Tanszékvezető helyettesi pályázat

2016. február 29.

A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

pályázatot hirdet

a Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszékre

Tanszékvezető helyettesi

megbízás ellátására.

A vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A Tanszék oktató-kutató és tudományos munkájának irányításában, szervezésében, korszerűsítésében való aktív részvétel; a tanszék oktatói, kutatói és doktoranduszai szakmai fejlődésének elősegítése; részvétel a tanszék oktató és kutató munkájában; a tanszék oktatási és kutatási területének szélesítése, valamint részvétel a fejlesztési stratégiák kidolgozásában.

A megbízás feltétele, követelmények: A pályázónak a vezetési és irányítási feladatok ellátásához, tervezéséhez, szervezéséhez szükséges ismeretekkel, tapasztalatokkal és képességekkel, a munkatársak munkájának irányításához, eredményeik értékeléséhez, a tehetségek felismeréséhez és kibontakoztatásához, a vezetői utánpótlás kineveléséhez szükséges tulajdonságokkal és készségekkel, nemzetközi szakmai szervezetekben való aktív közreműködéssel is alátámasztott nemzetközi elismertséggel, valamint legalább 10 éves felsőoktatási oktatói gyakorlattal, és szakterületén szerzett MTA doktora vagy PhD fokozattal kell rendelkeznie.

Előnyben részesül az a pályázó, aki szakmai tapasztalatával a tanszéki oktatási portfólióhoz, valamint a kutatás-fejlesztési irányokhoz, kompetenciákhoz illeszkedik.

A megbízásra és javadalmazásra a jogszabályok közül a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, e törvények végrehajtásáról rendelkező 355/2008. (XII. 31.) Korm. rendelettel módosított 53/2006.(III.14.) Korm. rendelet megfelelő rendelkezései, valamint az Egyetem Szervezeti Felépítés és Működési Rendje és Humánpolitikai Szabályzata vonatkozó rendelkezései, illetve az Egyetem mindenkori belső szabályozásai az irányadóak.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását, annak ismertetését, hogy a megbízást miért akarja elnyerni (motivációját), és mivel bizonyítja rátermettségét.

A pályázó ismertesse pályázatában a vezetői feladatokkal kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit.

 

A pályázathoz mellékelni kell:

  • a részletes szakmai, illetőleg vezetői önéletrajzot,
  • az egyetemi szintű végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást, fontosabb publikációinak és tudományos munkáinak jegyzékét, egyéb ismereteket tanúsító okiratok, továbbá jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó okiratok hitelesített másolatát,
  • a pályázónak nem szükséges benyújtania a pályázathoz előírt iratok, igazolások közül azokat, amelyek az Egyetemhez már korábban benyújtásra kerültek, azok fellelhetőek és érvényesnek tekinthetőek,
  • minden olyan (ok)iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,
  • az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetén érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
  • nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem szabályzatai szerint erre jogosult testületek megismerhetik, ill. hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A pályázatok véleményezése, valamint a megbízás kiadása a Humánpolitikai Szabályzatban foglalt rend szerint történik.

A megbízásra 2016. május 1-i hatállyal kerül sor, amely - a pályázónak az Egyetemmel fennálló, ill. a vezetői megbízással egyidejűleg létesített közalkalmazotti jogviszonya mellett - határozott időre, legfeljebb öt évre szól.

Az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó határozatlan idejű, teljes munkaidős tanszékvezető helyettesi munkakörre szóló kinevezésére a KSZK honlapján közzétett pályázati felhívásra benyújtott pályázata alapján kerül sor, tekintettel arra, hogy a vezetői megbízás alapja a közalkalmazotti jogviszony fennállása.

A pályázattal kapcsolatos további információt Azary Orsolya ad.

(Telefon: 463-1503, e-mail: orsolya@vik-dh.bme.hu.)

A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. év március29. nap.

A pályázatok elbírálási határideje: 2016. év április29. nap.

A pályázatokat az orsolya@vik-dh.bme.hu e-mail címre, továbbá az alábbi címre kell benyújtani 1 eredeti és 1 másolati példányban, ahol az Egyetem belső szabályzatai és egyéb szabályozásai megtekinthetők.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Cím: Budapest XI., Magyar tudósok körútja 2.

  

 

         Dr. Vajta László s.k.

a munkáltatói jogkör gyakorlója