Pályázati felhívás

2016. november 6.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Kari kutatói-tanulmányi távollétre

 

1. A pályázat ismertetése

Kutatói-tanulmányi távollét (a továbbiakban röviden „távollét”) :

4-6 hónapos oktatástól- és egyéb adminisztratív munkavégzéstől mentes periódus (vagy távollét) az egyetemről az alapbérnek megfelelő távolléti díj fizetése mellett, amelynek célja tudományos tevékenység végzése, ellenőrizhető produktumokkal.

A távolléti díj összege: a  pályázó alapbére

A pályázat célja:

A Kar tudományos megítélése szempontjából fontos, hogy (i) minél több kolléga jusson el az MTA doktori fokozathoz, illetve (ii) minél több kolléga erősítse a Kar nemzetközi kapcsolatrendszerét és magas IF-el rendelkező publikációkat jelentessen meg.

Ezen célok elérése érdekében a Kar oktatói pályázhatnak 4-6 hónapos kari forrásból finanszírozott kutatói-tanulmányi szabadságra, amely periódus alatt a fenti tudományos célok elérésén dolgozhatnak. Ezen periódus végén, a távollét célkitűzéseinek megfelelő produktumokkal kell, hogy rendelkezzenek. A távolléti díj kifizetése kari keretből történik, ez nem terheli a tanszéki költségvetést.

A pályázat céljai és az ehhez kapcsolódó produktumok:

Cél

Időtartam

Végproduktum

MTA doktora disszertáció írása

6 hónap

disszertáció és MTA Dr-a pályázat beadása

MTA doktora fokozat megléte esetén tudományos monográfia, vagy cikkek írása

4 hónap

angol nyelvű könyv, vagy  2db IF-es folyóiratcikk, amely magas presztízsű kiadóhoz, illetve folyóiratokhoz lett beküldve, az acknowledgement-ben a VIK-et mint affiliációt és a kar anyagi támogatását feltüntetve, illetve a távolléti periódus lezártát követően másfél éven belül az elfogadó nyilatkozatok megléte

Vendégprofesszori tartózkodás és kutatási, valamint oktatási tevékenység

4 hónap

a fogadó intézményben igazolt oktatási tevékenység, illetve ottani társszerzőkkel 2 db IF-es folyóiratcikk, amely magas presztízsű folyóiratokhoz lett beküldve, az acknowledgement-ben a VIK-et mint affiliációt és a kar anyagi támogatását feltüntetve , illetve a távolléti periódus lezártát követően másfél éven belül az elfogadó nyilatkozatok megléte

 

Pályázási kritériumok

A pályázatot a VIK által felállított bíráló bizottság  (melynek tagjai a dékán, tud. dékánhelyettes, doktori iskola vezetők) bírálja el, a következő kritériumok szerint:

  • A jelölt tudománymetriai adatainak alapján.
  • MTA doktora disszertáció írás esetén, a pályázó publikációinak és idézettségének MTA szerinti pontozása alapján (mennyire  reálisan teljesíthető az MTA doktora cselekményindítás a i periódus végén)
  • MTA doktora címmel rendelkező publikációs pályázat esetén a tervezett cikkek, vagy könyv tartalmának rövid (pl. 3 oldalas) leírása alapján és esetleg a jövőbeli megjelenést alátámasztó dokumentumok (pl. kiadói megerősítés)
  • Külföldi tanulmányút esetén: a meghívást alátámasztó dokumentumok, a meghívó intézmény kutatócsoportjának a rövid bemutatása, valamint a kinti tevékenység leírása és a tervezett cikkek rövid tartalmi összefoglalása.

A pályázat elbírálása során az is fontos követelmény, hogy a jelölt eddigi pályafutása mennyire támasztotta alá a kari és tanszéki oktatási/szervezési/kutatási feladatokban való aktív részvételt. A pályázatra a Karon csak teljes munkaidőben foglalkoztatott pályázó jogosult.

A pályázat beadásának feltétele a pályázó tanszékvezetőjének egyetértő támogatása.

A kari finanszírozázú távollétek száma: előreláthatólag maximum évente 3 db.

A távolléti periódus célkitűzéseinek ellenőrzése:

A i periódus lezártához képest egy hónapon belül egy jelentés leadása, amely összefoglalja és csatolt dokumentumokkal hitelesen alátámasztja a távolléti kérelem célkitűzéseinek a teljesítését, illetve publikációk esetén az elfogadó nyilatkozatok csatolása is másfél éven belül.

 

A távollét indulása: 2017 február 1.

 

2. A pályázás módja

A pályázathoz beadandó:  Egy rövid nyilatkozat a pályázási szándékról, tanszékvezetői ajánlás, illetve az alábbi dokumentumok

Kategória

A pályázáshoz szükséges dokumentumok

MTA doktora disszertáció írása

MTMT-ben teljes publikációs lista, az MTA vonatkozó szakbizottsága által definiált habitusvizsgálati táblázat kitöltve (milyen mesze van a  jelölt a cselekményindítástól), disszertáció terve (tervezett tézisek felsorolása), a már meglévő PhD fokozat elnyeréséhez kapcsolódó tézisfüzet

MTA doktora fokozat megléte esetén tudományos monográfia, vagy cikkek írása

a tervezett cikkek, vagy könyv tartalmának rövid (pl. 3 oldalas) leírása alapján és esetleg a jövőbeli megjelenést alátámasztó dokumentumok (pl. kiadói megerősítés)

Vendégprofesszori tartózkodás és kutatási, valamint oktatási tevékenység

a meghívást alátámasztó dokumentumok, a meghívó intézmény kutatócsoportjának a rövid bemutatása, valamint a kinti tevékenység leírása és a tervezett cikkek rövid tartalmi összefoglalása.

 

A pályázat leadásának határideje: 2016. december 20., a pályázó a  döntésről a pályázat leadásától számított egy hónapon belül értesítést kap.

A pályázat leadása: Azary Orsolya VIK Dékáni Hivatal, Q ép. QB Mfsz. 17-es szoba