Tóth Márton online PhD védés

2021. április 28.

Tóth Márton József online PhD védése április 28-án 17.15 h-kor kezdődik.

Tézisek

LINK

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzM1Y2FjNDEtZmIzZC00Z

DE5LTk1YzUtOWEzMDdlMzNjMWIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226a3548ab

-7570-4271-91a8-58da00697029%22%2c%22Oid%22%3a%2243f03b72-6369-4e85-8739-b63

f54297f9e%22%7d

« Összes esemény