f)   rendszeres szakmai közéleti tevékenységet folytat,

g)   széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel, valamint szakmai közéleti elismertséggel rendelkezik.

A pályázóknak továbbá meg kell felelniük az álláshelyre kiírt speciális követelményeknek.

A kinevezésére és javadalmazásra a jogszabályok közül a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, e törvények végrehajtásáról rendelkező 355/2008. (XII. 31.) Korm. rendelettel módosított 53/2006.(III.14.) Korm. rendelet megfelelő rendelkezései, valamint az Egyetem Szervezeti Felépítés és Működési Rendje és Humánpolitikai Szabályzata vonatkozó rendelkezései, illetve az Egyetem mindenkori belső szabályozásai az irányadóak.

Az egyetemi docensi munkakörbe történő kinevezés során határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony létesül, ill. - az Egyetem közalkalmazottja esetében - a korábbi kinevezés módosul.

A pályázó pályázatában hitelt érdemlően mutassa be, hogy teljesíti a kinevezéshez előírt feltételeket 

A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá a pályázó

 • munkahelyének megnevezését, beosztását,
 • tudományos fokozatát, kitüntetését, idegennyelv-tudását,
 • szakmai, illetőleg oktatói, tudományos vagy művészeti munkáját és annak eredményeit,
 • jelentősebb tanulmányútjait,
 • oktató-nevelő és tudományos (művészi) munkájára vonatkozó jövőbeni terveit 

A pályázathoz mellékelni kell:

 • részletes szakmai önéletrajzot,
 • a tudományos munkák publikációs jegyzékét,
 • az egyetemi szintű végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok, továbbá jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó okiratok hitelesített másolatát,
 • a pályázónak nem szükséges benyújtania a pályázathoz előírt iratok, igazolások közül azokat, amelyek az Egyetemhez már korábban benyújtásra kerültek, azok fellelhetőek és érvényesnek tekinthetőek,
 • az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetén érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
 • nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem szabályzatai szerint erre jogosult testületek megismerhetik, ill. hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A kinevezésre, ill. kinevezés-módosításra - az Egyetem Humánpolitikai Szabályzatában foglalt eljárás alapján –2017. március 1-i hatállyal kerül sor.

A pályázatok benyújtásának határideje 2017. január 16.

A pályázatok elbírálási határideje: 2017. február 22.

A pályázattal kapcsolatos további információt Azary Orsolya ad.

(Telefon: 463-1503, e-mail: orsolya@vik-dh.bme.hu)

A pályázatokat elektronikusan az orsolya@vik-dh.bme.hu e-mail címre, továbbá az alábbi címre kell benyújtani 1 eredeti és 1 másolati példányban, ahol az Egyetem belső szabályzatai és egyéb szabályozásai megtekinthetők.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Villamosmérnöki és Informatikai Kar Dékáni Hivatala

Cím: 1117 Budapest XI., Magyar tudósok körútja 2.

Q. ép. B. szárny mfszt. 17.

                                                                                                          Dr. Jakab László s.k.

                                                                                                   a munkáltatói jogkör gyakorlója


A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARA

pályázatot hirdet a

Számítástudományi és Információelméleti Tanszékre

egy teljes munkaidős egyetemi docensi munkakör betöltésére.

A kinevezendő egyetemi docens feladata:

A kinevezendő egyetemi docens feladata a tanszéken folyó oktató- és kutatómunka erősítése a lineáris algebra és a kombinatorika területén. A feladat kiterjed a témákhoz kapcsolódó tananyag folyamatos fejlesztésére és oktatására a graduális/posztgraduális illetve a doktori képzésben; hallgatók és doktoranduszok témavezetésére; kutatási projektekben való részvételre, illetve azok vezetésére; a hazai és nemzetközi közéletben való aktív részvételre, egyetemi kapcsolatok ápolására, valamint tanszéki és kari feladatok elvégzésére.

Követelmények:

A kinevezés feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:

(1) Egyetemi docenssé nevezhető ki, aki

a)   MA/MSc vagy azzal egyenértékű végzettséggel, doktori fokozattal rendelkezik,

b)   oktató és tudományos, illetve szakmai tevékenységével igazolta, hogy alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve szakmai munkájának vezetésére,

c)   idegen nyelven is képes előadás tartására,

d)   -

e)   megfelelő publikációs tevékenységet végez, idegen nyelven is,

f)    rendszeres szakmai közéleti tevékenységet folytat,

g)   széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel, valamint szakmai közéleti elismertséggel rendelkezik.

A pályázóknak továbbá meg kell felelniük az álláshelyre kiírt speciális követelményeknek.

A kinevezésére és javadalmazásra a jogszabályok közül a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, e törvények végrehajtásáról rendelkező 355/2008. (XII. 31.) Korm. rendelettel módosított 53/2006.(III.14.) Korm. rendelet megfelelő rendelkezései, valamint az Egyetem Szervezeti Felépítés és Működési Rendje és Humánpolitikai Szabályzata vonatkozó rendelkezései, illetve az Egyetem mindenkori belső szabályozásai az irányadóak.

Az egyetemi docensi munkakörbe történő kinevezés során határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony létesül, ill. - az Egyetem közalkalmazottja esetében - a korábbi kinevezés módosul.

A pályázó pályázatában hitelt érdemlően mutassa be, hogy teljesíti a kinevezéshez előírt feltételeket 

A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá a pályázó

 • munkahelyének megnevezését, beosztását,
 • tudományos fokozatát, kitüntetését, idegennyelv-tudását,
 • szakmai, illetőleg oktatói, tudományos vagy művészeti munkáját és annak eredményeit,
 • jelentősebb tanulmányútjait,
 • oktató-nevelő és tudományos (művészi) munkájára vonatkozó jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:

 • részletes szakmai önéletrajzot,
 • a tudományos munkák publikációs jegyzékét,
 • az egyetemi szintű végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok, továbbá jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó okiratok hitelesített másolatát,
 • a pályázónak nem szükséges benyújtania a pályázathoz előírt iratok, igazolások közül azokat, amelyek az Egyetemhez már korábban benyújtásra kerültek, azok fellelhetőek és érvényesnek tekinthetőek,
 • az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetén érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
 • nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem szabályzatai szerint erre jogosult testületek megismerhetik, ill. hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A kinevezésre, ill. kinevezés-módosításra - az Egyetem Humánpolitikai Szabályzatában foglalt eljárás alapján –2017. március 1-i hatállyal kerül sor.

A pályázatok benyújtásának határideje 2017. január 16.

A pályázatok elbírálási határideje: 2017. február 22.

A pályázattal kapcsolatos további információt Azary Orsolya ad.

(Telefon: 463-1503, e-mail: orsolya@vik-dh.bme.hu)

A pályázatokat elektronikusan az orsolya@vik-dh.bme.hu e-mail címre, továbbá az alábbi címre kell benyújtani 1 eredeti és 1 másolati példányban, ahol az Egyetem belső szabályzatai és egyéb szabályozásai megtekinthetők.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Villamosmérnöki és Informatikai Kar Dékáni Hivatala

Cím: 1117 Budapest XI., Magyar tudósok körútja 2.

Q. ép. B. szárny mfszt. 17.

                                                                                                          Dr. Jakab László s.k.

                                                                                                   a munkáltatói jogkör gyakorlója